Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Siedziba:  ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce 


NIP: 657-02-34-850
Regon: 000001407

 

Pracownicy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zatrudnia 1415 pracowników (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.):

 • z tego 878 nauczycieli akademickich
 • 99 profesorów,
 • 225 doktorów habilitowanych,
 • 431 doktorów,
 • 123 pozostałych
 • oraz 537 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Studia i studenci

 • Liczba uprawnienia do nadawania stopni naukowych:
 • habilitacyjnych: 4
 • doktorskich: 11
 • Liczba kierunków: 44
 • Liczba studentów ogółem (stan na 30.11.2016 r.): 11.099
 • studia stacjonarne I i II stopnia: 8.569
 • studia niestacjonarne I i II stopnia: 2.530
 • studia stacjonarne III stopnia: 334
 • studia niestacjonarne III stopnia: 24
 • Liczba studentów I roku:
 • stacjonarne I stopnia: 2.234
 • niestacjonarne I stopnia: 636
 • stacjonarne II stopnia: 1.188
 • niestacjonarne II stopnia: 403
 • Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych: 452
 • Studenci cudzoziemcy: 273

Domy i stołówki studenckie:

 • 4 domy studenta w Kielcach,
 • 1 dom studenta w Piotrkowie Trybunalskim,
 • 1 stołówka studencka w Kielcach
 • Liczba studentów otrzymujących stypendia w roku akademickim 2014/2015
 • Stypendium socjalne 3316,
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów 958
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 347
 • Cudzoziemcy otrzymujący stypendia 14
 • Liczba doktorantów otrzymujących stypendia w roku akademickim 2014/2015
 • Stypendium socjalne 51
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów 171
 • Stypendium specjalne 9
 • Studenci działają w 87 kołach naukowych
 • Wymiana studentów Erasmus+:
 • Łącznie liczba osób korzystających z programu Erasmus w latach 2006-2014 wyniosła 502 w tym: 270 studentów na studia 49 studentów na praktykę 183 wykładowców

Uniwersytet w Unii:

W okresie programowania 2007-2013 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na realizację 44 projektów o łącznej wartości 348,5 mln.zł.

Baza naukowo-dydaktyczna to pierwszy z filarów budowy potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu, wzbogaciła się ona o 27,7 tys.m2 powierzchni użytkowej z nowoczesna, funkcjonalną architekturą i aranżacją przestrzeni do nauki, edukacji i integracji z otoczeniem społecznym. Około 2,6 tys.m2 zostało zmodernizowane na potrzeby nowych laboratoriów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, wzornictwa oraz nauk o zdrowiu. Stworzona w trakcie ostatnich sześciu lat baza stanowi dziś ponad 35 % zasobów lokalowych uczelni.

Drugim nie mnie ważnym filarem uczelni jest inwestowanie w kapitał ludzki – kadrę naukową, studentów, osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kwalifikacji i wiedzy w ramach kształcenia ustawicznego. Ten obszar działalności Uniwersytetu wzbogacony został w okresie programowania 2007-2013 o przedsięwzięcia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 60 mln.zł.

Największe środki – 38,8 mln.zł pozyskano z IV Priorytetu POKL na programy rozwoju uczelni i kształcenie zamawiane. W ramach 5 projektów uruchomionych zostało 7 nowych kierunków studiów w tym m.in: biotechnologia, wzornictwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, fizyka techniczna, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne oraz 10 nowych specjalności (m.in. marketing i wystawiennictwo, monitoring środowiska, grafika projektowa i reklama, chemia kosmetyczna doradztwo zawodowe, administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych, administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego). Wsparcie zaplanowane zostało dla 4 tys. studentów i absolwentów oraz 200 nauczycieli akademickich. Unijne środki pozwoliły rozszerzyć standardowe ramy kształcenia o dodatkowe kursy kwalifikacyjne związane z przedmiotem studiów, dały możliwość rozwoju naukowego studentów poprzez uczestnictwo w sympozjach, objazdach naukowych, wizytach w renomowanych ośrodkach naukowych. Elementy wsparcia stały się dla młodych ludzi motywatorem do podejmowania różnych form aktywności – organizacja akcji charytatywnych, wolontariatu, amatorskiej twórczości scenicznej wykraczającej daleko poza akademickie obowiązki, a z drugiej strony bardzo zbliżającej do aktywności zawodowej. Projekty stały się akceleratorem studenckich pasji z perspektywą na dobry star na rynku pracy.

Środki w wysokości 13 mln zł Uniwersytet pozyskał na kształcenie kadr oświaty: przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (III POKL- MEN, wsparcie - 440 osób, 3 nowe specjalności), dostosowanie kwalifikacji nauczycieli regionu świętokrzyskiego do zmian w systemie szkolnictwa (IX POKL, ok.3000 osób, 16 studiów podyplomowych, 30 kursów), rozwijanie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów - wspomaganie nauczania fizyki w szkołach (III POKL-Feniks, 1000 uczniów, 100 szkół). Unijne środki pozyskane przez UJK wspierają także kształcenie pomostowe pielęgniarek i położnych w ramach projektu systemowego Ministerstwa Zdrowia - 2,5 mln zł przeznaczone zostało na podwyższenie kompetencji 500 osób ‘białego personelu’.

Projekty badawcze i wspomagające badania (2,9 mln zł) skupiają się głównie wokół regionalnej strategii innowacji (VIII POKL-sieć współpracy z regionalnymi instytucjami w celu budowania strategii innowacji w obszarze powiązań biznesu z sektorem badawczo-rozwojowym, stypendia dla doktorantów), badań rynku pracy (VI POKL) oraz opracowania technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych (1.3 POIG).

Wykaz kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

 1. Administracja (mgr)
 2. Bezpieczeństwo narodowe (mgr)
 3. Biologia (mgr)
 4. Biotechnologia (mgr)
 5. Chemia (mgr)
 6. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (mgr)
 7. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (mgr)
 8. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (mgr)
 9. Ekonomia (mgr)
 10. Europejskie studia kulturowe
 11. Filologia
  • angielska (mgr)
  • germańska (mgr)
  • rosyjska (mgr)
 12. Filologia polska (mgr)
 13. Finanse i rachunkowość
 14. Fizjoterapia (mgr)
 15. Fizyka (mgr)
 16. Fizyka techniczna (inż.)
 17. Geografia (mgr)
 18. Historia (mgr)
 19. Informacja w przestrzeni publicznej
 20. Informatyka (inż.)
 21. Informatyka i ekonometria
 22. Kierunek lekarski (mgr)
 23. Kosmetologia
 24. Kryminologia stosowana
 25. Lingwistyka stosowana
 26. Logistyka
 27. Matematyka (mgr)
 28. Militarystyka historyczna
 29. Ochrona środowiska (mgr, inż.)
 30. Organizacja turystyki historycznej
 31. Pedagogika (mgr)
 32. Pielęgniarstwo (mgr)
 33. Politologia (mgr)
 34. Położnictwo (mgr)
 35. Praca socjalna (mgr)
 36. Prawo (mgr)
 37. Psychologia (mgr)
 38. Ratownictwo medyczne
 39. Stosunki międzynarodowe (mgr)
 40. Turystyka i rekreacja
 41. Wychowanie fizyczne
 42. Wzornictwo
 43. Zarządzanie (mgr)
 44. Zdrowie publiczne (mgr)

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka