Uchwała Nr 62/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 września 2015 roku

zmieniająca uchwałę nr 41/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018

 

Na podstawie art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 41/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i  onkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018 w załączniku nr 1  dotychczasową treść pkt. „2.Uprawnienia laureatów oraz finalistów  konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018”  zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. Uprawnienia laureatów oraz finalistów konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia 
       w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw

Pierwszeństwo na liście rankingowej
z maksymalnym wynikiem końcowym równym 200 (W=200)

 

Organizator

 

 

Nazwa konkursu

 

Wydział Humanistyczny

 

1.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

„Konkurs Wiedzy o Mediach”

Uniwersytet Warszawski

2.

Historia

„Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza”

·    Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi-Twierdza Kraków

·    Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

·    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Wydział Filologiczno-Historyczny

 

1.

Stosunki międzynarodowe

„Konkurs Wiedzy o Sporcie”

Instytut Stosunków Międzynarodowych

       

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka