Uchwała nr 39/2005

Uchwała  Nr  39 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  23 czerwca 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 28/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w roku akademickim 2005/2006

 

       Na podstawie art.48 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

W załączniku do uchwały nr 28/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie limitu przyjęć  na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w  roku akademickim 2005/2006, w Wydziale Zarządzania i Administracji w ust. 2  punkt 2 dokonuje się następującej zmiany:

- dotychczasową treść w brzmieniu:

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

     2. Politologia

               1/  studia magisterskie jednolite   -  studia zaoczne   -  100,

              2/  studia magisterskie uzupełniające po licencjacie   – studia zaoczne – 100”

 

- zastępuje się treścią  w brzmieniu:

„ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

    2. Politologia

               1/ studia magisterskie jednolite  - studia zaoczne -  150,

 

              2/  studia magisterskie uzupełniające po licencjacie  - studia zaoczne – 150”.,

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka