Uchwała nr 21/2005

Uchwała  Nr   21 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   24 marca  2005 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 33/2002 Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie powołania  składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

      

Na podstawie §32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

1. Odwołuje się z członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów następujące osoby:

1)      Marcina Bieleckiego,

2)      Magdalenę Fiuk,

3)      Adama Pietrynika,

 

2. Na skutek dokonanych zmian osobowych §1 uchwały nr 33/2002 Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 listopada 2002 roku w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów otrzymuje następującą treść:

                                                 ”§1

Powołuje się w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na okres do końca kadencji Senatu, następujące osoby:

1)      prof. dr hab. Waldemar Kowalski

2)      dr Alicja Giermakowska

3)      dr Marzena Marczewska

4)      dr Ewa Braziewicz

5)      dr Stanisław Dróżdż

6)      Paweł Sobota

7)      Tomasz Czechowski

8)      Tomasz Krajkowski

9)      Iwona Rycąbel”

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka