Uchwała nr 30/2005

Uchwała   Nr  30/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19  maja 2005 roku

 

w sprawie obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich i warunków jego obniżania w roku akademickim 2005/2006

 

            Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 7 i art. 101 ust. 2, 3, 4 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz § 68 Statutu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.       Obowiązkowy wymiar pensum dydaktycznego wynosi w roku akademickim 2005/2006 dla pracowników:

1) zatrudnionych na stanowiskach:

a) profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego oraz docent - 180 godzin

b) adiunkta i asystenta                                                                  210 godzin

c) starszego wykładowcy, wykładowcy oraz równorzędnych           - 360 godzin

d) lektora i instruktora oraz równorzędnych                                    - 540 godzin

2.Pensum obniża się dla pracowników:

1)    pełniących funkcje rektora i prorektorów                                       - 120 godzin

2)     zatrudnionych na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którzy osiągnęli przed dniem 1 października 2005 r. wiek 65 lat                                                                                               - 150 godzin

3)    zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego  lub nadzwyczajnego
 – członków Rady Głównej  Szkolnictwa Wyższego                      -  120 godzin

 

 

§ 2

 

1.   Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu:

a)      zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,

b)      przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z długotrwałą chorobą,   urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy,

c)      odbywaniem służby wojskowej,

d)      urlopem macierzyńskim,

e)      urlopem naukowym,

f)       ustaniem stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego

zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne.

2.    Decyzję w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w przypadkach opisanych w ust. 1 podejmuje dziekan.

 

§ 3

 

1.      Wprowadza się zakaz zlecania pracy w godzinach ponadwymiarowych i zawierania umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych z nauczycielami akademickimi, którym obniżono obowiązkowy wymiar pensum dydaktycznego na podstawie § 1 ust. 2.

2.      W uzasadnionych przypadkach podyktowanych sytuacją kadrową w instytucie dopuszcza się możliwość zlecenia osobom wymienionym w ust. 1 godzin ponadwymiarowych lub zawierania umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych za zgodą Rektora. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania obniżka pensum wynikająca z uchwały Senatu.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała nr 22/2002 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie zakazu zlecania godzin ponadwymiarowych i zawierania umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych z nauczycielami akademickim, którym obowiązkowy wymiar pensum dydaktycznego został obniżony.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka