Zmieniona uchwałą nr 66/2017

 

 

Uchwała Nr 60/2008

 

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 24 września 2008 roku

 

w sprawie Regulaminu Ceremoniału Uniwersyteckiego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz § 2 ust. 3 Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin Ceremoniału Uniwersyteckiego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Regulamin Ceremoniału Uniwersyteckiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała nr 25/98 Senatu Wyższej Szkoły pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 1998 roku.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 60 /2008

 

REGULAMIN CEREMONIAŁU

 UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

WSTĘP

§ 1

Regulamin ze swej natury ma na celu uporządkowanie i utrwalenie tradycyjnego ceremoniału, kształtowanego w Uczelni.

§ 2

1.      Nad przestrzeganiem ceremoniału czuwa mistrz uniwersyteckiego ceremoniału .

2.      Mistrza ceremoniału powołuje Senat na czas nieokreślony spośród profesorów Uniwersytetu.

3.      Znaki i insygnia Uniwersytetu są umieszczane, a hymn Uniwersytetu jest wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.

 

 

ZNAKI I INSYGNIA UNIWERSYTETU

§ 3

1.      Sztandar  jest znakiem Uniwersytetu.

2.      Wizerunek sztandaru określa Senat.

3.      Sztandar towarzyszy uroczystościom uniwersyteckim i państwowym, w tym:

1)      uroczystemu rozpoczęciu roku akademickiego – inauguracja,

2)      przyjęciu w poczet studentów- immatrykulacja,

3)      rocznicom i świętom narodowym,

4)      szczególnym uroczystościom i wydarzeniom w życiu Uniwersytetu i  innych uczelni,

5)      uroczystościom pogrzebowym osób szczególnie zasłużonych dla Uniwersytetu,

6)      oraz innym ważnym uroczystościom i wydarzeniom.

4.      O udziale sztandaru w innych uroczystościach, w szczególności poza Uniwersytetem, decyduje rektor.

5.      Sztandar Uniwersytetu noszony jest przez poczet sztandarowy. Poczet sztandarowy tworzą trzy osoby, dwie studentki i jeden student, przybrani w czarne togi i birety studenckie, biało – czerwone szarfy i białe rękawiczki.

6.      Sztandar pochyla się tylko w czasie wykonywania hymnu państwowego lub wnoszenia innych sztandarów.

7.      Sztandar na stałe znajduje się w siedzibie rektoratu.

 

§ 4

1.      Uniwersytet posiada flagę, której wizerunek określa Senat.

2.       Flagę Uniwersytetu podnosi się na budynkach lub przed budynkami Uniwersytetu

w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych ważnych wydarzeń.

3.      Decyzję w sprawie podniesienia flagi podejmuje rektor.

§ 5

1.      Uniwersytet posiada uroczystą pieczęć.

2.      Pieczęć uroczysta Uniwersytetu, czworokątna, wykonana z metalu, wyobraża herb Uniwersytetu oraz nosi otokowy napis „ Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach”. Wizerunek uroczystej pieczęci określa Senat.

3.      Uroczystej pieczęci używa rektor.

§ 6

1.      Uniwersytet posiada hymn.

2.       Hymnem Uniwersytetu jest utwór pt. „Sercem przypisani ziemi ojczystej”,  skomponowany przez profesora Mirosława Niziurskiego do tekstu profesora Adama Zycha na czterogłosowy chór mieszany.

STRÓJ UNIWERSYTECKI

§ 7

1.      Profesorowie i doktorzy habilitowani członkowie Senatu używają podczas uroczystości uniwersyteckich czarnej togi sukiennej z takąż pelerynką na ramionach

z obszywką w kolorze wydziału i czarnego biretu.

2.      Doktorzy i pozostali członkowie Senatu ( w tym studenci i doktoranci ) używają podczas uroczystości uniwersyteckich czarnej togi sukiennej i czarnego biretu.

3.      Do profesorskiej pelerynki lub doktorskiej togi w czasie uroczystości uniwersyteckich przypina się posiadane ordery i odznaczenia.

 

 

INSYGNIA, STRÓJ I TYTUŁY WŁADZ  UNIWERSYETECKICH

§ 8

1.      Insygniami rektora są łańcuch, berło i pierścień.

2.      Insygniami prorektorów są stosowne łańcuchy.

3.      Insygniami dziekanów są stosowne łańcuchy.

§ 9

1.      Przed rektorem nosi się laski rektorskie.

2.      Laski rektorskie noszą pedlowie, ubrani w brązowe sukienne togi , brązowe berety

 i białe rękawiczki.

§ 10

1.      Rektor używa togi barwy czerwonej, z gronostajami (lub futrem naśladującym gronostaje) mucetem i takimi mankietami, aksamitnego biretu czerwonej barwy.

2.       Prorektorzy używają tóg barwy czarnej, z aksamitnymi pelerynkami barwy bordowej

 z obszyciem gronostajami (lub futrem imitującym gronostaje), aksamitnym bordowym obszyciem zapięcia z przodu, aksamitnego bordowego biretu i rękawiczek.

3.      Dziekani używają tóg czarnej barwy z aksamitnymi pelerynkami, aksamitnymi mankietami, aksamitnym obszyciem zapięcia z przodu oraz aksamitnego biretu

w barwach wydziału:

·         Wydział Pedagogiczny i Artystyczny – niebieskiej,

·         Wydział Humanistyczny – jasno – bordowej,

·         Wydział Matematyczno – Przyrodniczy – fioletowej,

·         Wydział Zarządzania i Administracji – czarnej,

·         Wydział Nauk o Zdrowiu – jasno – fioletowej,

·         Wydział Nauk Społecznych – zielonej,

·         Wydział Filologiczno – Historyczny – bordowej.

§ 11

1.      Rektorowi przysługuje honorowy tytuł: MAGNIFICENCJA (Retor Magnificus).

2.      Senatowi przysługuje honorowy tytuł ; PRZEŚWIETNY (Perspactabilis).

3.      Radzie Wydziału przysługuje honorowy tytuł : ŚWIETNA (Spectabilis).

 

 

INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO

§ 12

Pochód rektorski wkracza do auli. Rektor, prorektorzy i dziekani  zajmują miejsca twarzą do sali. Senat zajmuje miejsca obok rektora i prorektorów,. Poczet sztandarowy zajmuje miejsce z boku rektora i prorektorów, po ich lewej stronie, zaś pedlowie z laskami rektorskimi zajmują miejsca przed rektorem i prorektorami. Rektor kładzie berło przed sobą.

§ 13

Uroczystość rozpoczyna wykonanie hymnu państwowego.

§ 14

Rektor wygłasza inwitację, wymieniając najpierw pośród gości przedstawicieli centralnych władz państwowych i parlamentarzystów, a następnie zgodnie z hierarchią rektorów szkół wyższych, przedstawicieli lokalnych władz państwowych i samorządowych, kościelnych oraz organizacji politycznych.

 

 

§ 15

Rektor lub wyznaczony prorektor, zdjąwszy biret, składa sprawozdanie za ubiegły rok akademicki.

§ 16

Następują przemówienia zaproszonych gości.

§ 17

Jeżeli pracownikom Uczelni zostaną nadane odznaczenia państwowe, resortowe lub nagrody ministra czy rektora są one wręczane przez upoważnione do tego osoby.

§ 18

Następnie odbywa się immatrykulacja. Immatrykulacja jest to uroczyste przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu, połączone ze złożeniem stosownego ślubowania. Nowoprzyjęci studenci składają ślubowanie na sztandar Uczelni wedle roty przyjętej przez Senat, powtarzając jej tekst za prorektorem do spraw dydaktycznych i studenckich. Prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich wręcza studentom indeksy.

§ 19

1.      Immatrykulacji dokonuje rektor w obecności Senatu, poprzez dotknięcie berłem

w lewe ramię studenta i wygłoszenie formuły: „Przyjmuję cię w poczet studentów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach” .

2.      Immatrykulacji poza inauguracją może dokonać, w zastępstwie rektora, jeden

z prorektorów w obecności dziekana lub prodziekanów wydziału.

§ 20

Jeżeli immatrykulacja dokonuje się poza uroczystą inauguracją:

1) rektor w uroczystym stroju poprzedzany przez pedla z laską rektorską oraz dziekana

      i prodziekanów, także w strojach akademickich, wchodzi do sali, w której obecni powstają.

2)  rektor zajmuje wyznaczone dlań miejsce i składa przed sobą berło,

3) następuje wykonanie hymnu państwowego,

4) dziekan lub prodziekan wygłasza stosowne przemówienie,

5) nowoprzyjęci studenci składają ślubowanie, powtarzając jego rotę za rektorem,

6) następnie podchodzą do rektora, który dotyka berłem w lewe ramię studenta

i wygłasza formułę: „przyjmuję cie w poczet studentów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach”, po czym dziekan wręcza studentowi indeks, podając mu rękę. Immatrykulacji dokonuje się na tle hymnu „Gaude Mater Polonia”,

7) rektor wygłasza stosowne przemówienie,

8) następuje wykonanie hymnu Uniwersytetu,

9) rektor poprzedzany przez pedla z laska rektorską oraz dziekana i prodziekanów opuszcza salę, w której obecni stoją.

 

 

§ 21

Rektor wygłasza formułę otwarcia nowego roku akademickiego, uderzając w stół trzymanym pionowo berłem rektorskim.

§ 22

Na zakończenie wykonuje się hymn Uniwersytetu, po czym pochód rektorski w takim samym porządku jak wszedł, opuszcza aulę.

 

 

POCHÓD REKTORSKI

 

§ 23

Pochód rektorski jest częścią galowych uroczystości akademickich i biorą w nim udział rektor i Senat, profesorowie, doktorzy oraz pozostali członkowie Senatu w strojach uniwersyteckich.

 

§ 24

Pochód poprzedza uniwersytecki poczet sztandarowy.

 

§ 25

 

1.      Po poczcie sztandarowym zajmują miejsca studenci i doktoranci członkowie Senatu, doktorzy.  Po doktorach zajmują miejsce według starszeństwa, od najmłodszych do najstarszych profesorowie nadzwyczajni i profesorowie zwyczajni.

2.      Następnie zajmują miejsca goście nie mający prawa do używania togi, jeśli biorą udział

w pochodzie od najniższej do najwyższej rangi.

3.      Goście mający prawo do używania togi zajmują miejsca w pochodzie według takiego samego porządku jaki został ustalony w ust. 1 i 2.

§ 26

1.      Senat poprzedzają pedlowie z laskami rektorskimi.

2.      Senat zajmuje miejsce w następującym porządku: członkowie nieposiadający stopni

i tytułów naukowych, doktorzy według porządku wydziałów, doktorzy habilitowani, profesorowie nadzwyczajni, profesorowie i dziekani według takiego samego porządku, prorektorzy. Pochód zamyka rektor.

§ 27

Jeżeli w pochodzie biorą udział prorektorzy lub rektorzy innych uczelni, zajmują miejsca przed prorektorami lub rektorem, według porządku uczelni, od najmłodszych do najstarszych.

 

WRĘCZANIE DYPLOMÓW I PROMOCJI DOKTORA

§ 28

1.      Dyplom  magisterski (licencjacki) wręcza, podczas uroczystego zebrania absolwentów dziekan, prodziekan lub dyrektor Instytutu, ubrany w strój akademicki    z insygniami władzy.

2.      Wręczenie dyplomu odbywa się z końcem roku akademickiego lub na początku roku następnego, po zakończeniu studiów przez poszczególne roczniki studenckie, w sali posiedzeń Rady Wydziału lub reprezentacyjnej sali Instytutu.

3.      W uroczystości wręczenia dyplomu winni brać udział promotorzy i inni nauczyciele akademiccy  z danego kierunku studiów.

4.      Uroczystość wręczenia dyplomów kończy odegranie hymnu Uniwersytetu.

§ 29

1.      Promocje doktorskie odbywają się raz w roku, w dniu Święta Uczelni, w czasie uroczystego posiedzenia Senatu. 

2.      Uroczystość promocji rozpoczyna rektor wygłaszając krótkie przemówienie okolicznościowe.

3.      Pedlowie kolejno doprowadzają doktorów ubranych w stroje doktorskie przed oblicze rektora i ustawiają się po obu stronach doktora.

4.      Dziekan prosi o powstanie, a następnie  odczytuje tekst ślubowania doktorskiego. Tekst ślubowania ustala Senat.

5.      Po słowach dziekana: „Czy z głębi duszy ślubujesz i obiecujesz tego dochować?”- rektor pochyla berło, na które doktor kładzie dwa palce prawej reki, a pedlowie krzyżują  nad jego ręką laski rektorskie. Doktor wypowiada słowa: „Ślubuję i obiecuję”.

6.      Rektor wręcza doktorowi dyplom.

7.      W przypadku większej ilości promocji doktorskich tok postępowania powtarza się.

 

PROMOCJA DOKTORA HONORIS CAUSA

§ 30

  1. Doktor hc w czarnej sukiennej todze i takim że birecie zajmuje miejsce na podium twarzą do sali. Towarzyszy mu laudator, który siada obok.
  2. Wytypowany przez Senat profesor Uniwersytetu wygłasza mowę laudacyjną.
  3. Po mowie laudacyjnej doktor hc staje przed rektorem, który podchodzi do doktora hc, odczytuje, a następnie wręcza dyplom, składa gratulacje i wręcza kwiaty.
  4. Następnie gratulacje składa laudator, dziekan wydziału, przyjaciele, zaproszeni goście. Wyznaczona przez rektora osoba informuje o depeszach i listach gratulacyjnych, odczytując wybrane.
  5. Doktor hc na zaproszenie rektora wygłasza okolicznościowy wykład.

 

PRZEKAZANIE WŁADZY REKTORSKIEJ

§ 31

Uroczystość przekazania władzy rektorskiej odbywa się na posiedzeniu Senatu nowej kadencji.

§ 32

1.      Rektorzy ustępujący i obejmujący urząd ubrani są w togi rektorskie.

2.      Rektor ustępujący ponadto ubrany jest w biret, ma założony łańcuch rektorski

i w ręku trzyma berło rektorskie.

 

§ 33

1.      Obaj rektorzy poprzedzani przez Senatora – seniora w todze profesorskiej i pedli       z laskami rektorskimi, wchodzą do sali posiedzeń i zasiadają obok siebie, a pedlowie stoją za nimi,

2.      Rektor ustępujący wygłasza mowę pożegnalną.

3.      Rektor ustępujący zdejmuje łańcuch rektorski oraz odkłada berło rektorskie. Byłemu rektorowi przysługuje prawo noszenia biretu rektorskiego do togi profesorskiej,          w przypadku wybrania go do Senatu Uniwersytetu.

4.      Senator – Senior nakłada biret i łańcuch rektorski nowemu rektorowi oraz wręcza mu berło rektorskie.

5.      Rektor obejmujący urząd wygłasza mowę inauguracyjną.

§ 34

Uroczystość kończy hymn Uniwersytetu, po czym obaj rektorzy i senator – Senior, poprzedzani przez pedli, opuszczają salę.

§ 35

Przepisy § 31-§ 33 Regulaminu stosuje się odpowiednio do  przekazania władzy dziekańskiej na posiedzeniu Rady Wydziału nowej kadencji.

 

POŻEGNANIE EMERYTÓW

§ 36

1.      Pożegnanie emerytów odbywa się corocznie pod koniec roku kalendarzowego            i gromadzi pracowników wszystkich pionów Uniwersytetu, którzy odeszli na emeryturę w ciągu minionego roku.

2.      Odchodzący na emeryturę otrzymują gratulatoria, na odwrocie których znajdują się nazwiska osób odchodzących  na emeryturę w danym roku.

§ 37

1.      W uroczystości biorą udział rektor, prorektorzy i dziekani poszczególnych wydziałów w strojach akademickich.

2.      Profesorowie i doktorzy przechodzący na emeryturę przybywają na uroczystość

w strojach akademickich.

§ 38

1.      Przechodzący na emeryturę oraz władze Uniwersytetu tworzą pochód rektorski, który poprzedzony przez pedli niosących laski rektorskie wkracza do auli.

2.      Emeryci zasiadają na sali naprzeciw władz Uniwersytetu, znajdujących się na podium.

§ 39

1.      Rektor stojąc wygłasza stosowne przemówienie pożegnalne.

2.      Rektor indywidualnie wręcza przechodzącym na emeryturę gratulatoria.

3.       Jeżeli zachodzi potrzeba, wręczane są stosowne nagrody i odznaczenia.

4.      Przedstawiciel odchodzących na emeryturę wygłasza stosowne przemówienie.

§ 40

Pochód rektorski opuszcza salę w takim samym porządku jak do niej wszedł.

 

ŻAŁOBA

§ 41

1.      Na wiadomość o zgonie pracownika Uniwersytetu z polecenia rektora lub urzędującego prorektora wywiesza się na głównym gmachu Uniwersytetu i innych budynkach związanych  z pracą zmarłego flagę Uniwersytetu z żałobą (przepaski      z krepy).

2.      Uniwersytet zleca zamieszczenie nekrologów w prasie. Zawiadomienie żałobne podpisują rektor i Senat oraz odpowiednie jednostki organizacyjne Uniwersytetu (wydział, dział administracji itp.).

3.      W pogrzebie pracownika Uniwersytetu uczestniczy rektor lub jego przedstawiciel, dziekan wydziału lub kierownik odpowiedniej komórki administracyjnej, żegnając zmarłego w imieniu Uniwersytetu.

4.      W pogrzebach profesorów bierze udział oficjalna delegacja Uniwersytetu oraz poczet sztandarowy. Decyzje w sprawie udziału delegacji i pocztu w wypadkach pogrzebu pracownika nie będącego profesorem podejmuje rektor w porozumieniu z mistrzem ceremoniału akademickiego.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka