Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dobre praktyki

 • Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje (2016) - czytaj
 • Wybrane „dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych (2015) - czytaj
 • Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach – dobre praktyki (2015) - czytaj
 • Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach (2013) - czytaj
 • Edukacja przez całe życie – dobre praktyki (2013) - czytaj

 

 • Dobre praktyki w UJK

Dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, realizowane na poszczególnych wydziałach zostały wskazane podczas oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016. Należą do nich:

 

Na Wydziale Humanistycznym:

 • Biuletyn Informacyjny Wydziału Humanistycznego wydawany od stycznia 2016 r., zawierający odrębny punkt dotyczący jakości kształcenia;
 • Widoczne zaangażowanie studentów w życie Uniwersytetu:
 • Stałe terminy spotkań WKJK i dyżury przewodniczącej WKJK.

 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym:

Instytut Biologii

 • Organizacja Nocy Biologów (od roku akademickiego 2013/2014);
 • Organizowanie warsztatów i pokazów dla uczniów szkół.

Instytut Matematyki

 • Doroczna organizacja Święta Liczby Pi;
 • Koło olimpijskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Instytut Fizyki

 • Pokazy dla uczniów Fizykalia;
 • Organizacja konkursu z nagrodami Multimedia i dydaktyka;
 • Współpraca z liceami patronackimi;
 • Udział w Nocy muzeów – obserwatorium astronomiczne.

Instytut Geografii

 • Projekt GISDAY – co dwa lata – popularyzacja nowych technologii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Katedra Ochrony Środowiska

 • Udział w Nocy muzeów – rafa koralowa.

 

Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu:

 • Nawiązanie współpracy międzywydziałowej z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym (w zakresie wykorzystania zasobów materialnych i kadrowych) – kierunek lekarski;
 • Nawiązanie współpracy z Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin w zakresie wymiany nauczyciel i studentów w ramach programu Erasmus +;
 • Aktywna działalność studenckiego koła naukowego „MEDYK” (np. współpraca przy organizacji konferencji naukowych);
 • Powołanie sekcji anatomicznej w ramach koła naukowego „MEDYK” (cel: przygotowanie studentów kierunku lekarskiego do konkursu anatomicznego „Złota łopatka”);
 • Wspieranie rozwoju naukowego studentów (dotychczasowe osiągnięcia – stypendia MNiSW);
 • Możliwość publikowania przez studentów i absolwentów artykułów naukowych w czaso-piśmie „Studia Medyczne” (punktacja MNiSW za 2015 rok – 10 pkt);
 • Ścisła współpraca i bezpośredni kontakt opiekuna roku i dyrekcji instytutu z przedsta-wicielami studentów – starostami roku i grup;
 • Wyodrębnienie stałego punktu na posiedzeniach Rady Wydziału i Rady Instytutu dotyczącego jakości kształcenia.

 

Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym:

 • Organizacja warsztatów i paneli mających na celu podniesienie świadomości w zakresie wejścia studentów na rynek pracy;
 • Cykliczne panele szkoleniowo-dyskusyjne na temat zawodów przyszłości;
 • Współpraca z Filharmonią im. Oskara Kolberga w Kielcach.

 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania:

 • Nagroda Dziekana za najlepszą pracę dyplomową;
 • Utworzenie Forum Partnerów;
 • Tworzenie nowych form współpracy z partnerami zewnętrznymi: stowarzyszenia i organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Księgowych, Homo Politicus, Forum Pracodawców, Lewiatan), TVN;
 • Działalność kół naukowych (współpraca z Dziekanem);
 • Cykliczność spotkań Komisji i omawianie bieżących problemów dydaktycznych;
 • Badania pilotażowe – ankietyzacja;
 • Ciągła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi (będącymi członkami WKJK).

 

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym:

 • Losowanie wśród studentów nagród za udział w ankietyzacji;
 • Spotkania informacyjne ze studentami dotyczące WSZJK;
 • Stypendia dla studentów (jednym z ocenianych elementów jest praca na rzecz systemu jakości kształcenia).

 

Na Wydziale Nauk Społecznych:

 • Uruchomienie punktu informacyjnego WKJK (od stycznia 2014);
 • Studenckie Debata Jakości;
 • Powołanie Zespołu ds. kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

 

Ostatnia aktualizacja: lipiec  2016 r.

 

 • Dobre praktyki UJK_2014/2015 - czytaj

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka