Uchwała nr 11/2005

Uchwała Nr 11/2005
Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24  lutego 2005 roku

 

w sprawie  uchwalenia Regulaminu Wyborczego

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 48 ust.1 pkt 10) ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie  wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz § 31 pkt. 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się Regulamin Wyborczy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik


Akademia Świętokrzyska

im. Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYBORCZY

 

 

 

 

Kielce 2005


 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

1.      Wybory jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni przeprowadza się w oparciu o Statut Uczelni  i Regulamin Wyborczy.

2.       Kalendarz Czynności wyborczych, w szczególności : terminy zgłaszania kandydatów oraz terminy poszczególnych głosowań, ustala i podaje do wiadomości społeczności akademickiej Uczelniana Komisja Wyborcza.

§ 2.

 

Regulamin Wyborczy określa zasady wyborów, także tryb wyborów organów kolegialnych Uczelni oraz organów jednoosobowych.

§ 3.

 

Regulamin Wyborczy podaje się do wiadomości społeczności akademickiej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Rozdział II

 

Wybory rektora i prorektorów


§ 4.

 

1.       Wybór rektora powinien być dokonany do 30 czerwca  ostatniego roku kadencji.

2.       Wyboru rektora Senat Uczelni dokonuje na jednym posiedzeniu wyborczym.

3.       Wyboru prorektorów Senat Uczelni dokonuje na kolejnym posiedzeniu wyborczym.

 

Zgłaszanie kandydatur

§ 5.

 

1.       Uczelniana Komisja Wyborcza wyznacza termin zgłaszania kandydatów na rektora, przy czym termin nie może być późniejszy, niż 14 dni i wcześniejszy, niż 30 dni do dnia wyborów.

2.       Prawo zgłaszania kandydatów na rektora przysługuje pracownikom Uczelni posiadającym czynne prawo wyborcze, tj. pracownikom zatrudnionym w Uczelni co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy oraz studentom Uczelni.

3.       Jeżeli w wyborach rektora żadna kandydatura nie została zgłoszona w terminie, o którym mowa      w ust. 1, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przedłuża termin zgłaszania kandydatur.

4.       Zgłoszenie kandydata wnosi się na piśmie do Uczelnianej Komisji Wyborczej, której Członkowie pełnią dyżury w ustalonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą miejscach i terminach. Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do publicznej widomości w sposób zwyczajowo przyjęty miejsce i terminy dyżurów.

5.       Zgłoszenie powinno zawierać pisemne oświadczenie osoby, wyrażające zgodę na kandydowanie na stanowisko rektora.

6.       Po upływie terminu przeznaczonego na zgłaszanie kandydatów na rektora, Uczelniana Komisja Wyborcza zamyka listę kandydatów i niezwłocznie ją ogłasza. 

7.       Na rektora może kandydować osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, także nie zatrudniona w Uczelni.

 

Zebranie wyborcze


§ 6.

1.       Zebranie wyborcze Senatu prowadzi przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.


2.      Aktu wyborczego dokonują członkowie Senatu na Kartach do głosowania. Wzór Karty do głosowania w sprawie wyboru  rektora stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór Karty do głosowania w sprawie wyboru na prorektora stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


3.       Członkowie Senatu mogą głosować tylko osobiście.


4.      Dla ważności głosowania w sprawie wyboru rektora, prorektorów oraz dziekanów i prodziekanów konieczny jest udział w głosowaniu więcej niż 2/3 osób uprawnionych do głosowania.


5.      Wybór rektora odbywa się w głosowaniu tajnym. Miejsce przeprowadzenia wyborów powinno   zapewnić warunki umożliwiające  tajność głosowania.


6.       Kartę do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.


7.     Przed rozpoczęciem głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza w obecności osób uczestniczących w wyborze sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu znajduje się  potrzebna liczba Kart do głosowania, jak również czy w miejscu, gdzie mają być przeprowadzone wybory spełnione są warunki zapewniające tajność głosowania, po czym zamyka się urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią Uczelnianej Komisji Wyborczej. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno otwierać.


8.      Na Karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych  kandydatów na rektora.


9.       Każda  Karta do głosowania opatrzona zostaje pieczęcią Uczelnianej Komisji Wyborczej.


10.    Na Karcie do głosowania umieszcza się informacje o sposobie głosowania i warunkach 
 ważności głosu.


11.    Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkość i rodzaj 
 czcionek powinny być jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów.


12.   Członek Senatu  uczestniczący w wyborze osobiście oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez  postawienie w kratce  z lewej strony obok jego nazwiska znaku "x".


13.  Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania.


14.   Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie    było przejściowo uniemożliwione, Uczelniana Komisja Wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości.


15.   W razie przerwania lub odroczenia głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza zapieczętowuje otwór urny wyborczej i oddaje urnę wraz ze spisem członków Senatu uprawnionych do głosowania na przechowanie przewodniczącemu Komisji. Pieczęć Komisji oddaje się w takim przypadku na przechowanie innemu członkowi Komisji. Uczelniana Komisja Wyborcza  ustala również liczbę Kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. Przed ponownym podjęciem głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie  i pakiecie z kartami są nienaruszone.

16.        1) Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza zlicza  i zabezpiecza niewykorzystane Karty do głosowania, otwiera urnę wyborczą, po czym ustala :

a)         liczbę członków Senatu  uprawnionych do głosowania,

b)         liczbę członków Senatu , którym wydano Karty do głosowania,

c)         liczbę oddanych głosów, czyli Kart wrzuconych do urny przez członków Senatu,

d)         liczbę głosów ważnych,

e)         liczbę głosów nieważnych,

f)          liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.


 

2) Ustaleń, o których mowa w pkt. 1, dokonuje się na podstawie spisu członków Senatu uprawnionych do głosowania oraz Kart do głosowania wrzuconych do urny przez wyborców.

 

17.         1)  Głos jest nieważny, jeżeli został :

a)      oddany na Karcie do głosowania innej niż  ustalona  niniejszym regulaminem lub nieopatrzonej  pieczęcią Uczelni Komisji Wyborczej,

b)      oddany na Karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak "x" przy więcej niż jednym nazwisku kandydata,

c)       oddany na Karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku "x" przy żadnym z nazwisk kandydatów,

2)  Dopisanie na Karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

3)  Kart do głosowania całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu 
       wyników głosowania.


18.1) Po zakończeniu głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza  sporządza niezwłocznie  
       protokół głosowania.

       2)   W protokole głosowania podaje się dane, o których mowa w ust.16 pkt 1) oraz :

a)   czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

b)   liczbę Kart do głosowania przekazanych Uczelnianej  Komisji Wyborczej oraz liczbę Kart nie wykorzystanych,

c)   decyzje Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz inne istotne okoliczności związane  z przebiegiem głosowania,

d)  ewentualne zarzuty wniesione przez osoby uczestniczące w głosowaniu,

e)  ewentualne zastrzeżenia członków Uczelnianej Komisji Wyborczej co do przebiegu głosowania.

3) Protokół głosowania podpisują członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej obecni przy jego  sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią Uczelnianej Komisji Wyborczej.

19.        Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza odczytuje protokół  obecnym na posiedzeniu wyborczym Członkom Senatu.

20.        Wyniki wyborów rektora Uczelniana Komisja Wyborcza podaje  niezwłocznie do wiadomości społeczności akademickiej.

21.        Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wydaje akt stwierdzający dokonanie wyboru rektora i niezwłocznie powiadamia o wyborze ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

22.         W zebraniach wyborczych Senatu, na których  dokonuje się wyboru rektora i prorektorów uczestniczą: przewodniczący i członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

23.        W zebraniu wyborczym Senatu, na którym dokonuje się wyboru rektora powinni  uczestniczyć, bez prawa głosowania, kandydaci na rektora. Prawo głosu przysługuje jednak kandydatowi, który jest członkiem Senatu.

24.         Kandydatury na rektora i prorektorów prezentowane są na zebraniach wyborczych Senatu, przy czym, każdy z członków Senatu może kandydatom zadawać pytania. Kandydatów na prorektorów prezentuje rektor – elekt.

25.        Po zakończeniu prezentacji prowadzący zebranie zarządza głosowanie w sprawie wyboru rektora oraz prorektorów.

 

Druga tura głosowania

 

§ 7.

1.       Jeżeli żaden z kandydatów na rektora nie uzyskał wymaganej liczby głosów – to jest więcej, niż połowę ważnie oddanych – przeprowadza się ponowne głosowanie,  w drugiej turze, do której przechodzi tych dwóch kandydatów, na których oddano największą liczbę głosów. Jeżeli kolejności takiej nie da się ustalić kandydują wszyscy, którzy otrzymali najwyższą równą  liczbę głosów w pierwszej turze głosowania.

2.       Jeżeli żaden z kandydujących na rektora nie uzyska w drugiej turze głosowania wymaganej liczby głosów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wyznacza trzecią turę wyborów – jeszcze  na  tym samym zebraniu wyborczym Senatu.

 

 

Ponowne wybory

 

§  8.

1.       Jeżeli w wyniku głosowania w trzeciej turze wyborów żaden kandydat na rektora nie otrzymał wymaganej liczby głosów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zamyka zebranie wyborcze Senatu i zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów – ustalając datę, miejsce  i godzinę. Ponowne wybory powinny odbyć się nie później, niż w ciągu  25 dni.

2.       Uczelniana Komisja Wyborcza niezwłocznie wyznacza 7-dniowy termin zgłaszania kandydatów w ponowionych wyborach rektora. Po upływie 7-dniowego terminu przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zamyka listę kandydatów startujących  w ponowionych wyborach rektora  i ogłasza ją w trybie zwyczajowo przyjętym w Uczelni.

3.       W ponowionych wyborach rektora odpowiednio stosuje się zapisy rozdział II niniejszego Regulaminu.

 

  

Wybory prorektorów


§ 9.

1.      Senat dokonuje wyboru zgłoszonych przez rektora-elekta kandydatów na prorektorów nie później, niż 14 dni od dnia wyboru rektora-elekta.

2.       Jeżeli kandydat (kandydaci) na prorektora nie otrzymał (otrzymali) wymaganej większości głosów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zarządza przerwę  w zebraniu wyborczym, i zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów prorektora – ustalając datę, miejsce i godzinę.

3.       W ponowionych wyborach prorektora odpowiednio stosuje się przepisy  § 5  ust. ust. 3, 4, 5,  oraz § 6, § 7 i  § 8  niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział III

 

Wybory dziekana i prodziekanów

 

Termin wyborów

 

§ 10.


1.       Wyboru dziekana i prodziekanów  dokonują  właściwe  rady wydziałów.

2.       Kandydatów na dziekana mogą zgłaszać i w głosowaniu uczestniczą pracownicy wydziału posiadający czynne prawo wyborcze oraz studenci wydziału.

3.       Kandydatów na dziekana zgłasza się do wydziałowej komisji wyborczej nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, na którym rada wydziału ma dokonać wyboru dziekana.

4.       Okres zgłoszenia kandydatów na dziekana nie może być krótszy niż 7 dni.

5.      Do wyboru dziekana i prodziekanów w sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Statutu i niniejszego Regulaminu Wyborczego w sprawie wyboru rektora i prorektorów.

 

Rozdział IV

 

Wybory Senatu i rad wydziałów

 

Zasady i tryb wyboru


§ 11.

1.       Organizacją i przeprowadzaniem wyborów kolegialnych organów Uczelni zajmują się Uczelniana Komisja Wyborcza  i Wydziałowe Komisje Wyborcze.

2.         Wyboru do Senatu przedstawicieli :

1)      nauczycieli akademickich wydziału dokonują wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale, którym przysługuje czynne prawo wyborcze,

2)      samorządu studenckiego dokonuje uczelniany organ samorządu studenckiego,

3)      pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonują osobno spośród siebie:

a)      pracownicy naukowo-techniczni,

b)      pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej,

c)      pozostali pracownicy.

3.       Postanowienia ust. 2 pkt. 1 stosuje się odpowiednio przy wyborze do Senatu przedstawicieli (przedstawiciela) jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych.

4.       Wyboru do rady wydziału przedstawicieli :

1)      nauczycieli akademickich wydziału zatrudnionych na stanowisku innym niż profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz pozostałych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego dokonują nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale, którym przysługuje czynne prawo wyborcze,

2)      samorządu studenckiego wydziału – dokonuje wydziałowy organ samorządu studenckiego,

3)      pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonują pracownicy zatrudnieni  na wydziale, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

 

Miejsce wyborów

§ 12.

Posiedzenia i czynności wyborcze odbywają się w lokalach zaakceptowanych odpowiednio przez: Uczelnianą Komisję Wyborczą lub  Wydziałowe Komisje Wyborcze.

 

Rozdział V

 

Wybory uzupełniające organów jednoosobowych

i kolegialnych

 

§ 13.

 

Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy tytułu Rozdziału IV Statutu Uczelni.

 

 

Wybory uzupełniające organów jednoosobowych

 

§  14.


Jeżeli w trakcie kadencji nastąpi wygaśnięcie mandatu rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, przeprowadza się wybory uzupełniające. Do wyborów tych stosuje się odpowiednio przepisy  Statutu i Regulaminu Wyborczego w sprawie wyborów tych organów. .

 

§  15.


 Wybory uzupełniające organów kolegialnych

 

1.       W razie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela do Senatu, rady wydziału lub rady instytutu, przeprowadza się wybory uzupełniające.

2.      W razie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela studentów do organu kolegialnego, komisja wyborcza samorządu studenckiego przeprowadza wybory uzupełniające.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka