Uchwała Nr 17/2008

Uchwała Nr  17/2008

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie zasad podziału dotacji budżetowej

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się następujące zasady podziału dotacji budżetowej:

1)      Z dotacji przyznanej Uniwersytetowi na dany rok wydziela się fundusze ustalone kwotowo przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego oraz fundusze ustalone obligatoryjnie.

2)      Wydziela się fundusz dyspozycyjny rektora w wysokości 0,5%.

3)      Pozostałą kwotę dzieli się według algorytmu stosowanego przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego na jednostki organizacyjne Uniwersytetu w tym między Kielce i Filię w Piotrkowie Trybunalskim.

4)      Uniwersytet w Kielcach oraz Filia w Piotrkowie Trybunalskim dokona wewnętrznego podziału otrzymanej kwoty dotacji wg przyjętych przez siebie zasad, zawartych w załącznikach:

            1) Uniwersytet w Kielcach - załącznik 1

            2) Filia w Piotrkowie Trybunalskim załącznik 2

 

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Załącznik 1 do uchwały Nr   17 /2008

Zasady podziału dotacji dla Uniwersytetu w Kielcach

 

1.       Uniwersytet w Kielcach z przyznanej części dotacji wydziela kwotę przeznaczoną na Fundusz Rozwoju Uniwersytetu w wysokości 4,5%.

2.       Pozostałą część dotacji Uniwersytet w Kielcach dzieli między wydziały na podstawie algorytmu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego ze stałą przeniesienia C = 0,7.

3.       Przyznana wydziałom dotacja zostanie pomniejszona o 16%, które zostanie przeznaczone sfinansowanie jednostek ogólnouniwersyteckich  oraz uniwersyteckich funduszy celowych.

4.       Kwoty dotacji dla wydziałów zostają skorygowane o kwoty przepływów międzyjednostkowych.

5.       Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych oraz Studium Pedagogiczne finansowane będą z przepływów międzyjednostkowych.

 

 


 

 

 

Załącznik 2 do uchwały Nr   17/2008

 

 

Zasady podziału dotacji dla Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

1.      Filia w Piotrkowie Trybunalskim z przyznanej części dotacji wydziela kwotę przeznaczoną na  Rezerwę Prorektora ds. Filii w wysokości 0,5% ( w tym rozwój kadry).

2.      Pozostałą część dotacji Filia w Piotrkowie Trybunalskim dzieli między wydziały na podstawie algorytmu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego ze stałą przeniesienia C = 0,70.

3.      Przyznana wydziałom dotacja zostanie pomniejszona o 20%, które zostanie przeznaczone na

            dofinansowanie jednostek ogólnofilialnych oraz międzywydziałowych.

4.      Kwoty dotacji dla wydziałów zostają skorygowane o kwoty przepływów międzyjednostkowych.

 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 17/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka