Uchwała Nr 89/2008

 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie organizacji działalności wydawniczej

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

1.  W Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanym dalej Uniwersytetem, działa Wydawnictwo UJK, zwane dalej Wydawnictwem. Działalność wydawniczą prowadzą także wydziały, instytuty i inne jednostki Uniwersytetu. Działalność Wydawnictwa finansowana jest z budżetu centralnego Uniwersytetu. Działalność wydawnicza wydziałów, instytutów i innych jednostek Uniwersytetu finansowana jest z posiadanych przez te jednostki środków własnych.

2.            Wydawnictwem kieruje powołany przez rektora kierownik, a jego prace bezpośrednio nadzoruje prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą i powoływana przez rektora Komisja Wydawnictw i Bibliotek. Działalność wydawniczą wydziałów, instytutów i innych jednostek Uniwersytetu na bieżąco koordynuje i ocenia przewodniczący Komisji Wydawnictw i Bibliotek.

3.            Działalność Wydawnictwa i działalność wydawniczą wydziałów, instytutów i innych jednostek Uniwersytetu co najmniej raz w roku ocenia Senacka Komisja Wydawnictw i Bibliotek.

§ 2

1.      W Wydawnictwie, a także na wydziałach, w instytutach i w innych jednostkach Uniwersytetu mogą być wydawane prace zwarte o charakterze naukowym, jeśli ich autorami są pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku publikacji dydaktycznych (podręczników i skryptów) i materiałów pokonferencyjnych (wydawanych  poza Wydawnictwem) ograniczenie to nie istnieje.

2.      W Wydawnictwie nie publikuje się materiałów pokonferencyjnych.

3.      W tomach zbiorowych i w wydawnictwach ciągłych mogą być publikowane prace osób nie będących pracownikami Uniwersytetu.

§ 3

1.             Uniwersytet wypłaca honoraria za recenzje wydawnicze.

2.             Dopuszcza się wypłacanie honorarium autorskiego za publikacje przynoszące zysk.

3.             Dopuszcza się wypłacanie honorarium autorskiego za publikacje naukowe wspomagane finansowo przez sponsorów spoza Uniwersytetu, Ministerstwa Naukii Szkolnictwa Wyższego w Warszawie – najwyżej do wysokości kwot przekazanych przez sponsorów.

 

 

§ 4

Prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą bezpośrednio nadzoruje Wydawnictwoi działalność wydawniczą Uniwersytetu, a w szczególności:

1)             opracowuje i przedkłada Senatowi projekty rocznych planów wydawniczych oraz perspektywiczny program inicjatyw wydawniczych,

2)             składa Senatowi roczne sprawozdania z działalności wydawniczej Uniwersytetu,

3)             w razie potrzeby przedkłada Ministrowi sprawozdania z działalności wydawniczej Uniwersytetu,

4)      zawiera umowy wydawnicze z autorami prac wydawanych w Wydawnictwie, umowy o recenzje wydawnicze i redakcję naukową,

5)             zawiera umowy o dzieło lub umowy zlecenia na wykonywanie prac pomocniczych wynikających z cyklu wydawniczego w Wydawnictwie, jak opracowanie redakcyjne, wykonanie korekty, napisanie streszczenia obcojęzycznego, komputerowe sformatowanie tekstu, skanowanie, opracowanie graficzne itp.,

6)      ustala wysokość stawek honorarium autorskiego oraz wysokość wynagrodzenia za prace zlecone w ramach realizacji procesu wydawniczego w Wydawnictwie,

7)      zleca drukowanie prac poza Uniwersytetem.

§ 5

1.  Komisję Wydawnictw i Bibliotek powołuje Senat spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu reprezentujących wszystkie wydziały oraz Bibliotekę Główną UJK.

2.             Pracami Komisji kieruje przewodniczący.

3.             Zadaniem Komisji jest zapewnienie wysokiego poziomu naukowego wydawanych prac, a do jego obowiązków w szczególności należy:

 

a)             akceptowanie – spośród samodzielnych pracowników nauki spoza Uniwersytetu – recenzentów prac naukowych, zgłoszonych do planu wydawniczego Wydawnictwa,

b)      wydawanie – na polecenie Rektora lub Prorektora do spraw nauki – wszelkich opinii w sprawach dotyczących działalności wydawniczej Uniwersytetu,

c)      bieżąca ocena wydawnictw uniwersyteckich.

I.           ZASADY DZIAŁANIA WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

§ 6

Wydawnictwo wykonuje wszelkie prace wynikające z procesu wydawniczego, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Prorektora nadzorującego Wydawnictwo i Komisji Wydawnictw i Bibliotek. Do obowiązków Wydawnictwa należy w szczególności:

1)            przygotowywanie dla Prorektora i Senatu projektów planów wydawniczych na kolejne lata,

2)            przesyłanie do recenzji wydawniczych prac ujętych w planie wydawniczym Uniwersytetu,

3)            przygotowywanie umów o recenzje oraz umów wydawniczych z autorami prac zakwalifikowanych do wydania,


4)      przygotowywanie umów o dzieło i umów zleceń na wykonanie prac pomocniczych, wynikających z procesu wydawniczego,

5)             wykonywanie wszelkich prac związanych z właściwym przygotowaniem tekstów do druku, zgodnie z obowiązującymi zasadami wydawniczymi, a w szczególności:

 

a)      dokonywanie opracowania redakcyjnego i technicznego,

b)      poprawianie tekstów do druku,

c)             przeprowadzanie korekty,

d)  wykonywanie pomocniczych prac redakcyjnych,

6) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją procesu wydawniczego,

a w szczególności:

a)     korespondencji z autorami i recenzentami prac,

b)     ewidencji wydawanych prac,

c)      dokumentacji finansowo-księgowej,

7) prowadzenie sprzedaży wydawnictw Uniwersytetu za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji i we własnym zakresie.

§ 7

Wydawnictwo może być dofinansowywane przez autorów (z badań własnych lub statutowych), instytuty i wydziały Uniwersytetu oraz instytucje spoza Uniwersytetu. Pozyskane środki finansowe mogą być wykorzystane dla przyspieszenia prac wydawniczych lub wzbogacenia i uatrakcyjnienia przygotowywanej publikacji.

§ 8

Wydawnictwem kieruje kierownik. Do jego obowiązków należy w szczególności:

1)            przyjmowanie tekstów prac zgłoszonych do druku oraz dokonywanie wstępnej oceny maszynopisu pod względem wymogów wydawniczych,

2)            przedkładanie Komisji Wydawnictw i Bibliotek wszelkich informacji                                 i wyjaśnień dotyczących działalności wydawniczej,

3)            zapewnienie właściwego przebiegu prac związanych z realizacją procesu wydawniczego,

4)     czuwanie nad terminową realizacją umów wydawniczych,

5)            czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem funduszu przeznaczonego na działalność wydawniczą Uniwersytetu,

6)            sporządzanie    rocznych    sprawozdań   z   realizacji    planu   wydawniczego    oraz wykorzystania funduszu przeznaczonego na działalność wydawniczą Uniwersytetu,

7)            w porozumieniu z prorektorem do spraw nauki i współpracy z zagranicą ustalanie wysokości nakładów i cen wydawanych w Uniwersytecie książek,

8)            zlecanie prac do druku oraz współdziałanie z Pracownią Poligrafii,

9)            konsultacje z dziekanami, dyrektorami instytutów i kierownikami innych jednostek Uniwersytetu w sprawach wydawniczych oraz przejmowania książek i ich dystrybucji,

10)     współpraca z księgarniami,

§ 9

Do obowiązków przewodniczącego Komisji Wydawnictw i Bibliotek Uniwersytetu należy                 w szczególności:

1) Analiza działalności wydawniczej wydziałów, instytutów i innych jednostek Uniwersytetu          w zakresie:

a)   sposobu pozyskiwania środków finansowych,

b)        konsultowanie wysokości nakładów i cen książek (wspólnie z kierownikiem Wydawnictwa),

c)        dystrybucji,

d)   poziomu naukowego (akceptacja recenzentów),

e)   staranności opracowania redakcyjnego i edytorskiego,

f)     stosowania się do obowiązujących w działalności wydawniczej norm i przepisów,

g)        pojawiających się w druku opinii o uniwersyteckich publikacjach.

2) Systematyczne przedstawianie prorektorowi do spraw nauki i współpracy z zagranicą wyników analizy oraz oceny poziomu naukowego i edytorskiego wydawanych                                     w Uniwersytecie publikacji.

§ 10

 

Praca ujęta w planie wydawniczym na dany rok, a nie złożona w Wydawnictwie do końca pierwszego kwartału roku następnego – zostaje wykreślona z planu.

 

§ 11

1.  Wydawanie podręcznika lub skryptu winno być poprzedzone konsultacjami                        z poszczególnymi instytutami/wydziałami, czy jest on potrzebny i czy przewidziany                         w nim zakres materiału odpowiada programowi nauczanego przedmiotu                                  w Uniwersytecie.

2.              Kwalifikacja podręczników i skryptów do wydania odbywa się w trybie przewidzianym dla innych prac zwartych.

 

§ 12

1.  Redaktorów naukowych wydawnictw zbiorowych i ciągłych wyznaczają spośród pracowników naukowych dyrektorzy instytutów oraz kierownicy poszczególnych jednostek Uniwersytetu.

2.            Do obowiązków redaktora naukowego wydawnictwa ciągłego należy w szczególności:

 

1)             zbieranie materiałów przewidzianych do druku,

2)             proponowanie recenzentów,

3)             podejmowanie decyzji – na podstawie recenzji – w sprawie zakwalifikowania do druku poszczególnych prac,

4)      udzielanie pomocy autorom w przygotowaniu tekstu po recenzjach,

5)             uzgadnianie z kierownikiem Wydawnictwa zasad opracowania technicznego tekstów.

 II. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ PRZEZ WYDZIAŁY,

INSTYTUTY I INNE JEDNOSTKI UNIWERSYTETU

§ 13

1.    Decyzję w sprawie wydania przez wydział publikacji zwartej podejmuje dziekan. Decyzję w  sprawie  wydania przez  instytut publikacji  zwartej  podejmuje  dyrektor
instytutu. Decyzję w sprawie wydania publikacji zwartej przez inną jednostkę Uniwersytetu podejmuje kierownik tej jednostki.

2.   Decyzję w sprawie wydawania serii publikacji lub zeszytów naukowych podejmuje
właściwa rada wydziału lub rada instytutu.

§ 14

Prace naukowe, które mają być podstawą w wystąpieniach o stopień lub tytuł naukowy, wydawane są przez Wydawnictwo.

§ 15

Przy wydawaniu prac naukowych:

1)            zbiorów materiałów pod redakcją, zeszytów naukowych, wyborów źródeł                             i źródeł wymagana jest jedna recenzja wydawnicza samodzielnego pracownika nauki spoza Uniwersytetu;

2)     monografii, prac habilitacyjnych, doktorskich itp. – wymagane są dwie recenzje wydawnicze samodzielnych pracowników nauki spoza Uniwersytetu.                        O wyborze recenzenta lub recenzentów i o wysokości honorarium za recenzje decydują wydający pracę dyrektorzy instytutów lub kierownicy jednostek Uniwersytetu;

3)  w procesie przygotowywania prac naukowych wymagana jest merytoryczna                   i językowa redakcja tekstu oraz korekta składu drukarskiego.

§ 16

Przy wydawaniu opracowań dydaktycznych (podręczników i skryptów) wymagana jest co najmniej jedna recenzja wydawnicza. W wydawnictwach dydaktycznych i informatorach winna być także dokonana redakcja i korekta tekstu.

§ 17

1.  Autorzy prac wydawanych przez wydziały, instytuty i inne jednostki Uniwersytetu otrzymują honorarium na takich samych zasadach jak autorzy prac wydawanych                  w Wydawnictwie.

2.             W przypadku publikacji dydaktycznych (podręczników i skryptów) dopuszcza się możliwość zawarcia przez Rektora umowy wydawniczej z autorem i wypłacenia honorarium w wysokości 50% spodziewanych zysków.

§ 18

Właścicielem nakładów książek wydawanych przez wydziały, instytuty i inne jednostki jest Uniwersytet. Rady wydziałów, instytutów i innych jednostek mogą upoważnić dziekanów, dyrektorów instytutów lub kierowników do nieodpłatnego rozprowadzania nie sprzedanych egzemplarzy.

 

§ 19

Wydziały, instytuty i inne jednostki mogą dofinansowywać wydawanie książek swoich pracowników w Wydawnictwie i w profesjonalnych wydawnictwach pozauniwersyteckich. Dofinansowanie winno służyć wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu książek lub przyspieszeniu ich wydania.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1.  Wydawnictwo oraz wydziały, instytuty i inne jednostki Uniwersytetu stosują się do ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

2.             Wydawnictwo przekazuje nieodpłatnie po 1 egzemplarzu każdego wydanego tytułu (w tym z wydziałów, instytutów oraz pozostałych jednostek Uniwersytetu – zgodnie                 z obowiązującym w zarządzeniu rozdzielnikiem) Bibliotece Głównej UJK i po                       2 egzemplarze (3 egzemplarze, jeśli jest dofinansowana ze środków na działalność badania naukowe) – prorektorowi do spraw nauki i współpracy z zagranicą.

 

§ 21

Publikacje Uniwersytetu drukowane są w Poligrafii UJK lub w drukarniach poza Uniwersytetem.

§ 22

Dystrybucją publikacji uniwersyteckich zajmuje się Wydawnictwo.

§ 22

Traci moc obowiązująca Uchwała nr 26/2001 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 czerwca 2001 roku w sprawie organizacji działalności wydawniczej zmieniona Uchwałą nr 37/2002 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie organizacji działalności wydawniczej.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka