Uchwała Nr 1/2008

Uchwała Nr 1/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   31 stycznia 2008 roku

 

 

w sprawie ustalenia poziomu niektórych wydatków Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim do czasu uchwalenia

w Uczelni planu rzeczowo – finansowego na rok 2008

 

 

           Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1385 z późn. zm.); §66 ust. 2 pkt 8 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę  na wydatkowanie  w 2008 roku  środków budżetowych  na realizację następujących zadań w Fili:

1)      „Remont dachu i ocieplenie budynku dydaktycznego B z salą gimnastyczną i łącznikiem” na kwotę 480.000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) 

2)      „Zakup wyposażenia Domu Studenta  „OLIMP” na kwotę 400.000 zł.  (słownie: czterysta tysięcy złotych).

 

§ 2

 

Wydatki, o których mowa w § 1 są kontynuacją działań podjętych w poprzednim roku budżetowym.

§ 3

 

Uchwała traci moc z chwilą uchwalenia planu rzeczowo- finansowego Uczelni na 2008 rok.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 1/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka