Uchwała nr 27/2005

Uchwała  Nr  27/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 

       Na podstawie art.48 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz.694 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2004,  wykazujące w bilansie   zysk  netto w wysokości  1.850.941,72  zł.  obejmującą:

             Kielce –zysk netto w kwocie     543.657,74  

             Piotrków Trybunalski - zysk netto w kwocie - 1.307.283,98                  

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka