Uchwała nr 15/2005

Uchwała Nr 15/2005
Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   24 marca 2005 r.

 

w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych, ubiegających się  o przyjęcie na studia w latach akademickich  2006/2007 - 2008/2009.

 

 

 

            Na podstawie art.141 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) Senat uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się zasady przyjęć na studia uczestników olimpiad przedmiotowych określone w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 2

 

Uprawnienia określone w załączniku przysługują uczestnikom olimpiad przedmiotowych, ubiegających się o przyjęcie na studia, tylko raz i wyłącznie w roku uzyskania świadectwa maturalnego. Podstawą preferencji jest wynik uzyskany w olimpiadach zarówno w roku egzaminu maturalnego, jak i  w latach wcześniejszych.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po spełnieniu warunków określonych w art. 141 ust.2 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r.


                                                                                 

 


                                                                                   Załącznik

                                                                                  do uchwały Senatu nr  15/ 2005

                                                                                  z dnia   24 marca 2005r.

 

Uprawnienia

uczestników olimpiad przedmiotowych, ubiegających się o przyjęcie na studia  w latach akademickich 2006/2007 - 2008/2009

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw

 

 

 

Nazwa olimpiady

Uprawnieni

Wydział Humanistyczny

 

1.

Informacja naukowa i biblioteko-znawstwo

·      literatury i języka polskiego

·      języka angielskiego

·      języka francuskiego

·      języka niemieckiego

·      języka rosyjskiego

·      historyczna

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

O

O

O

O

OO

 

O

2.

Filologia

specjalności:

- filologia rosyjska

- język rosyjski biznesu

- filologia rosyjska z elementami języka rosyjskiego biznesu

- filologia rosyjska z elementami translatoryki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

- filologia angielska

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- filologia germańska

 

 

·      języka rosyjskiego

 

 

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

·      języka angielskiego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·      języka niemieckiego

 

 

 

FO

 

 

 


  

- - - - - - - - - - -

 

FO

- - - - - - - - - - -

FO

3.

Filologia polska

·      literatury i języka polskiego

O

4.

Historia

·      historyczna

·      wiedzy o Unii Europejskiej

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·      wiedzy o prawach człowieka

·      losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939 roku

FO


FO
 

FO


FO

 

FO

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

5.

Biologia

·      biologiczna

·        ekologiczna

 

O

O

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw

 

 

 

Nazwa olimpiady

Uprawnieni

6.

Chemia

specjalności:

- chemia z biologią

 

------------------------------------------------

- pozostałe specjalności

 

 

·        biologiczna

·      chemiczna

-----------------------------------------

·        chemiczna

 

 

O

O

--------------


O

7.

Fizyka

·      matematyczna

·      fizyczna

·      astronomiczna

O

O

O

8.

Geografia

·      geograficzna i nautologiczna

·      astronomiczna

·       ekologiczna

O

O

O

9.

Informatyka

·      informatyczna

·      matematyczna

O

O

10.

Matematyka

·      matematyczna

·      fizyczna

·      informatyczna

O

O

O

11.

Ochrona środowiska

·      biologiczna

·       ekologiczna

·      chemiczna

O

O

O

Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu

 

12.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

·      artystyczna*

O

13.

Fizjoterapia

·        biologiczna

O

14.

Pedagogika

specjalności:

- pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej

- resocjalizacja i profilaktyka społeczna

------------------------------------------------

- rewalidacja z terapią pedagogiczną

------------------------------------------------

- zintegrowana edukacja wczesnoszkol-na i przedszkolna z jęz. angielskim

 

·      literatury i języka polskiego

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·      historyczna

-----------------------------------------

·        biologiczna

-----------------------------------------

·        języka angielskiego*

 

O

 

O


O

---------------

O

---------------

F

15.

Pielęgniarstwo

·      biologiczna

O

16.

Położnictwo

·      biologiczna

O

Wydział Zarządzania i Administracji

 

17.

Ekonomia

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·      wiedzy ekonomicznej

·      wiedzy o Unii Europejskiej

 FOF

F

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw

 

 

 

Nazwa olimpiady

Uprawnieni

18.

Politologia

·    wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·    wiedzy o Unii Europejskiej

·     geograficzna i nautologiczna

·    wiedzy o prawach człowieka

·    historyczna


·      filozoficzna


·    wiedzy ekonomicznej

 


FO

FO

FO

FO

FO


FO

 


FO

19.

Zarządzanie i marketing

 

 

·      wiedzy ekonomicznej

 

O

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Wydział Filologiczno-Historyczny

 

1.

Filologia

specjalności:

- filologia angielska

 

 

 

·      języka angielskiego

 

 

 

F

 

2.

Filologia polska

·      literatury i języka polskiego

 

O

3.

Historia

·      historyczna

·      wiedzy o Unii Europejskiej

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·      wiedzy o prawach człowieka

·      losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939 roku

FO


FO 

FO


FO

 

FO

4.

Stosunki międzynarodowe

·      historyczna

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

F

 

F

Wydział Nauk Społecznych

 

5.

Ekonomia

specjalności:

- agrobiznes, marketing i zarządzanie  w gospodarce żywnościowej

- ekonomika agrobiznesu z informatyką stosowaną

- ekologia i ochrona środowiska

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- pozostałe specjalności

 

 

·      wiedzy ekonomicznej

·      wiedzy ekologicznej

·      biologiczna

·      chemiczna

·      wiedzy o żywieniu

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·      wiedzy ekonomicznej

 

 

F

O

O

O

 


 

- - - - - - - - - - -

F

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw

 

 

 

Nazwa olimpiady

Uprawnieni

6.

Pedagogika

·      literatury i języka polskiego

O

7.

Socjologia

·        literatury i języka polskiego

·      języka angielskiego

·      języka francuskiego

·      języka niemieckiego

·      języka rosyjskiego

·        historyczna

·        geograficzna i nautologiczna

·        wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

O

O

OO

 

O

O 

O

 

 

 

F - finaliści eliminacji centralnych

FO – finaliści II etapu eliminacji okręgowej

O - uczestnicy II etapu eliminacji okręgowej

* - zwolnieni z egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej. Obowiązuje sprawdzian uzdolnień  praktycznych.

           


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka