Uchwała Nr 37/2008

Uchwała  Nr 37/2008
Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 maja 2008 r.

 

w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych, ubiegających się 
o przyjęcie na studia w latach akademickich  2009/2010 - 2011/2012

 

 

 

            Na podstawie art.169  ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2006  r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się zasady przyjęć na studia laureatów oraz  finalistów olimpiad stopnia centralnego określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uprawnienia określone w załączniku przysługują laureatom oraz finalistom olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się o przyjęcie na studia. Podstawą preferencji jest wynik uzyskany w olimpiadach zarówno w roku egzaminu maturalnego, jak i w latach wcześniejszych.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


  Załącznik

                                                                                  do uchwały Senatu nr 37 / 2008

                                                                                  z dnia 15 maja 2008 r.

 

Uprawnienia

Laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego,
ubiegających się o przyjęcie na studia  w latach akademickich 2009/2010 - 2011/2012

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw

 

 

 

Nazwa olimpiady

 

Wydział Humanistyczny

 

1.

Informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo

  literatury i języka polskiego

języka angielskiego

 języka francuskiego

języka niemieckiego

języka rosyjskiego

historyczna

 wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

2.

Filologia

specjalności:

- filologia rosyjska

- język rosyjski biznesu

- filologia rosyjska z filologią angielską**

- filologia rosyjska z filologią polską

 

 

  języka rosyjskiego

 

- filologia angielska

 

języka angielskiego

 

- filologia germańska

  języka niemieckiego

3.

Filologia polska

literatury i języka polskiego

4.

Historia

historyczna

wiedzy o Unii Europejskiej

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

wiedzy o Prawach Człowieka

losy Polaków na Wschodzie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

1.

Biologia

biologiczna

2.

Chemia

chemiczna

3.

Fizyka

 matematyczna

informatyczna

fizyczna

chemiczna

4.

Geografia

geograficzna i nautologiczna

astronomiczna

ekologiczna

5.

Informatyka

informatyczna

chemiczna

fizyczna

matematyczna

6.

Informatyka i ekonometria

informatyczna

matematyczna

astronomiczna

fizyczna

7.

Matematyka

matematyczna

astronomiczna

fizyczna

informatyczna

8.

Ochrona środowiska

biologiczna

geograficzna

ekologiczna

chemiczna

Wydział  Nauk o Zdrowiu

 

1.

Fizjoterapia

biologiczna

2.

Pielęgniarstwo

biologiczna

3.

Położnictwo

 biologiczna

4.

Ratownictwo medyczne

biologiczna

5.

Zdrowie publiczne

biologiczna

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 

1.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

artystyczna*

2.

Pedagogika

specjalności:

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
   i pracy socjalnej

- resocjalizacja i profilaktyka społeczna

- pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

literatury i języka polskiego, wiedzy o Polsce
i świecie współczesnym, historyczna

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

literatury i języka polskiego, historyczna, biologiczna, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym*

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z   nauczaniem języka  angielskiego

literatury i języka polskiego, historyczna, biologiczna, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, języka angielskiego*

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z   nauczaniem języka  rosyjskiego

literatury i języka polskiego, języka rosyjskiego, historyczna, biologiczna,
wiedzy o Polsce i świecie współczesnym*

- wczesna edukacja z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową

literatury i języka polskiego, historyczna, biologiczna, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym*

3.

Praca socjalna

literatury i języka polskiego

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

historyczna

 


 

Wydział Zarządzania i Administracji

 

1.

Administracja

historyczna

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

wiedzy o Prawach Człowieka

wiedzy o Unii Europejskiej

społeczno-prawna

2.

Ekonomia

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

wiedzy ekonomicznej

wiedzy o Unii Europejskiej

matematyczna     

przedsiębiorczości

3.

Politologia

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

wiedzy o Unii Europejskiej

wiedzy o Prawach Człowieka

historyczna

filozoficzna

wiedzy ekonomicznej

4.

Stosunki międzynarodowe

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

wiedzy o Unii Europejskiej

wiedzy o Prawach Człowieka

historyczna

filozoficzna

wiedzy ekonomicznej

5.

Zarządzanie

 wiedzy ekonomicznej

wiedzy o Unii Europejskiej

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

przedsiębiorczości

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Wydział Filologiczno-Historyczny

 

1.

Filologia

specjalność:

- filologia angielska z wiedzą o kulturze

 

  języka angielskiego

2.

Filologia polska

literatury i języka polskiego

3.

Historia

 historyczna

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

4.

Stosunki międzynarodowe

wiedzy o Unii Europejskiej

wiedzy o Prawach Człowieka

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

Wydział Nauk Społecznych

 

1.

Ekonomia

 

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

wiedzy ekonomicznej

wiedzy o Unii Europejskiej

matematyczna     

przedsiębiorczości

2.

Pedagogika

literatury i języka polskiego

3.

Socjologia

 literatury i języka polskiego

języka angielskiego

języka francuskiego

 języka niemieckiego

 języka rosyjskiego

historyczna

geograficzna i nautologiczna

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

4.

Zarządzanie

 wiedzy ekonomicznej

wiedzy o Unii Europejskiej

wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

przedsiębiorczości

 wiedzy ekonomicznej

 

* - zwolnieni z egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej. Obowiązuje sprawdzian uzdolnień  praktycznych.

** - wymagany wynik/ocena z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości.

 


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka