Uchwała nr 18/2005

Uchwała Nr  18/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 marca 2005 r.

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007

 

         Na podstawie art. 141 ust. 1 i 1a z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym   (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) Senat ustala co następuje:

 

§ 1.

 

1.         Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat na poszczególne kierunki studiów.

2.         Limit przyjęć, o którym mowa w ust. 1 może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na wniosek instytutowych komisji rekrutacyjnych do wysokości 10% przyjętego limitu.

 

§ 2.

 

1.       Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2.       Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

3.       W postępowaniu kwalifikacyjnym zastosowany będzie przelicznik umożliwiający stworzenie wspólnej listy rankingowej dla kandydatów uzyskujących świadectwo dojrzałości w starym i nowym systemie.

4.       Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów.

5.       Kandydaci uzyskujący świadectwo dojrzałości w wyniku nowego systemu przyjmowani będą na studia po przeliczeniu wyników na punkty z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym z egzaminu maturalnego.

6.       Przeliczenie ocen z egzaminu maturalnego następować będzie wg wzoru
( z wyjątkiem kierunku matematyka):

 

 

gdzie:

P – liczba przeliczonych punktów dla kandydatów z „nową maturą”

a – maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać na egzaminie wstępnym z danego przedmiotu

b – minimalna liczba punktów, jaką kandydat musi uzyskać, aby zdać egzamin wstępny z danego przedmiotu

c – liczba uzyskanych punktów z egzaminu pisemnego (jeżeli załącznik nr 2 nie stanowi inaczej) z przedmiotu na świadectwie dojrzałości tzw. „nowej matury”

d = 30 (poziom podstawowy)

e = 70

 

7.    Kandydaci, którzy zdawali na maturze przedmiot objęty postępowaniem kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym otrzymują dodatkowe punkty w ilości odpowiadającej wynikowi procentowemu.

8.    Postanowienia ust. 6 i 7 nie dotyczą kierunku matematyka, na którym przeliczenie ocen z egzaminu maturalnego następować będzie wg wzoru:

W=1/3p+2/3r

p-wynik procentowy poziomu podstawowego

r-wynik procentowy poziomu rozszerzonego

(maksymalna liczba W=100)

 

§ 3.

 

1.       Egzamin wstępny na studia jednolite magisterskie i licencjackie jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu programu nauczania liceum ogólnokształcącego, obowiązującego w klasach o profilu ogólnym.

2.       W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest konkurs świadectw, kandydatów posiadających „międzynarodową maturę” oraz kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotów objętych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.

3.       Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem ust. 2.

 

§ 4.

 

Zasady przyjęć na studia uczestników olimpiad przedmiotowych określa uchwała  nr 15/2005 Senatu z dnia 24 marca 2005 r.

 

§ 5.

 

1.    Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają instytutowe komisje rekrutacyjne, powołane przez dziekana oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez  rektora.

2.    Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor d/s dydaktycznych i studenckich.

3.    Przewodniczącym instytutowej komisji rekrutacyjnej  jest  dyrektor instytutu  lub jego zastępca.

4.    Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i instytutowe komisje rekrutacyjne powołuje się  nie później niż  do 25  kwietnia 2006 r.

5.    Do zadań instytutowych komisji rekrutacyjnych  należy w szczególności:

1.    sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego;

2.    zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu sprawdzianu uzdolnień, egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej;

3.    przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;

4.    zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;

5.    podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia;

6.    zawiadomienie kandydatów o decyzji w sprawie przyjęcia na studia;

7.    opiniowanie odwołań i wnioskowanie w sprawach przyjęć w poczet wolnych słuchaczy;

8.    wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem wydziału.

6.    Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1.    koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych;

2.    opiniowanie odwołań od decyzji instytutowych komisji rekrutacyjnych oraz wnioskowanie w sprawach przyjęć w poczet wolnych słuchaczy;

3.    podejmowanie decyzji, na wniosek instytutowych komisji rekrutacyjnych, odnośnie ewentualnego ogłoszenia drugiego naboru w przypadkach nie wypełnienia limitu przyjęć na danym kierunku (specjalności).

 

§ 6.

 

1.    Dyrektor instytutu wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.

2.    Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

3.    Dyrektor instytutu powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

 

 

§ 7.

 

1.Kandydaci na studia składają następujące dokumenty z zastrzeżeniem ust.2:

    1/ wypełniony według ustalonego wzoru formularz-podanie;

    2/ odpowiednie dokumenty ukończenia szkoły tj.:

a)     świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) -      kandydat na studia jednolite magisterskie i licencjackie

b)     świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych - kandydat na uzupełniające  studia magisterskie;

c)     świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej  – kandydat na kierunek pielęgniarstwo;

d)    świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły położnych  – kandydat na kierunek położnictwo;

    3/ świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

    4/ cztery fotografie;

    5/ dowód wniesienia opłaty  rekrutacyjnej;

    6/ wypis z dowodu osobistego.

2. Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni  do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia  o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2006. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2006 r.

 

§ 8.

 

1. Kandydaci na studia magisterskie i licencjackie składają komplet obowiązujących dokumentów w następujących terminach:

    · na studia dzienne - do dnia 5 lipca 2006 r., z tym, że na kierunek filologia ze specjalnościami:  filologia angielska, filologia germańska, na kierunek pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim oraz na kierunek  chemia i malarstwo - do dnia 19 sierpnia 2006 r.;

      

· na studia zaoczne i wieczorowe - do dnia 5 lipca 2006 r., z tym, że na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska, historia, biologia, chemia, ochrona środowiska, geografia, matematyka i filologia ze specjalnościami  filologia angielska,  filologia germańska i filologia rosyjska, zarządzanie i marketing oraz na wszystkie kierunki w Filii  w Piotrkowie Trybunalskim - do dnia 19 sierpnia 2006 r.

 

2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia wymienione w ust. 1 odbywać się  będzie  w dniach:

    · na studia dzienne - od 10 do 15 lipca 2006 r., z tym, że na kierunek filologia  ze specjalnościami : filologia angielska, filologia germańska, na kierunek pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim oraz na kierunek chemia i malarstwo - od 4 do 9 września 2006 r.;

    · na studia zaoczne i wieczorowe - od 15 do 19 lipca 2006 r., z tym że na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska, historia, biologia, chemia, ochrona środowiska geografia, matematyka i filologia ze specjalnościami  filologia angielska, filologia germańska i filologia rosyjska, zarządzanie i marketing oraz na wszystkie kierunki w Filii w Piotrkowie Trybunalskim - od 8 do 15 września 2006 r.

 

3.  Kandydaci na uzupełniające studia magisterskie  składają podania:
- na kierunek pedagogika (w Kielcach) ze specjalnościami: nauczanie języka angielskiego do 2 września 2006 r., a na pozostałe specjalności  do 12 lipca 2006 r.;

- na kierunek pielęgniarstwo i fizjoterapia do dnia 19 sierpnia 2006 r. 

- na wszystkie inne kierunki do 2 września 2006 r.

 

4.  Postępowanie kwalifikacyjne na uzupełniające studia magisterskie odbędzie się:
- na kierunku pedagogika (w Kielcach) ze specjalnościami: nauczanie języka

angielskiego w okresie od 10 do 15 września 2006 r., a na pozostałych specjalnościach w okresie od 17 do 20  lipca 2006 r.;

- na kierunek pielęgniarstwo i fizjoterapia od 4 do 9 września 2006 r. 

    - na wszystkich innych kierunkach w okresie od 10 do 15 września 2006 r.  

 

§ 9.

 

1.    Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki i formy studiów określa załącznik nr 1.

2.    W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.    

 

§ 10.

 

Uchwała wchodzi w życie po spełnieniu warunków określonych w art. 141 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r.
                                                                                                                    Załącznik nr 1

do uchwały Senatu nr 18/2005

z dnia 24 marca 2005 r.

 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego

 

I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego

 

1.       Zasady ogólne:

a)      Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ocenę niedostateczną, nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

b)      Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień, jeżeli takowy jest przewidziany na danym kierunku (specjalności).

 

c)      Dodatkowy nabór, podobnie jak pierwszy nabór, winien być podany do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym). Przy rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria kwalifikacji określone w niniejszej uchwale.

 

d)      W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano limitu i nie ogłoszono dodatkowego naboru, instytutowe komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na studia kandydatów, którzy legitymują się zaświadczeniem o zdanym egzaminie w innej uczelni z przedmiotów objętych kryteriami kwalifikacji na danym kierunku.

 

e)      Na kierunkach nienauczycielskich, przy sprawdzaniu prac pisemnych,  nie podlegają ocenie błędy pisowni wynikłe z dysortografii pod warunkiem, iż kandydat przedstawił zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

2.       W zakresie egzaminu pisemnego (testu):

a)           Egzamin pisemny przeprowadza się w oparciu o przygotowane tematy opracowane w dwóch zestawach, z wyjątkiem testów, które opracowuje się w jednym zestawie.

b)           Pisemna pracę egzaminacyjną (test) sprawdza i ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów danego przedmiotu. Błędy i ich rodzaje opisuje się w pracy, a w ocenie stosuje się ocenę punktową.

c)           Po zakończeniu egzaminów pisemnych właściwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do wiadomości kandydatów.

d)           Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu ustnego (sprawdzianu) według zasad przyjętych w czasie rekrutacji.

e)           Egzamin pisemny jest anonimowy.

 

3.       W zakresie egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej):

a)      Egzamin ustny przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorów, w tym specjalista z danego przedmiotu.

b)      Egzamin ustny oceniany jest w takiej samej skali, jak egzamin pisemny.

c)      Właściwa komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości wyniki egzaminu ustnego bezpośrednio po jego zakończeniu.

 

4.       W zakresie ustalania wyników postępowania kwalifikacyjnego:

1.       Na kierunkach studiów, gdzie przewidziany jest konkurs świadectw lub średnia ocen:

a)      brane są pod uwagę oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczane na punkty według następującej tabeli:

 

 

 

 

skala ocen 3-5

skala ocen 2-6

„nowa matura”

ocena

wskaźnik

ocena

wskaźnik

liczba punktów

(%)

poziom podstawowy – wskaźnik

poziom rozszerzony* - wskaźnik

-

-

celujący

6

100-83

6

2,0

bardzo dobry

5

bardzo dobry

5

82-65

5

1,5

dobry

4

dobry

4

64-47

4

1,0

dostateczny

3

dostateczny

3

46-30

3

0,5

 

* Jeżeli kandydat przystąpił do „nowej matury” z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym do obliczania ilości punktów przyjmuje się sumę wskaźników z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Jeżeli kandydat przystąpił do „nowej matury” z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym tylko na poziomie rozszerzonym do obliczania ilości punktów przyjmuje się najwyższy wskaźnik przewidziany dla poziomu podstawowego.

 

b) Jeżeli kandydat nie przystąpił do matury z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (konkurs świadectw, średnia ocen) do obliczenia ilości punktów  (średniej ocen) przyjmuje się  oceny ze świadectwa ukończenia szkoły (jeżeli załącznik nr 2 nie stanowi inaczej). Oceny końcowe, z zachowaniem liczby przedmiotów, przeliczane są na punkty według następującej tabeli:

 

skala ocen 3-5

skala ocen 2-6

ocena

wskaźnik

ocena

wskaźnik

-

-

celujący

2

bardzo dobry

1,5

bardzo dobry

1,5

dobry

1

dobry

1

dostateczny

0,5

dostateczny

0,5

 

2.        W przypadku, gdy załącznik nr 2 niniejszej uchwały nie stanowi inaczej, przy jednakowej ilości punktów lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatów, o miejscu na liście klasyfikacyjnej decydować będzie w kolejności:

a)      ocena z przedmiotu kierunkowego na świadectwie

b)      średnia ocen na świadectwie z przedmiotów objętych postępowaniem

c)      średnia ocen na świadectwie z trzech przedmiotów, uznanych przez komisję rekrutacyjną za pokrewne kierunkowi studiów.

Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie w/w nie przyniesie ostatecznych rozstrzygnięć.

3.       Na niżej wymienionych kierunkach przedmiotami kierunkowymi uznaje się:

a)     politologia, stosunki międzynarodowe – historia,

b)     ekonomia, informatyka, zarządzanie i marketing – matematyka,

c)     fizjoterapia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, pielęgniarstwo, pedagogika, położnictwo,  socjologia – język polski,

d)     chemia ze specjalnością chemia z biologią, ochrona środowiska – chemia i biologia.

4.       W przypadku, gdy uczestnik olimpiady przedmiotowej został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie.

5.       W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie lub najwyższy wynik w skali procentowej.

 

II. Tryb postępowania kwalifikacyjnego

 

1.    Dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego mogą być wyłącznie osoby, które złożyły komplet wymaganych dokumentów w przewidzianym terminie.

 

2.    Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień, egzaminu pisemnego, ustnego ( rozmowy kwalifikacyjnej) kandydat winien okazać dowód tożsamości.

 

3.    Z przebiegu sprawdzianu uzdolnień, egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) każdego kandydata sporządza się protokół na obowiązującym druku. Wszystkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego w uzgodnieniu  z pozostałymi członkami komisji.                  

 

4.     Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego właściwa komisja rekrutacyjna:

a)      sporządza protokół z wynikami postępowania kwalifikacyjnego wszystkich kandydatów  w porządku alfabetycznym,

b)      sporządza protokół, w którym ujmuje  kandydatów z pozytywnymi wynikami postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych wyników, z decyzją o przyjęciu na studia,

c)      sporządza i wywiesza listy przyjętych na studia,

d)      zawiadamia pisemnie kandydatów o podjętych decyzjach.

 

5.  Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.


Załącznik nr 2

do uchwały Senatu nr 18/2005

z dnia 24 marca 2005 r.

 

-                     Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2006/2007

 

I.                   Wydział Humanistyczny

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo*

1.st. dzienne magisterskie

specjalności:

-   biblioteki szkolne i publiczne

-   zarządzanie informacją

-   prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs świadectw:

-          język polski

-          historia lub wiedza o społeczeństwie

-          język obcy

 

 

 

 

 

2.st. zaoczne magisterskie

specjalności(wybór specjalności  po II roku. Pierwszeństwo przy wyborze mają studenci legitymujący się najwyższą średnią ocen z I i II roku studiów łącznie):

-   biblioteki szkolne i publiczne

-   zarządzanie informacją

-   prasoznawstwo z element. dziennikarstwa

3. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku bibliotekoznawstwo

specjalność:

 - biblioteki szkolne i publiczne

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Filologia

1. st. dzienne magisterskie

specjalność:

  - *filologia rosyjska

 

 

 

 

Konkurs świadectw:

-      język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu rozmowa kwalifikacyjna z języka rosyjskiego Egzamin składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 2 pkt. (łącznie
6 pkt.) Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyska minimum 3 pkt. )

-      język polski

 

2. st. zaoczne magisterskie

specjalność:

-          *filologia rosyjska z elementami języka rosyjskiego biznesu

-          *filologia rosyjska z elementami translatoryki

3. st. dzienne licencjackie

specjalności:

 - *język rosyjski biznesu


 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

 - filologia angielska

Test:

-  języka angielskiego. Kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Test jest zdany , gdy kandydat uzyskał minimum 76 pkt.

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze:

-      język angielski.

Do sprawdzianu może przystąpić kandydat, który uzyskał minimum 76 pkt.

 

 

Egzamin praktyczny

(dyspozycje fonetyczne i komunikatywność) Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 30 pkt.

 - filologia germańska

Test:

-    język niemiecki

Kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Test jest zdany , gdy kandydat uzyskał minimum 76 pkt.

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze:

-      język niemiecki

 Do sprawdzianu może przystąpić kandydat, który uzyskał minimum 76 pkt.

4. st. wieczorowe licencjackie

specjalności:

 - filologia angielska

Test:

-  języka angielskiego. Kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Test jest zdany , gdy kandydat uzyskał minimum 76 pkt.

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze:

-      język angielski.

Do sprawdzianu może przystąpić kandydat, który uzyskał minimum 76 pkt.

 

 

Egzamin praktyczny

(dyspozycje fonetyczne i komunikatywność) Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 30 pkt.

 - filologia germańska

Test:

-    język niemiecki

Kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Test jest zdany , gdy kandydat uzyskał minimum 76 pkt.

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze:

-      język niemiecki

 Do sprawdzianu może przystąpić kandydat, który uzyskał minimum 76 pkt.

5. *st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów specjalności język rosyjski biznesu

specjalność:

- język rosyjski biznesu

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje  średnia ocen z  egzaminu dyplomowego i  pracy dyplomowej.

 


 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Filologia polska

1. st. dzienne magisterskie

z możliwością wyboru specjalności:

-       filologia polska z podstawami logopedii

-       filologia polska z wiedzą o kulturze

-       filologia polska z edukacją medialną

Rozmowa kwalifikacyjna:

-          język polski

Egzamin składa się z trzech pytań obejmujących wiadomości z wiedzy o literaturze, języku i kulturze popularnej. Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. (łącznie 15 pkt.) Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyska minimum 9 pkt.

 

 

 

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze z języka polskiego

 

2. *st. zaoczne magisterskie

z możliwością wyboru specjalności:

 - filologia polska z wiedzą o kulturze

 

 

Konkurs świadectw:

 - język polski

 

3. *st. zaoczne licencjackie

4. st. zaoczne licencjackie 2,5 –letnie dla absolwentów studiów wyższych z uprawnieniami do nauczania w szkole

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

 

Historia

1. st. dzienne magisterskie

specjalności:

-       historia ogólna

-       historia społeczno-ekonomiczna

-       dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

Test:

-          historia (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności)

Kandydat może uzyskać maksymalnie 90 pkt. Test jest zdany , gdy kandydat uzyskał minimum 46 pkt.

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze:

-  historia

Egzamin jest zdany , gdy kandydat uzyskał minimum 46 pkt.

 

2. *st. zaoczne magisterskie

specjalności:

-       historia ogólna

-       historia społeczno-ekonomiczna

-  dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

 

 

Konkurs świadectw:

-        historia

-        język obcy

 

 

3. *st. zaoczne licencjackie

4. *st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku historia

 

Konkurs dyplomów

 


II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Biologia*

1. st. dzienne i zaoczne licencjackie

Konkurs świadectw:

-  biologia

-  język obcy

 

 

 

2. st. dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku biologia lub pokrewnych

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich.

 

Chemia

1. *st. dzienne licencjackie

specjalności:

-       chemia z ochroną środowiska

-       chemia stosowana

-       chemia z elementami informatyki stosowanej

-       analiza chemiczna

 

Konkurs świadectw:

-          chemia

-          język obcy

 

 

 

 - chemia z biologią

Konkurs świadectw:

-       chemia lub biologia

-      język obcy

 

2. st. zaoczne licencjackie

specjalności:

-       chemia z ochroną środowiska

-       chemia z elementami informatyki stosowanej

-       analiza chemiczna

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu – konkurs świadectw:

-          chemia

 

3. *st. dzienne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku chemia

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich.

 

4. *st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku chemia

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu – konkurs dyplomów

 

Fizyka

1. st. dzienne licencjackie

specjalności:

-       fizyka z informatyką

-       fizyka medyczna

 

Konkurs świadectw:

-      fizyka

-      język obcy

 


Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Geografia*

1. st. dzienne i zaoczne licencjackie

Konkurs świadectw:

-          geografia

-          język obcy

 

 

2. st. dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku geografia

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich.

 

Informatyka*

1. st. dzienne i zaoczne licencjackie

Konkurs świadectw:

-         matematyka

-         język obcy

 

 

Matematyka*

1. st. dzienne licencjackie

specjalności:

-     nauczanie matematyki i informatyki

-     zastosowanie matematyki w finansach i teleinformatyce

Egzamin pisemny z matematyki. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze z  matematyki.

Punkty wyliczane wg zasady:

W=1/3p+2/3r

p-wynik procentowy poziomu podstawowego

r-wynik procentowy poziomu rozszerzonego

(maksymalna liczba W=100)

 

2. st. zaoczne licencjackie

specjalność:

-   nauczanie matematyki i informatyki

-   zastosowanie matematyki w finansach i teleinformatyce

 

Konkurs świadectw:

- matematyka

 

3. st. dzienne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku matematyka

specjalność:

-     nauczanie matematyki i informatyki

-     zastosowanie matematyki w finansach i teleinformatyce

 

 

 

 

 

 

 

Ranking ocen z egzaminów ze stanadardowych przedmiotów matematycznych

 

 

 

 

4. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku matematyka

specjalność:

-      nauczanie matematyki i informatyki

Ochrona środowiska*

1. st. dzienne i zaoczne licencjackie

 

Konkurs świadectw:

-          biologia

-          chemia

 

 

 


III. Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Pedagogika

1. st. dzienne magisterskie

specjalności:

 - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Konkurs świadectw:

-            język polski

-historia

(w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian jest mniejsza lub równa z limitem odstępuje się od konkursu świadectw)

Sprawdzian uzdolnień muzycznych
i poprawności wymowy

-          *rewalidacja z terapią pedagogiczną

 

Konkurs świadectw:

 - język polski

 - biologia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) historia

 

 - *resocjalizacja i profilaktyka społeczna

-      *pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej

Konkurs świadectw:

-       język polski

-     historia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu)  wiedza o społeczeństwie lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) biologia 

 

2. st. dzienne licencjackie

specjalność:

- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim

Egzamin ustny z języka angielskiego. Egzamin składa się z sześciu pytań:

-    3 pytania  dotyczące życia codziennego, kultury i wiedzy o krajach anglojęzycznych. Za każde pytanie kandydat może uzyskać max.5 pkt. (łącznie 15 pkt.)

-    3 pytania z zakresu gramatyki języka angielskiego. Za każde pytanie kandydat może uzyskać max. 5 pkt. (łącznie 15 pkt.)Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyska minimum 18 pkt.

Ranking wyników z egzaminu ustnego na maturze:

-          język angielski

 Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyska 60 % pkt. Możliwych do uzyskania

Sprawdzian uzdolnień muzycznych
i poprawności wymowy

3. st. zaoczne magisterskie

specjalność:

- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Konkurs świadectw:

-         język polski

-         historia lub biologia

W przypadku, gdy liczba kandydatów którzy zaliczyli sprawdzian uzdolnień jest mniejsza lub równa z limitem, odstępuje się od konkursu świadectw.

Sprawdzian uzdolnień muzycznych
i poprawności wymowy

-          *rewalidacja z terapią pedagogiczną

 

Konkurs świadectw:

 - język polski

 - biologia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) historia

 

 - *resocjalizacja i profilaktyka społeczna

- *pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej

Konkurs świadectw:

-       język polski

-     historia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu)  wiedza o społeczeństwie lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) biologia 

 

 


 


Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

4. st. dzienne magisterskie uzupełniające po licencjacie specjalność:

 - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (dla absolwentów kierunku pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim)

 

Egzamin pisemny /test/:

- język angielski

Egzamin ustny:

-      zagadnienia kulturowo-społeczne

Egzamin jest zdany, jeżeli kandydat uzyskał 60 % pkt. możliwych do uzyskania

 

 

5. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

specjalności:

-       *resocjalizacja i profilaktyka społeczna (dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności)

-       *rewalidacja z terapią pedagogiczną (dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności)

-       *pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej (dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności)

-       *pedagogika ogólna (dla absolwentów kierunku pedagogika po różnych specjalnościach)

 

 

 

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej problemów współczesnej pedagogiki.

 

-          *zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności)

-       *pedagogika szkolna i środowiskowa (dla absolwentów kierunku pedagogika po różnych specjalnościach)

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej współczesnych problemów edukacyjnych w Polsce.

 

6. st. wieczorowe magisterskie uzupełniające po licencjacie 2,5 –letnie

specjalność:

 - nauczanie języka angielskiego (dla absolwentów studiów licencjackich po kierunku filologia ze specjalnością język angielski oraz kierunku pedagogika ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim)

Egzamin pisemny /test/:

-          język angielski

Egzamin ustny:

- język angielski

 


 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Pielęgniarstwo*

1. st. dzienne licencjackie

Konkurs świadectw:

-       język polski

-       biologia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) historia

 

2. st. zaoczne licencjackie
2,5-letnie dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, kształcących w zawodzie pielęgniarki, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/1981

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku takich samych ocen rozmowa kwalifikacyjna z wybranych problemów zdrowia publicznego, ekologii, problemów społeczno-socjalnych, w tym zagadnień związanych z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami, zagrożeniami cywilizacyjnymi itp.

 

3. st. zaoczne licencjackie
2-letnie dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, kształcących w zawodzie pielęgniarki, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/1981 lub później oraz absolwentów dwuletnich, dwuipółletnich i trzyletnich medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie pielęgniarki

4. st. dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo AŚ w Kielcach

Położnictwo*

1. st. dzienne licencjackie

Konkurs świadectw:

-      język polski

-      biologia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) historia

 

2. st. zaoczne licencjackie

 2-letnie dla absolwentów dwuletnich i dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie położnej

Konkurs dyplomów.

W przypadku takich samych ocen rozmowa kwalifikacyjna z wybranych problemów zdrowia publicznego, ekologii, problemów społeczno-socjalnych,

w tym zagadnień związanych z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami, zagrożeniami cywilizacyjnymi itp.

 

Fizjoterapia*

1 st. dzienne i zaoczne licencjackie

Konkurs świadectw:

-       język polski

-       fizyka lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) biologia lub (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu) historia

 

2. st. dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku fizjoterapia AŚ w Kielcach

 (rekrutacja pod warunkiem zatwierdzenia przez MENiS)

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku takich samych ocen rozmowa kwalifikacyjna z wybranych problemów społeczno-socjalnych, w tym zagadnień związanych z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami, zagrożeniami cywilizacyjnymi itp.

 

 


 


 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. st. dzienne i zaoczne magisterskie

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

- wiedza o kulturze i sztuce (sztuki plastyczne, muzyka, teatr i film)

Egzamin praktyczny

A.    kompozycja /techniki rysunkowe/

B.    kompozycja /techniki malarskie/

Malarstwo

1 st. dzienne licencjackie

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

- wiedza o kulturze i sztuce (sztuki plastyczne, muzyka, teatr i film)

 Przegląd  teczek1/

1/ Teczka powinna zawierać:

A.   Rysunki:

-   Studium postaci 5 sztuk, format 100 x 70 cm

-   Studium martwej natury 5 sztuk, format minimum 50 x 70 cm

B.    Malarstwo:

-   Studium martwej natury 6 sztuk , format minimum 50 x 70 cm

C.    Szkice:

-   Szkice malarskie i rysunkowe naklejone na biały karton o wymiarach 100 x 70 cm, tematyka i format prac dowolny,

D.   Inne formy wypowiedzi:

-  Zestaw 10 fotografii lub grafik komputerowych naklejonych na karton o wymiarach 100 x 70 cm, temat i format prac dowolny.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1. st. dzienne magisterskie

specjalizacje:

-        nauczanie muzyki w zakresie edukacji szkolnej

-        prowadzenie zespołów muzycznych

upowszechnianie kultury muzycznej

Rozmowa kwalifikacyjna: Egzamin składa się z trzech pytań obejmujących podstawowe wiadomości z zasad muzyki, podstaw harmonii, historii muzyki, form muzycznych i polskiego folkloru muzycznego z zakresu szkoły muzycznej II stopnia

Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 15 pkt. (łącznie 45 pkt.) Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyska minimum 24 pkt.

(Absolwenci PSM II stopnia i LM zwolnieni są z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalną liczbę punktów  - 45 pkt.)

Kandydaci z „nową maturą”, na podstawie egzaminu na maturze z historii muzyki, są zwolnieni z części rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalnie 15 pkt.

 

 

Sprawdzian praktyczny:

Ocena predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych, z przygotowania w zakresie gry na instrumencie oraz z fortepianu dla kandydatów zdających z innego instrumentu

 

 

2. st. dzienne i zaoczne  licencjackie

 Rozmowa kwalifikacyjna: Egzamin składa się z trzech pytań obejmujących podstawowe wiadomości z zasad muzyki, podstaw harmonii, historii muzyki, form muzycznych i polskiego folkloru muzycznego z zakresu szkoły muzycznej I stopnia

Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 15 pkt. (łącznie 45 pkt.) Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyska minimum 24 pkt.

(Absolwenci PSM II stopnia i LM zwolnieni są z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalną liczbę punktów  - 45 pkt.)

Kandydaci z „nową maturą”, na podstawie egzaminu na maturze z historii muzyki, są zwolnieni z części rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalnie 15 pkt.

3. st. dzienne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Konkurs dyplomów.

W przypadku takich samych ocen rozmowa kwalifikacyjna z zakresu kultury muzycznej.

 


IV. Wydział Zarządzania i Administracji

 

 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Ekonomia

1.     st. dzienne licencjackie

specjalność:

- regionalna polityka gospodarcza

Test:

- matematyka i wiedza o społeczeństwie

Kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 76 pkt.

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze:

-        matematyka i wiedza o społeczeństwie (średnia z obu przedmiotów)

 Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 76 pkt.

 

2.     st. zaoczne licencjackie

specjalność:

- regionalna polityka gospodarcza

Rozmowa kwalifikacyjna:

-        wiedza o społeczeństwie

 Egzamin składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. (łącznie 15 pkt.) Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyska minimum 9 pkt.

 

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze:

 -  wiedza o społeczeństwie

 

3. st. dzienne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów studiów dziennych kierunku ekonomia AŚ w Kielcach

specjalność:

- regionalna polityka gospodarcza

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

 

4. st. dzienne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów studiów dziennych kierunku ekonomia 

   specjalność:

- regionalna polityka gospodarcza

 

 

 

Konkurs dyplomów

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich.

 

5. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów studiów dziennych i zaocznych  kierunku ekonomia AŚ w Kielcach

specjalność:

- regionalna polityka gospodarcza

 

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

 

6. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów studiów dziennych i zaocznych  kierunku ekonomia 

specjalność:

- regionalna polityka gospodarcza

 

 

 

Konkurs dyplomów

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich.

 


 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Politologia

1.     st. dzienne i zaoczne magisterskie

specjalności:

-   społeczno-samorządowa

-   studia europejskie

 

 

Konkurs świadectw:

-    historia

Rozmowa kwalifikacyjna:

- wiedzy o Polsce i świecie współczesnym Punktacja od 2 pkt. do 5 pkt. Rozmowa jest zdana, gdy kandydat uzyskał minimum 3 pkt.

2. st. dzienne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku politologia oraz kierunku administracja (tylko po Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach)

specjalności:

-     społeczno-samorządowa

-     studia europejskie

 

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

 - wiedza o Polsce i świecie współczesnym

Punktacja od 2 pkt. do 5 pkt. Rozmowa jest zdana, gdy kandydat uzyskał minimum 3 pkt.

 

 

 

3. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku politologia oraz kierunku administracja (tylko po Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach)

specjalności:

-     społeczno-samorządowa

-     studia europejskie

Zarządzanie i marketing

1.     st. dzienne licencjackie

specjalność:

- ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa

Test:

 - matematyka i wiedza o społeczeństwie

Kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 76 pkt.

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze:

-      matematyka i wiedza o społeczeństwie (średnia z obu przedmiotów)

Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 76 pkt.

 

2.     st. zaoczne licencjackie

specjalność:

- ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa

Rozmowa kwalifikacyjna:

- wiedza o społeczeństwie.

Egzamin składa się z trzech pytań. Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 15 pkt. (łącznie 45 pkt.) Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyska minimum 24 pkt.

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze:

 - wiedza o społeczeństwie.

 


 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

3.     st. dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku zarządzanie i marketing, ekonomia AŚ w Kielcach

specjalności:

-        marketing międzynarodowy

-        zarządzanie finansami

 

 

 

 

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

 

4. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunków: zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse i bankowość

specjalności:

-        marketing międzynarodowy

-          zarządzanie finansami

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

zarządzanie i organizacja z elementami marketingu

 


Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

I.                   Wydział Filologiczno-Historyczny

 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Filologia

1. st. dzienne i wieczorowe licencjackie

specjalność:

 - filologia angielska

Test:

-        język angielski

 Kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Test jest zdany , gdy kandydat uzyskał minimum 76 pkt.

Ranking wyników z egzaminu pisemnego na maturze:

-     język angielski

 Do sprawdzianu może przystąpić kandydat, który uzyskał minimum 76 pkt.

Egzamin praktyczny

(dyspozycje fonetyczne i komunikatywność) Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Egzamin jest zdany, gdy kandydat uzyskał minimum 30 pkt.

Filologia polska*

1. st. dzienne i zaoczne magisterskie z możliwością wyboru specjalności (wybór specjalności po II roku studiów):

-       filologia polska z dziennikarstwem

-       filologia polska z kulturoznawstwem

 

 

 

Konkurs świadectw:

-      język polski

-      język obcy

 

2. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

1.     

Konkurs dyplomów

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Historia*

1. st. dzienne i zaoczne magisterskie

specjalności:

-   historia ogólna

-   archiwistyka

-   historia wojskowości

 

 

Konkurs świadectw:

- historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia

- język obcy

 

 

 

Stosunki międzynarodowe*

1. st. dzienne i zaoczne licencjackie

 

 

Konkurs świadectw:

-      historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia

-      język obcy

 

 


II. Wydział Nauk Społecznych

 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

Ekonomia

1. st. dzienne i zaoczne licencjackie

specjalności:

-       informatyka finansowo-bankowa

-       zastosowanie informatyki w ekonomii

-       logistyka

-       ubezpieczenia

-       zarządzanie finansami przedsiębiorstw

-       skarbowość i podatki

-       marketing i zarządzanie w gospodarce żywnościowej

-       ekonomika agrobiznesu z informatyką stosowaną

-       ekologia i ochrona środowiska

 

 

 

 

 

 

Konkurs świadectw:

-          matematyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie

-          język obcy

 

 

 

 

Pedagogika

1. st. dzienne i zaoczne magisterskie

specjalności (wybór specjalności na II roku):

-       pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną

-       pedagogika zdrowia z wych. fizycznym

-       pedagogika z edukacją informatyczną

-       zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

-       pedagogika resocjalizacyjna

-       pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

-       pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej

-       doradztwo zawodowe

-          pedagogika wychowania obronnego z wychowaniem fizycznym

 

 

 

 

 

Konkurs świadectw:

-   język polski

-   język obcy

 


 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

2. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów takiej samej specjalności

specjalności:

-       pedagogika zdrowia

-       zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

-       pedagogika rodziny

-       pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej

-          edukacja humanistyczna w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

3. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku pedagogika po różnych specjalnościach

specjalności:

-        doradztwo zawodowe

-        pedagogika z edukacją informatyczną

-        pedagogika resocjalizacyjna

4. st. zaoczne magisterskie uzupełniające dla absolwentów wyższych szkół oficerskich po różnych specjalnościach

specjalności:

-   pedagogika ogólna

-   pedagogika wychowania obronnego z wych. fizycznym


 

 

Kierunki, specjalności

oraz formy i rodzaje studiów

Kryteria kwalifikacji

dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”

dla kandydatów zdających egzamin maturalny
tzw. „nową maturę”

dla wszystkich kandydatów

5. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów kierunku pedagogika po różnych specjalnościach (tylko po Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach)

specjalności:

-   prewencja społeczna z wychowaniem obronnym i wychowaniem fizycznym

-   pedagogika resocjalizacyjna

-   doradztwo zawodowe

-   pedagogika z edukacją informatyczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

6. st. zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie dla absolwentów takiej samej specjalności (tylko po Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach)

specjalności:

-        pedagogika zdrowia

-        zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

-        pedagogika rodziny

-        pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej

-        edukacja humanistyczna w szkole

-        pedagogika z wychowaniem obronnym i wychowaniem fizycznym

Socjologia*

1. st. dzienne licencjackie

specjalności:

-   komunikacja społeczna

-   praca socjalna

-   resocjalizacja i profilaktyka społeczna

 

 

 

 

Konkurs świadectw:

-       język polski

-       język obcy

-       historia lub geografia

 

2. st. zaoczne licencjackie

 

* - na tych kierunkach, w przypadku mniejszej lub równej z limitem liczby kandydatów, przyjęcia odbędą się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

                                                                                                                                     


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka