traci moc na podstawie uchwały nr 27/2012

Uchwała Nr 81/2008

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 27 listopada 2008 roku

 

w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Sytemu Zapewnienia Jakości Kształcenia   


      Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki  (Dz. U. nr 164, poz. 1166) oraz
§ 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.      W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia Uczelnia tworzy Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia.

2.      Założenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Senatu nr 83/2008 z dnia  27 listopada  2008 roku

 

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Troska o stałe podnoszenie jakości kształcenia oraz rozwijająca się dynamicznie współpraca międzynarodowa, tworzona zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów,                 a także postanowienia Deklaracji Bolońskiej, nakładają na społeczność akademicką obowiązek wprowadzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia.

§ 1

Zasadnicze cele Systemu:

1.      Stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK).

2.      Podniesienie rangi pracy dydaktycznej.

3.      Tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod i warunków kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w Unii Europejskiej,

4.      Zwiększenie mobilności studentów, w kraju i  za granicą.

5.      Informowanie społeczeństwa, w szczególności uczniów szkół średnich, kandydatów na studia, pracodawców oraz administracji państwowej i samorządowej,                      o metodach oceny jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów.

§ 2

System obejmuje:

1.      Monitorowanie standardów akademickich.

2.      Ocenę procesu nauczania.

3.      Ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych.

4.      Ocenę dostępności informacji na temat kształcenia.

5.      Ocenę mobilności studentów.

6.      Ocenę warunków socjalnych studentów.

7.      Zbieranie opinii absolwentów UJK o przebiegu odbytych studiów.

8.      Zbieranie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów UJK.

9.      Wypracowanie instrumentów służących do realizacji pkt. 1- 8.

§ 3

1.      Monitorowanie standardów akademickich polega na systematycznej analizie i ocenie na danym kierunku studiów:

1)       składu kadry dydaktycznej z uznanym i udokumentowanym dorobkiem naukowym               w danej dziedzinie i dyscyplinie oraz dorobkiem dydaktycznym, o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych i formalnych,

2)       zgodności planów studiów i programów nauczania z obowiązującymi standardami nauczania oraz czy absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności istotne
i charakterystyczne dla danego kierunku studiów,

3)       obsady zajęć przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

4)       zasad i kryteriów przygotowywania oraz oceniania prac dyplomowych, tak aby prace  odpowiadały podstawowym wymaganiom metodologicznym i merytorycznym oraz były związane tematycznie z danym kierunkiem studiów,

5)       prowadzenia badań naukowych w zakresie i na poziomie uprawniającym do realizacji kształcenia na poziomie magisterskim.

2.      O poziomie naukowym jednostki stanowią uprawnienia akademickie, a mianowicie prawa do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego a także kategoria przyznana jednostce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 4

Ocena procesu nauczania dla danego kierunku obejmuje wszystkie poziomy kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite, magisterskie ) i systemy studiów (stacjonarne, niestacjonarne). Składa się ona z oceny kierunku studiów tj.:

1)      sylwetki absolwenta,

2)      programu nauczania,

3)      planu studiów,

4)      realizowanego system punktowego (ECTS),

5)      wymagań egzaminacyjnych,

6)      wymagań stawianych pracom dyplomowym (licencjackich magisterskim),

7)      programu i realizacji praktyk studenckich.

§ 5

1.      Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych odbywa się na podstawie analizy danych pochodzących z dokumentacji procesu dydaktycznego oraz oceny zajęć i dotyczy:

1)      zgodności merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów z obowiązującymi standardami nauczania i programem nauczania,

2)      warunków realizacji kształcenia, na które składają się: infrastruktura dydaktyczna: sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe, laboratoria, w tym laboratoria komputerowe, wyposażenie w środki audiowizualne oraz ich dostosowanie do potrzeb  osób niepełnosprawnych, dostęp studentów do komputerów poza godzinami zajęć dydaktycznych,

3)      liczebności studentów w grupach wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, projektowych, seminaryjnych (zgodność z przyjętymi na Uczelni normami),

4)      wyposażenie bibliotek i czytelni, dostęp studentów do komputerowych baz danych              i katalogów w Uczelni i poza nią (liczba woluminów i warunki lokalowe),

5)      ocena pracy dziekanatów, obsługi studentów, poziom komputeryzacji.

2.      Ocena jakości zajęć dydaktycznych jest wspomagana anonimową ankietą oceny przedmiotu wypełnianą dobrowolnie przez studentów UJK.

3.      Ankieta oceny przedmiotu obowiązuje wszystkie wydziały

4.      Zalecany tryb postępowania, propozycja ankiety oceny przedmiotu przez studentów zostanie wprowadzony zarządzeniem rektora UJK.

5.      Istotnym instrumentem oceny jakości procesu dydaktycznego są okresowe hospitacje zajęć. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących dany kierunek studiów są   zobowiązani do:

1)     prowadzenia dokumentacji odwołanych, przekładanych zajęć dydaktycznych                      z terminem ich odpracowania oraz adnotacją o rzeczywistej realizacji;

2)     sporządzania na początku semestru harmonogramu konsultacji (dyżurów) nauczycieli akademickich oraz potwierdzenia wyrywkowej kontroli ich odbywania.

6.      Z przeprowadzonych hospitacji sporządza się protokoły.

7.      Hospitacje zajęć dydaktycznych obejmują nauczycieli akademickich, głównie młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Stanowi to ważny element dydaktyki                         i doskonalenia kadry.

8.      Hospitacje zajęć dydaktycznych powinny być prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich, co najmniej ze stopniem naukowym doktora.

9.      Tryb postępowania hospitacyjnego i wzór protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych zostanie wprowadzony zarządzeniem rektora UJK.

10.  Wyniki ankiety oceny przedmiotu i uwagi zapisane w protokołach hospitacji zajęć dydaktycznych są wykorzystywane w okresowych ocenach pracowników.
Z pracownikami, którzy uzyskali negatywne opinie, dziekan i dyrektor instytutu muszą przedyskutować powody otrzymanej opinii.

11.  Wyniki ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych oraz inne informacje personalne dotyczące jakości kształcenia pozostają dostępne do wiadomości władz rektorskich, dziekańskich i dyrektorów instytutów.

§ 6

Ocena dostępności informacji na temat kształcenia dotyczy:

1)      dokładnych i aktualnych informacji o ofercie dydaktycznej Uczelni, jakości kształcenia                i poziomie wykształcenia absolwentów, które muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności dla uczniów szkół średnich, potencjalnych kandydatów na studia, studentów i doktorantów, pracodawców i administracji państwowej i samorządowej, nauczycieli akademickich i całego środowiska naukowego,

2)      oferty dydaktycznej, która musi zawierać dane o zasadach rekrutacji, poziomach kształcenia i systemach studiów, sylwetce absolwenta, o rodzajach obowiązujących praktyk w czasie studiów, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i innych możliwościach kształcenia na danym kierunku studiów. W ofercie należy zwracać uwagę na przyznane certyfikaty jakości kształcenia i różne formy studiowania (m.in. indywidualny tok studiów, wyjazdy zagraniczne dla najlepszych studentów). Należy podkreślać stwarzane przez Uczelnię warunki do działalności naukowej (m.in. koła naukowe studentów), kulturalnej i sportowej,

3)      informacji, które muszą być powszechnie dostępne w wersji pisemnej (informatory, katalogi, ulotki, plakaty, wydawnictwa dydaktyczne itp.) i elektronicznej (internet),

4)      aktywnych form promocji kierunku studiów, wydziału i uczelni realizowanych przez okresowe spotkania z młodzieżą, nauczycielami szkół średnich, studentami                      i doktorantami (dni otwarte wydziału, targi edukacyjne, festiwal nauki, olimpiady, konkursy, konferencje naukowe, seminaria, spotkania dyskusyjne itp.). Niezbędna jest prezentacja możliwości i jakości kształcenia studentów UJK w prasie, radiu i telewizji.

§ 7

Ocena programu dotyczącego możliwości wymiany (mobilności) studentów i jego realizacji, w tym wymiany studentów w ramach umów pomiędzy uczelniami, realizacji umów dotyczących wspólnych dyplomów.

§ 8

Na jakość kształcenia mają również wpływ warunki socjalne studentów, wobec czego należy sprawdzać warunki w domach studenckich, działanie stołówek, barów, a także klubów studenckich działających na terenie Uczelni.

§ 9

1.      Uważa się za celowe zasięganie opinii absolwentów UJK o programie nauczania, kadrze dydaktycznej, organizacji procesu kształcenia i osiągniętych efektach edukacji, o wadach
 i zaletach odbytych studiów. Absolwenci danego kierunku studiów, anonimowo
i dobrowolnie, wyrażają swoją opinię przy pomocy ankiety.

2.      Zalecany tryb postępowania i propozycję sposobu ankietyzacji absolwentów zostanie wprowadzony zarządzeniem rektora UJK.

3.      Uważa się za celowe zasięganie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów UJK. Wydziały regulują same procedury zbierania opinii.

§ 10

Uzupełnieniem opisowej oceny jakości procesu kształcenia są dane liczbowe charakteryzujące kadrę i studentów, a także rodzaj i liczbę godzin zajęć, praktyk oraz zaplecze dydaktyczno-techniczne na danym kierunku studiów.

§ 11

Z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia integralnie związane są Wydziałowe Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia. Sposób ich funkcjonowania regulują postanowienia Rad Wydziałów.

§ 12

1.      Na okres kadencji rektor powołuje komisję ds. akredytacji i jakości kształcenia, a dziekani komisje wydziałowe. Komisje są zobowiązane do uczestniczenia w pracach nad Raportami Samooceny przygotowywanymi na żądanie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

2.      Kompetencje komisji, jej skład oraz tryb powołania określa rektor odrębnym zarządzeniem.

§ 13

1.      Rady Wydziałów przynajmniej raz w roku akademickim poświęcają jedno ze swoich posiedzeń zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach, wykorzystując w tym zakresie informacje zgromadzone w wyniku stosowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

2.      Protokoły z posiedzeń Rad Wydziałów dotyczących jakości kształcenia powinny być przekazane prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich w terminie do końca czerwca każdego roku akademickiego.

3.      Za realizację powyższych ustaleń odpowiadają dziekani wydziałów.

§ 14

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia i Wydziałowe Systemy powinny być wykorzystane do:

1)      stałego doskonalenia warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego,

2)      prowadzenia przejrzystej polityki kadrowej,

3)      nagradzania pracowników,

4)      wspierania innowacji dydaktycznych,

5)      polityki uczelni w zakresie naboru (limitów miejsc) na kierunki studiów, powoływania nowych kierunków studiów.

§ 15

Analizy i oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonuje Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego                            w każdym roku akademickim na posiedzeniu we wrześniu.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka