Uchwała Nr 16/2008

Uchwała Nr 16 /2008

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 marca 2008 r.

 

w sprawie zmiany Statutu

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2008 roku o nadaniu nowej  nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz.U. Nr 39, poz. 227)    uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr  9/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      Statut otrzymuje nazwę: Statut Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2)      §1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

 

1.       Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią publiczną.

2.       Uniwersytet posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest miasto Kielce.

3.       Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego Statutu.”

3)      §2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1.         Uniwersytet jest kontynuatorem kilkudziesięcioletniej tradycji szkolnictwa wyższego w Kielcach, nawiązującej do dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Akademii Świętokrzyskiej.     

2.         Patronem Uniwersytetu jest Jan Kochanowski.

3.         Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytetu  jest UJK.

4.         Uniwersytet może posługiwać się w stosunkach z zagranicą nazwą „Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce” lub nazwą skróconą „Jan Kochanowski University”.

5.         Uniwersytet posiada godło, sztandar i hymn. Wzór godła zawiera załącznik nr 1 do Statutu. Wzór sztandaru zawiera załącznik nr 2 do Statutu. Tekst literacki hymnu zawiera załącznik nr 3 do Statutu. Tekst muzyczny hymnu zawiera załącznik nr 4 do Statutu. Zasady wykonywania i odtwarzania hymnu oraz używania godła oraz sztandaru określa  Senat.

6.         Wydziały Uniwersytetu posiadają własne barwy. Zasady używania  barw wydziału uchwala Senat.

7.         Zgodnie ze zwyczajami rektor, prorektorzy, dziekani, członkowie Senatu oraz inne uprawnione osoby mają przywilej występowania na uroczystościach w tradycyjnych strojach akademickich z insygniami sprawowanych urzędów.

 

4)      § 9 otrzymuje brzmienie:

 

1.         Uniwersytet  honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu  albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

2.         Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach”, najwyższe po tytule doktora honoris causa wyróżnienie uczelniane, przyznaje Kapituła.  Jej skład oraz regulamin uchwala Senat.

3.         Uchwała Senatu lub zarządzenie rektora może określić inne sposoby honorowania pracowników i osób, o których mowa w ust. 1.

 

5)      Występujący w przepisach całego Statutu  wyraz „Uczelnia” użyty w odpowiedniej formie zastępuje się wyrazem „Uniwersytet” użytym w odpowiedniej formie.

 

6)      Występujący w  przepisach całego Statutu  wyraz „uczelniany” użyty w odpowiedniej formie zastępuje się wyrazem „uniwersytecki” użytym w odpowiedniej formie.

 

7)      Występujący w  przepisach całego Statutu  wyraz „ogólnouczelniany” użyty w odpowiedniej formie zastępuje się wyrazem „ogólnouniwersytecki” użytym w odpowiedniej formie.

 

8)      § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

Uniwersytet jest autonomiczny we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie.

 

9)      § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

Ze zbiorów Biblioteki oprócz pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu  mogą korzystać:

1)      emeryci i renciści, których ostatnim miejscem zatrudnienia był Uniwersytet,

2)      pracownicy i studenci szkół wyższych współpracujących z Uniwersytetem, z którymi Uniwersytet zawarł umowę o współpracy, pracownicy i uczniowie szkół, z którymi Uniwersytet zawarł umowę patronacką,

3)      słuchacze studiów podyplomowych, kursów dokształcających organizowanych przez Uniwersytet oraz uczestnicy seminariów doktoranckich prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu,

4)      pracownicy i uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Uniwersytet.

10)  § 99 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom.

 

§ 2

 

Tekst jednolity statutu zawiera złącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka