Prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło urodził się 10 sierpnia 1962 r. we Włoszczowie. Studia wyższe ukończył w Instytucie Historii WSP w Kielcach, w tymże Instytucie w 1986 r. został przyjęty na stanowisko asystenta. Doktorat obronił na miejscowym Wydziale Humanistycznym w październiku 1993 r., tu także się habilitował (pierwsza habilitacja przeprowadzona na Uczelni) w kwietniu 2004 r. Tytuł profesora uzyskał w lutym 2011 r.

W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się głównie problematyka dziejów społecznych i politycznych Polski w XIX i XX wieku. W swoim dorobku posiada ponad 200 tekstów naukowych, w tym 11 książek. Wyniki badań prezentował na ponad 80 konferencjach. Do chwili obecnej zorganizował kilkanaście konferencji naukowych. Pod jego redakcją (współredakcją) ukazało się 18 prac zwartych. Wchodzi w skład Rad Naukowych kilku periodyków historycznych.

     Był promotorem siedmiu prac doktorskich. Pod jego kierunkiem prace magisterskie obroniło ponad 100 osób. Wielokrotnie był powoływany na recenzenta w przewodach doktorskich, procedurach habilitacyjnych i na tytuł profesora (także w ocenach jednostek ubiegających się o nadanie uprawnień habilitacyjnych).

W latach 2009-2012 był zastępcą dyrektora w Instytucie Historii UJK w Kielcach (odpowiadał za sprawy naukowe), od 2012 r. pełni funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Od 2006 r. jest kierownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej 1918-1945. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 2015 r. jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka