Zarządzenie Nr 50/2007

Zarządzenie Nr   50 /2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  27 listopada  2007 roku


zmieniające zarządzenie Nr  8/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr  8/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach w § 2 pkt 4 lit. b o treści:
b) z art. 46 – urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
- nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego lub z niego zrezygnowali;
- do uzyskania emerytury określone w przepisach  art. 29, 32, 33 i 39 ustawy emerytalnej spełnią do dnia 31 grudnia 2007 r.

zastępuje przepisem o treści:

b) z art. 46 – urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
- nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego lub z niego zrezygnowali;
- do uzyskania emerytury określone w przepisach  art. 29, 32, 33 i 39 ustawy emerytalnej spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z załącznikami  w formacie PDF


 50 -zarz. zm. podwyżki przedemerytalne.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka