Uchwała Nr 88/2008

  

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 27 listopada 2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

Na podstawie § 66 ust. 2 pkt 21) i § 14 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat zatwierdza Regulamin Wydziału Zarządzania i Administracji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Dokumenty do pobrania:

  

REGULAMIN

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO

JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

Kielce 2008

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

Regulamin Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego, zwanego dalej „Wydziałem”, określa jego strukturę organizacyjną, zakres działania i kompetencje władz wydziałowych i instytutowych, zakres działania jednostek administracyjnych i obsługi, nie uregulowanych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

 

§ 2

 

Jednostki organizacyjne Wydziału działają na podstawie odrębnych regulaminów.

 

Rozdział II

 

ORGANIZACJA WYDZIAŁU

 

§ 3.

 

1.      Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Zarządzania i Administracji są instytuty:

1)     Instytut Ekonomii i Administracji,

2)     Instytut Nauk Politycznych,

3)  Instytut Zarządzania.

2.      Na Wydziale na zasadach określonych Statutem Uniwersytetu mogą być również tworzone katedry i samodzielne zakłady, jako jednostki organizacyjne Wydziału.

3.      W ramach instytutów mogą być powoływane zakłady i pracownie. Strukturę organizacyjną instytutów zatwierdza rektor Uniwersytetu na wniosek Rady Wydziału.

4.      W skład struktury Wydziału wchodzą jako jednostki administracyjne i obsługi:

1)     Dziekanat,

2)     Obsługa.

 

§ 4.

 

1.      Instytuty (katedry, samodzielne zakłady) zapewniają realizację statutowych zadań Wydziału w zakresie: badań naukowych, dydaktyki i rozwoju kadry naukowej. Obsługę administracyjną instytutów zapewniają sekretariaty. Zakres obowiązków pracowników sekretariatów określają dyrektorzy instytutu.

2.      Jednostki administracji i obsługi, podległe dziekanowi zapewniają:

1)      obsługę procesu dydaktyczno-wychowawczego i socjalnego studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych,

2)      przygotowywanie dokumentacji, związanej z badaniami naukowymi,

3)      obsługę kadry naukowej i współpracy z zagranicą,

4)      właściwe warunki do pracy i bytowe na Wydziale,

5)      ochronę Wydziału.

3.      Zakres obowiązków pracowników jednostek wymienionych w ust. 2 opracowują prodziekani i kierownicy, a zatwierdza dziekan.

 

 

Rozdział III

 

RADA WYDZIAŁU

 

§ 5.

 

1.       Rada Wydziału jako najwyższy organ Wydziału, sprawuje pieczę nad jakością życia akademickiego Wydziału.

2.       Zwracając się do Rady Wydziału używa się określenia: Wysoka Rado.

3.       Przewodniczącym Rady Wydziału jest dziekan.

 

§ 6

 

1.      Posiedzenia zwyczajne Rady Wydziału zwołuje dziekan raz w miesiącu, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.

2.      Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 statutowego składu Rady Wydziału w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek powinien określać przedmiot posiedzenia.

 

§ 7.

 

1.      Posiedzeniom Rady Wydziału przewodniczy dziekan lub upoważniony przez niego prodziekan.

2.      Posiedzenie w sprawie sprawozdania dziekana z działalności Wydziału prowadzi upoważniony przez niego prodziekan.

 

§ 8.

 

1.      Projekty uchwał oraz inne dokumenty, będące przedmiotem obrad Rady Wydziału, każdorazowo są opiniowane przez Kolegium Dziekańskie lub właściwą komisję wydziałową.

2.      Projekty i dokumenty o których stanowi ust. 1 należy złożyć u kierownika dziekanatu nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 9.

 

Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału ustala dziekan na podstawie inicjatywy własnej, decyzji Rady podjętych na poprzednich posiedzeniach oraz wniosków rad instytutów.

 

§ 10.

 

Uchwały Rady Wydziału zapadają przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Wydziału, chyba że odrębne przepisy określają wyższe wymagania.

 

§ 11.

 

1.      Proponowany przez dziekana porządek obrad zatwierdza Rada Wydziału na początku posiedzenia.

2.      Za zgodą co najmniej połowy obecnych członków Rady Wydziału do porządku obrad mogą być włączone sprawy nieujęte w porządku obrad.

 

§ 12.

 

1.      Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

2.      W przypadku wniosków formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

3.      W dyskusji nad projektem uchwały można zabrać głos tylko jeden raz, wypowiadając się za lub przeciw uchwale.

4.      Przewodniczący może odebrać głos, jeżeli wypowiedź odbiega od tematu dyskusji lub narusza zasady dobrych obyczajów.

 

 

 

§ 13.

 

1.      Posiedzenia Rady Wydziału są protokołowane. Podstawą sporządzenia protokołu może być nagranie z przebiegu posiedzenia Rady Wydziału.

2.      Wypowiedzi członków Rady Wydziału i osób zaproszonych są protokołowane w formie streszczenia, natomiast wnioski, odpisy uchwał i protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki do protokołu.

3.      Protokoły z posiedzenia Rady Wydziału wraz z załącznikami są przechowywane                        u kierownika dziekanatu.

 

§ 14.

 

W sprawach osobowych, należących do kompetencji Rady Wydziału głosowanie jest tajne. Głosowania w innych sprawach są jawne, chyba że Rada Wydziału zdecyduje inaczej.

 

§ 15.

 

1.      Rada Wydziału powołuje odpowiednie komisje na okres kadencji.

2.      Przewodniczącego komisji wybiera komisja zwykłą większością głosów.

3.      Do zadań przewodniczącego komisji należy:

1)      przewodniczenie posiedzeniom komisji i kierowanie jej pracami,

2)      przedstawianie przygotowanych przez komisje opinii  lub wniosków Radzie Wydziału i dziekanowi.

4.       Przewodniczący komisji może żądać od wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału oraz od pracowników i studentów informacji, wyjaśnień, sprawozdań i dokumentów                 w sprawach dotyczących pracy komisji.

 

§ 16.

 

1.      Posiedzenia wydziałowej komisji zwołuje przewodniczący komisji z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Wydziału, dziekana lub członków komisji.

2.      Stanowisko komisji ustalane jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów                   w obecności co najmniej  połowy jej członków.

3.      Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły, które przechowuje przewodniczący.

 

Rozdział IV

 

STANOWISKA KIEROWNICZE WYDZIAŁU

 

§ 17.

 

1.      Wydziałem kieruje dziekan przy pomocy prodziekanów i reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Dziekanowi podlegają bezpośrednio:

1)      prodziekani,

2)      dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i samodzielnych zakładów,

3)      kierownik dziekanatu,

4)      sekretarz dziekana.

3.      Zakres obowiązków osób wymienionych w ust. 2 określa dziekan.

4.      Przy dziekanie działa Kolegium Dziekańskie jako organ doradczy i opiniodawczy. W jego skład wchodzą:

1)     prodziekani,

2)     dyrektorzy instytutów,

3)     kierownicy katedr i samodzielnych zakładów,

4)     w uzasadnionych przypadkach zaproszone przez dziekana osoby.

 

§ 18.

 

1.      Pracą instytutów kierują dyrektorzy instytutu przy pomocy 1 - 2. wicedyrektorów. Zakres działania dyrektorów instytutów reguluje Statut Uniwersytetu i regulamin instytutu.

2.      Zakres działania wicedyrektorów określają dyrektorzy instytutów.

 

§ 19.

 

1.      Pracą Dziekanatu Wydziału kieruje kierownik dziekanatu, który organizuje pracę dziekanatu i czuwa nad właściwą obsługą pracowników naukowo-dydaktycznych                              i studentów.

2.      Pracą Obsługi kieruje Kierownik Administracyjny Obiektu, który jest odpowiedzialny za właściwą ochronę obiektu, porządek na Wydziale, bazę dydaktyczną oraz socjalno-bytową.

 

Rozdział V

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20.

 

1.      Na Wydziale organizowana jest inauguracja roku akademickiego oraz uroczystość wręczania dyplomów ukończenia studiów, które odbywają się w Auli im. prof. dr hab. Antoniego Malinowskiego.

2.      Wprowadzanie zmian w podstawowych jednostkach organizacyjnych Wydziału,
a dotyczących kwestii ujętych w niniejszym regulaminie, odbywa się za zgodą dziekana.

3.      Wywieszanie na tablicach informacyjnych Wydziału plakatów i innych materiałów  oraz prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych przez osoby nie będące pracownikami Uniwersytetu dopuszczalne jest jedynie za zgodą prodziekana ds. ogólnych                                 i finansowych.

4.      Spotkania polityków z młodzieżą akademicką, na prośbę zainteresowanych stron, odbywają się za zgodą  rektora, w godzinach popołudniowych na zasadach określonych
w Statucie Uniwersytetu.

 

§ 21.

 

Pracownicy administracyjni Wydziału i instytutów zobligowani są do noszenia identyfikatorów.

 

§ 22.

 

Na terenie Wydziału zabrania się używania wulgarnych słów pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

§ 23.

 

Student przebywający na terenie Wydziału winien posiadać przy sobie indeks lub legitymację studencką.

§ 24.

 

1.      W sprawach skarg i wniosków pracowników i studentów Wydziału przyjmują:

1)      dziekan,

2)      prodziekani,

3)      dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i samodzielnych zakładów,

4)      kierownik dziekanatu.

w terminach podanych na tablicach informacyjnych.

2.      Od decyzji osób wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4 zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do dziekana, zaś w przypadku decyzji dziekana – do rektora Uniwersytetu.

 

§ 25.

 

Symbole jednostek organizacyjnych Wydziału:

Instytut Ekonomii i Administracji    - AE

Instytut Nauk Politycznych              - AN

Instytut Zarządzania                         - AZ

 

 

§ 26.

 

W załączeniu schemat struktury organizacyjnej Wydziału (Załącznik 1.).

 

 

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka