Uchwała Nr 33/2008

Uchwała Nr 33/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 maja 2008 roku

 

w sprawie ustalenia poziomu niektórych wydatków Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim

do czasu uchwalenia w Uczelni planu rzeczowo- finansowego na rok 2008

 

 

Na podstawie art.62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.); § 66 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1. Senat wyraża zgodę na wydatkowanie w 2008 r. środków budżetowych na realizację zadań   inwestycyjnych w Filii w Piotrkowie Trybunalskim:

1)      „Ocieplenie budynku dydaktycznego B” na kwotę ok. 824.000,- zł  (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),

2)      Zakup wyposażenia Domu Studenta OLIMP” na kwotę 214.318,- zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych).

2.  Realizacja zadania, o którym mowa w pkt. 1 jest uzależniona od pozyskania pożyczki

z WFOŚiGW w Łodzi.

§ 2

 

Wydatki, o których mowa w § 1 są kontynuacją działań podjętych w poprzednim roku budżetowym.

§ 3

 

Uchwała traci moc z chwilą uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2008 rok, a powyższe wydatki zostaną uwzględnione w tym planie.

 

§ 4

 

Tracą moc:

1.Uchwała nr 1/2008 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego

   w Kielcach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia poziomu niektórych      wydatków     Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii

   w Piotrkowie Trybunalskim do czasu uchwalenia w Uczelni planu rzeczowo- finansowego na rok 2008

   2. Uchwała nr 23/2008 zmieniająca uchwałę nr 1/2008 Senatu Akademii Świętokrzyskiej    im. Jana Kochanowskiego   w Kielcach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia poziomu niektórych  wydatków  Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim do czasu uchwalenia w Uczelni planu rzeczowo- finansowego na rok 2008

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka