traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2013

Zarządzenie Nr  52/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  21  grudnia 2007 roku


w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 158 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się regulamin organizacyjny Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zwanej dalej Uczelnią,  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w ust. 1 stanowi   regulamin organizacyjny Filii w Piotrkowie  Trybunalskim, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Regulamin organizacyjny określa strukturę administracyjną  i kompetencje kierowników jednostek organizacyjnych administracji Uczelni.

§ 3

Wprowadza się jednolite symbole jednostek organizacyjnych Uczelni według złącznika nr 3 do zarządzenia.


§ 4

 

Traci moc:
1) Zarządzenie Nr 45/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach  z dnia 1 października 2004 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego.
2) Zarządzenie Nr  22/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego   w Kielcach z dnia 31 maja 2005 roku zmieniające zarządzenie Nr 45/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 1 października 2004 roku   w sprawie regulaminu organizacyjnego.
3) Zarządzenie Nr  74/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego   w Kielcach z dnia 8 grudnia 2005 roku zmieniające zarządzenie Nr 45/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 1 października 2004 roku  w sprawie regulaminu organizacyjnego.
4) Zarządzenie Nr  12/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego   w Kielcach z dnia 1 marca 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 45/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 1 października 2004 roku  w sprawie regulaminu organizacyjnego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

Pobierz zarządzenie wprowadzające oraz Regulamin Organizacyjny Uczelni  w formacie PDF

  52- 1. Regulamin Organizacyjny 2007.pdf

 

 

Pobierz załącznik nr 2 do zarządzenia  Regulamin Organizacyjny Filii  w formacie PDF

 

  52-2. Regulamin Organizacyjny Filii 2007 rok.pdf

 

Pobierz załącznik nr 3 do zarządzenia  symbole jednostek organizacyjnych w formacie PDF

 52-3. Symbole Jednostek Organizacyjnych Uczelnia.pdf

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka