Uchwała nr 9/2005

Uchwała  Nr 9 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   24 lutego 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 28/2002 Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie powołania  składu Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów

 

       Na podstawie §32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

 

1. W związku z wygaśnięciem  mandatu członka Senatu odwołuje się z członka Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów następujące osoby:

1)      prof. dra hab. Antoniego Malinowskiego,

2)      Magdalenę Fiuk,

3)      Michała Skowrońskiego,

4)      Tomasza Pruska,

2. Na skutek dokonanych zmian osobowych §1 uchwały nr 28/2002 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 listopada 2002 roku w sprawie powołania składu Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów otrzymuje następującą treść:

                                             

Ӥ1

Powołuje się w skład stałej Senackiej Komisji rozwoju, Budżetu i Finansów na okres do końca kadencji Senatu, następujące osoby:

1)      prof. dr hab. Mieczysław Markowski – przewodniczący

2)      prof. dr hab. Lucjan Olszewski,

3)      prof. dr hab. Kazimierz Luciński,

4)      prof. dr hab. Janusz Braziewicz,

5)      prof. dr hab. Wiesław Kaca,

6)      prof. dr hab. Jerzy Kukulski,

7)      prof. dr hab. Edward  Mierzwa,

8)      prof. dr hab. Zdzisław Ratajek,

9)      prof. dr hab. Regina Renz,

10)   prof. dr hab. Bartłomiej Jaśkowski,

11)   prof. dr hab. Zbigniew Gazda,

12)   dr Zdobysław Kuleszyński,

13)   dr Małgorzata Mochoń,

14)   dr Henryk Suchojad,

15)   Paweł Pietroń,

16)   Iwona Rycąbel,

17)   dr Ewa Małyszko – z głosem doradczym,

18)   dr Leonard Owczarek – z głosem doradczym

19)   Kamil Najdzionek – z głosem doradczym”.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka