Uchwała Nr 12/2008

Uchwała  Nr 12/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 28 lutego  2008 roku

 

w sprawie zmiany składu  Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

       Na podstawie §104 ust.1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Senat Uczelni odwołuje ze  składu  Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012:

1)     dr Małgorzatę Stawiak – Ossosińską,

2)     prof. dra hab. Zygmunta Matuszaka.      

 

§ 2

 

Na miejsce osób, o których mowa w § 1 do składu Uczelnianej Komisji Wyborczej powołuje się

1)      dr Elżbietę Lisowską,

2)      dra Andrzeja Kobusa.  

 

§ 3

 

Aktualny skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012 przestawia się następująco:

 

 

1.        prof. dr hab. Paweł Chmielnicki - przewodniczący (Wydział Zarządzania i Administracji),

2.        dr  Mirosława Skawińska -  z-ca przewodniczącego ( Wydział Nauk o Zdrowiu ),

3.         dr Lidia Owczarek - sekretarz             ( Wydział Zarządzania i Administracji)),

4.         dr Barbara Gawdzik                           ( Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

5.         dr Edward Zabrodzki                           (                                                       ),

6.         dr hab. Marta Samek                          (Wydział Humanistyczny),

7.         dr Stanisław Cygan                            (                                     ),

8.          prof. dr hab. Dariusz Adamczyk       (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

9.         dr Elżbieta Lisowska                          ( „                                                    ),

10.     dr Renata Gałuszka                             (Wydział  Nauk o Zdrowiu),

11.     prof. dr hab. Andrzej Felchner          (Wydział Nauk Społecznych ),

12.     dr Andrzej Witusik                           ( „                                      ),

13.     dr Andrzej Kobus                             (Wydział Filologiczno-Historyczny),

14.     dr Agnieszka Klimas                         (                                                 ),

  1.   mgr Maria Grządziela                       (Jednostki międzywydziałowe),
  2.   mgr Paweł Gotowiecki                     ( Doktorant),
  3.   Michał Książek                                 (Student).

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 12/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka