Uchwała Nr 23/2008

Uchwała Nr 23/2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 marca 2008 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 1/2008 Senatu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia poziomu wydatków Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim do czasu uchwalenia w Uczelni planu rzeczowo-finansowego na rok 2008

 

     

Na podstawie art.62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.); § 66 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

W uchwale nr 1/2008 Senatu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia poziomu niektórych wydatków Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim do czasu uchwalenia w Uczelni planu rzeczowo-finansowego na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany w § 1:1)      w pkt. 1) kwotę 480.000 ( słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) zastępuje się kwotą 488.454,00 zł. ( słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote),

2)      w pkt 2) kwotę 400.000 zł. ( słownie: czterysta tysięcy złotych) zastępuje się kwotą 214.318,00 zł. ( słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych).

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 23/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka