zmiany w zarządzeniu nr 42/2010

Zarządzenie Nr 5/2010

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 20 stycznia 2010 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów projektu pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kierunków istotnych dla rozwoju regionu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 

 

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 86 ust. 1 i ust.2 Statutu Uniwersytetu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z realizacją projektu pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kierunków istotnych dla rozwoju regionu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 

-        prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – przewodniczący

-        prof. dr hab. Zbigniew Gazda – członek,

-        prof. dr hab. Teodora Król – członek,

-        prof. dr hab. Paweł Chmielnicki – członek,

-        prof. dr hab. Janusz Kot – członek ,

-        prof. dr hab. Andrzej Szplit – członek,

-        prof. dr hab. Mieczysław Poborski – członek,

-        prof. dr hab. Jacek Semaniak – członek,

-        prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski – członek,

-        dr hab. Tadeusz Ciupa – członek,

-        dr hab. Stanisław Huruk – członek,

-        mgr Sylwia Kasprzyk – sekretarz.

 

§ 2

 

Do obowiązków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)      opracowanie szczegółowych kryteriów oceny dorobku naukowego kandydatów,

2)      ocena dorobku naukowego oraz tematyki badawczej kandydatów,

3)      przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami,

4)      stworzenie listy osób przyjętych do projektu oraz listy rezerwowej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka