Uchwała nr 19/2005

Uchwała  Nr  19/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  24 marca 2005 roku


w sprawie zasad podziału dotacji budżetowej

    

            Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 8 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§1

 

Ustala się następujące zasady  podziału dotacji budżetowej :

1)      z dotacji przyznanej Uczelni na dany rok wydziela się fundusze ustalone kwotowo przez MENiS oraz fundusze ustalone obligatoryjnie;

2)      wydziela się fundusz dyspozycyjny J. M. Rektora w wysokości 0,5%;

3)      pozostałą kwotę dzieli się wg algorytmu stosowanego przez MENiS na jednostki organizacyjne Uczelni w tym między Kielce i Filię
w Piotrkowie Trybunalskim, wprowadzając w nim następujące zmiany:

a) wskaźniki kosztochłonności studiów:

-          k=1      dla filologii polskiej, historii, nauk pedagogicznych, ekonomii i politologii,

-          k=2      dla filologii rosyjskiej, angielskiej i germańskiej, bibliotekoznawstwa, matematyki i zarządzania,

-          k=2,8 dla  geografii, edukacji muzycznej i edukacji plastycznej,

-          k=4      dla fizyki, biologii, chemii, fizjoterapii,

-          k=4,8   dla pielęgniarstwa, położnictwa;

b) współczynniki wag kadry wysokokwalifikowanej zatrudnionej na
I-szym etacie:

-          wpf=5   dla profesorów tytularnych,

-          wdh=3  dla doktorów habilitowanych,

-          wd=1    dla doktorów;


c) wprowadzenie preferencyjnych maksymalnych wskaźników wzrostu dla nowych kierunków studiów na etapie modyfikacji wskaźników wzrostu:

 
 (*uwaga BIP WZÓR ALGORYTMU ZAWARTY JEST W WERSJI UCHWAŁY W FORMACIE PDF
 


gdzie:

Wi        - wskaźnik wzrostu danej jednostki

pmax      = pwzrostu + ppref

pwzrostu - wzrost dotacji, jaką Uczelnia otrzymała w danym roku

ppref       - preferencyjny wzrost dotacji jednostki tworzącej nowy kierunek studiów


 


ppref przyjmują następujące wartości począwszy od pierwszego roku istnienia kierunku: 1 1/5 ; 1 1/6 ; 1 1/7 ; 1 1/8 ; 1 1/9 ;

4) kwoty dotacji dla kieleckich jednostek dydaktycznych zostają skorygowane o kwoty przepływów międzyjednostkowych;

5) wydziały wydzielą z ustalonej dla nich dotacji  jednakowe kwotowo sumy z przeznaczeniem  na sfinansowanie jednostek ogólnouczelnianych.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka