Uchwała Nr 11/2008

Uchwała Nr 11/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31    stycznia 2008 roku

 

w sprawie zmiany regulaminu studiów

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

           Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1385 z późn. zm.); §66 ust. 2 pkt 6  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

W uchwale Nr  25/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie regulaminu studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następującą zmianę:

 

 

§ 25 ust.10 o brzmieniu:

 

„Egzamin kończący lektorat języka obcego, będący jednocześnie egzaminem certyfikacyjnym przeprowadzany jest komisyjnie na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Ze składu  komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin certyfikacyjny wyłączony jest nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z danego języka obcego bezpośrednio przed egzaminem, w których uczestniczył student składający egzamin. Egzaminu certyfikacyjny mogą przeprowadzać osoby z tytułem zawodowym magistra”.

 

zastępuje się przepisem  o następującym brzmieniu:

 

 „Egzamin kończący lektorat języka obcego, będący jednocześnie egzaminem certyfikacyjnym przeprowadzany jest komisyjnie na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Egzamin certyfikacyjny mogą przeprowadzać osoby z tytułem zawodowym magistra”.

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 11/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka