Uchwała nr 34a/2005

Uchwała  Nr 34a/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  19 maja 2005 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w 2004 roku

   

   Na podstawie art.48 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

Zatwierdza się sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za 2004 rok, stanowiące  załącznik do uchwały.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka