Uchwała nr 13/2005

Uchwała   Nr  13 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 marca 2005 roku

 

 

w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

 

 

        Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Formy zajęć dydaktycznych oraz liczebność grup studenckich określa załącznik Nr 1 do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Traci moc obowiązującą uchwała Nr 10/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie planów studiów, rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  13/2005

Senatu Akademii Świętokrzyskiej

 im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 marca 2005 r.

 

Formy zajęć dydaktycznych oraz liczebność grup studenckich

 

§ 1.


Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie:

1)      wykładów,

2)      konwersatoriów,

3)      seminariów i proseminariów,

4)      lektoratów języków obcych,

5)      zajęć lekcyjnych, w tym artystycznych i wychowania fizycznego

6)      ćwiczeń,

7)      ćwiczeń artystycznych,

8)      ćwiczeń i zajęć praktycznych,

9)      zajęć laboratoryjnych,

10)   pracowni, w tym specjalizacyjnej, dyplomowej i magisterskiej,

11)   projektów.

 

§ 2.

 

Liczebność grup studenckich na zajęciach, o których mowa w § 1 ustala się w następujący sposób:

1)      wykłady – liczebność grup studenckich uzależniona jest od możliwości lokalowych, niemniej jednak zalecane są wykłady łączone w ramach wydziału i kierunku studiów,

2)      ćwiczenia, zajęcia lekcyjne, konwersatoria – co najmniej 25 osób,

3)      ćwiczenia i zajęcia praktyczne – co najmniej 8 osób,

4)      lektoraty języków obcych – co najmniej 15 osób

5)      zajęcia laboratoryjne, seminaria, ćwiczenia metodyczne w szkole – co najmniej 10 osób,

6)      proseminaria, zajęcia terenowe związane z realizacją określonych części programu danego przedmiotu poza siedzibą szkoły – co najmniej 12 osób,

7)      zajęcia wychowania fizycznego:

a)    grupy ogólnorozwojowe – co najmniej 20 osób

b)    grupy przygotowania sportowego – co najmniej 15 osób

c)    grupy nauki i doskonalenia pływania – co najmniej 10 osób

d)    grupy sportowe AZS – co najmniej 10 osób

e)    grupy rehabilitacji ruchowej – co najmniej 8 osób

 

8)      zajęcia lekcyjne i ćwiczenia artystyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

a)    fortepian, drugi instrument: 1 osoba,

b)    dyrygowanie, emisja głosu, czytanie partytur, akompaniament z elementami improwizacji, improwizacja fortepianowa: 1-2 osoby,

c)    instrumentacja, propedeutyka kompozycji, instrumenty szkolne: 4-6 osób,,

d)    harmonia klasyczna z podstawami harmonii współczesnej, kształcenie słuchu, ekspresja muzyczno-ruchowa: 6 – 10 osób

e)    seminarium magisterskie: 6-12 osób,

f)     pozostałe ćwiczenia w grupach: 10 – 15 osób,

g)    wykłady, zespoły wokalne, chór: zbiorowo,

 

9)      zajęcia lekcyjne i ćwiczenia artystyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

a)        ćwiczenia artystyczne: 8 – 12 osób,

b)        zajęcia artystyczne: 8 – 12 osób.

 

 

§ 3.

 

Jeżeli szczególny charakter zajęć lub liczba studentów na danym roku studiów, wydziale, kierunku, specjalności nie pozwala na dokonanie podziału na grupy studenckie określone
w § 2 dziekan, na wniosek dyrektora instytutu może ustalić inną liczebność grup studenckich na dany rok akademicki.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka