Zarządzenie Nr 49/2007

Zarządzenie Nr  49/2007
 
Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 listopada  2007 roku

w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom


 Na podstawie art. 186 ust. 1 w związku z art. 199 ust.3 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1


Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do  niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  od 1 października 2007 r.    po uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów i uczelnianym organem samorządu studenckiego.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z załącznikami  w formacie PDF


   49 -regulmin pomocy materialnej dla doktorantów.pdf


 

 

 


R E G U L A M I N
przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Świadczeniami  pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla doktorantów, zwanymi dalej „świadczeniami”, są:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
3) stypendium za wyniki w nauce,
4) stypendium na wyżywienie,
5) stypendium mieszkaniowe,
6) zapomogi.
2. Świadczenia przyznaje dziekan wydziału prowadzącego studia doktoranckie, w którym doktorant ubiegający się o świadczenie studiuje.       
3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 w pkt. 3) mogą  być przyznane doktorantowi, który zaliczył w terminie dany rok studiów z zastrzeżeniem § 14 ust.1.
4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2) oraz 4-5) przysługują w okresie przedłużenia studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem  § 6 ust. 3. 
5. Świadczenia przyznaje się na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń.
6. Wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej stanowią załączniki do niniejszego regulaminu
7. Osoba skreślona z listy doktorantów traci prawo do świadczeń.


§ 2

1. Wniosek o przyznanie świadczenia doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich.
2. Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje sprawdzenia kompletności złożonego wniosku i przekazuje go właściwemu dziekanowi.
3. Data przyjęcia od kierownika studiów doktoranckich kompletnych dokumentów jest odnotowywana przez pracownika dziekanatu na formularzu wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

§ 3

Doktorant ubiegający się o przyznanie świadczeń do wymaganych dokumentów winien dołączyć pisemne oświadczenie o numerze osobistego rachunku bankowego, na który ma być wpłacane świadczenie.

 

 

§ 4


Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej nie może być niższa niż 10% i wyższa niż 25% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

§ 5

Od decyzji podjętej przez dziekana doktorantowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora,  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

§ 6

1. Doktorant może ubiegać się o świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) -2), 4) i 5) w terminie do 25 października każdego roku akademickiego.
2. Złożenie wniosku o świadczenia, po terminach, o których mowa w ust. 1 po terminie skutkuje pozostawieniem danego wniosku bez rozpoznania. W szczególnych przypadkach dziekan może na uzasadniony wniosek doktoranta przywrócić uchybiony termin. 
3. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 doktorant może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres 10 miesięcy.
4. Świadczenia , o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5) wypłacane są co miesiąc.

II. Stypendia socjalne

§ 7

1. Stypendium socjalne może otrzymywać doktorant będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawnia tego doktoranta do ubiegania się o takie stypendium.
2. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres semestru albo roku dla doktorantów pobierających naukę odpowiednio w systemie semestralnym albo rocznym. W przypadku, gdy ostatni rok studiów doktoranckich, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr, doktorantowi  przyznawane  świadczenia na ten semestr.
3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się  o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Do dochodu nie wlicza się :
1) świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
2) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,
3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
4) dochodów, o których mowa w § 7 ust.2 pkt 2), jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo.

§ 8

1. Doktorant otrzymuje stypendium socjalne w wysokościach określonych w ustaleniach szczegółowych, o których mowa w § 19, w zależności od wysokości uzyskiwanego dochodu.
2. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodziny doktoranta uważa się:
1) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci  niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
2) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

§ 9

1. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu doktoranta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium,
4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich (chodzi tylko o takie przypadki, gdy jedno z rodziców nie żyje lub doktorant jest wychowywany przez jedno z rodziców samotnie wychowujących dziecko).
2. W przypadku, gdy doktorant jest samodzielny finansowo i nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich, przy ustalaniu sytuacji       materialnej doktoranta nie bierze się pod uwagę dochodów osób wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 2).
3. Źródłem stałego dochodu, o którym mowa w ust. 1 jest nieprzerwane źródło dochodu osiągane, przez co najmniej 10 miesięcy w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium, a będące wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę, rentą po zmarłym rodzicu, rentą inwalidzką, alimentami, cyklicznie zawieranymi umowami zlecenia lub umową o dzieło.

§ 10

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego doktorant dołącza:
1) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości swojego dochodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o stypendium oraz zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny z tego okresu w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku przewidzianym w § 9 ust. 2  złożenie zaświadczeń o wysokości dochodów członków rodziny nie jest wymagane.
2) oświadczenie doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
3) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w przypadku dochodu uzyskiwanego przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny z prowadzenia gospodarstwa rolnego;
4) oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskiwanych innych dochodów.
5) oświadczenia doktoranta albo członków jego rodziny o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku gdy osoby te nie prowadzą takiej działalności.
6) oświadczenie doktoranta albo członków jego rodziny o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego w przypadku gdy osoby te nie posiadają takiego gospodarstwa.


§ 11

1. Dla doktoranta utrzymującego się z gospodarstwa rolnego lub doktoranta, którego członkowie rodziny, utrzymują się z gospodarstwa rolnego, dochód ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy  w indywidualnych gospodarstwach rolnych z hektara przeliczeniowego. Kwotę miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego określają ustalenia szczegółowe, o których mowa w § 19.
2. Doktorantowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub doktorantowi, którego jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą, dochód oblicza się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie, z tej działalności w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ma być przyznane stypendium.
3. Doktorantowi prowadzącemu produkcję działu specjalnego lub doktorant, którego jeden z członków rodziny prowadzi produkcję działu specjalnego za dochód przyjmuje się  deklarowany dochód do Urzędu Skarbowego.
4. W przypadku, gdy sytuacja materialna doktoranta w roku ubiegania się o stypendium socjalne, uległa zmianie w stopniu, który mógłby skutkować zmianą wysokości tego stypendium,  doktorant niezależnie od dokumentów, o których mowa w § 9, może złożyć aktualne zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
5. Doktorant, którego przynajmniej jeden z rodziców jest  zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku, winien przedłożyć aktualne (za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie dokumentów) zaświadczenie z Urzędu Pracy.


§ 12

1. Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, na wniosek  kierownika studiów doktoranckich, może:
1) obniżyć lub cofnąć przyznane stypendium socjalne, specjalne, mieszkaniowe lub żywieniowe na czas określony, nie dłużej jednak niż na  semestr w przypadku, gdy:
a) oboje rodzice lub jedno z nich przebywa za granicą i ustalenie dochodu nie jest możliwe,
b) doktorant otrzymujący świadczenie alimentacyjne, nie potwierdzi ciągłości otrzymywania tego świadczenia w terminie jednego roku od jego przyznania,
2) podwyższyć stypendium socjalne i mieszkaniowe na czas określony, jednak nie dłuższy niż semestr i nie więcej niż do kwoty najwyższego stypendium socjalnego doktorantowi, którego rodzina znajduje się  przejściowo w gorszej sytuacji niż wskazują na to dochody                         a w szczególności, gdy:
a) doktorant jest pełnym sierotą nie osiągającym dochodu lub osiągającym  niskie dochody,
b) rodzice doktoranta są bezrobotnymi otrzymującymi zasiłki z pomocy społecznej,
c) doktorant, jego dziecko lub małżonek jest ciężko chory,    
3) przyznać stypendium socjalne, specjalne, mieszkaniowe lub żywieniowe na czas określony, nie dłużej jednak niż na semestr i w wysokości nie większej niż najwyższe stypendium socjalne przysługujące doktorantowi,  w rodzinie którego nie są spełnione  kryteria dochodowości, jeśli przyznanie stypendium uzasadnione jest szczególną sytuacją rodzinną , a w szczególności w przypadkach określonych w pkt.2 lit.a-c.

 

III.  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§ 13

1.  Doktorant w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
2.  Do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant winien załączyć orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez  właściwego organu.

IV.  Stypendia za wyniki w nauce

§ 14

1. Stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane przez dziekana z urzędu doktorantowi,  który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Stypendium za wyniki w nauce na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane na wniosek doktoranta, który w  roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
1)     uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
3) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej
3. Doktorant może otrzymać stypendium za wyniki w nauce, w przypadku zaliczenia danego roku studiów w terminie do 30 września.

V.  Stypendium mieszkaniowe

§ 15

1. Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studenta, jeżeli codzienny dojazd doktoranta z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni wynosiłby co najmniej 50 km, a wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawnia tego doktoranta do ubiegania się o takie stypendium. Dochody niezbędnie do przyznania stypendium mieszkaniowego ustala się zgodnie z zasadami określonymi w § 7-9.
2. Podstawą ustalenia ilości kilometrów, zgodnie z ust. 1 są przedstawione przez doktoranta  bilety komunikacyjne wskazujące  ilość kilometrów od  stałego miejsca zamieszkania do Uczelni.
3. Doktorant otrzymuje stypendium mieszkaniowe w wysokościach określonych w ustaleniach  szczegółowych, o których mowa w § 19, w zależności od wysokości uzyskiwanego dochodu .
4. Doktorant w przypadku, o którym mowa w ust.1, może otrzymywać stypendium mieszkaniowe również z tytułu zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w  domu  studenckim lub w obiekcie innym niż  dom studenta.
5. Miejsca dla doktorantów  w domu studenckim przyznaje Rektor w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Doktoranckiego.
6. Szczegółowe zasady przyznawania miejsc w domu studenckim określają odrębne przepisy.

 

§ 16

1. Warunkiem wypłaty stypendium mieszkaniowego doktorantowi, któremu przyznano prawo do    tego stypendium, a zamieszkującemu w innym obiekcie niż dom studenta, jest przedstawieniu umowy najmu z miejscowości będącej siedzibą Uczelni oraz w każdym miesiącu rachunku lub faktury stwierdzającej wysokość poniesionych miesięcznie kosztów zakwaterowania.
2. Warunkiem wypłaty stypendium mieszkaniowego doktorantowi, któremu przyznano prawo do tego stypendium, a zamieszkuje w domu studenta należącego Uczelni, jest podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na comiesięczne przekazywanie świadczenia na subkonto właściwego domu studenta. W przypadku, gdy miesięczna kwota przyznanego stypendium mieszkaniowego jest niższa od miesięcznej opłaty za dom studenta, doktorant w każdym miesiącu uzupełnia różnicę z własnych środków.
3. Doktorant, o którym mowa w ust. 2  rezygnując z zamieszkiwania w domu studenta otrzymuje w dalszym ciągu stypendium mieszkaniowe do końca okresu, na które zostało mu przyznane, pod warunkiem określonym w ust. 1.  

VI . Stypendium na wyżywienie

§ 17

Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium na wyżywienie. Doktorant otrzymuje stypendium na wyżywienie w wysokościach określonych w ustaleniach szczegółowych, o których mowa w § 19, w zależności od uzyskiwanego dochodu.


VII. Zapomoga
                                                                       
§ 18

1. Zapomoga jest doraźną formą pomocy dla doktoranta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji  materialnej z przyczyn losowych w danym semestrze i może być przyznane                   w następujących przypadkach:
1) śmierci rodzica, małżonka, opiekuna prawnego, dziecka, rodzeństwa będącego na  utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych
2) udokumentowanej, długotrwałej ciężkiej choroby doktoranta jego małżonka lub jego dziecka potwierdzonej zaświadczeniem  wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce  chorobowej.,
3) z tytułu nagłego pogorszenia sytuacji materialnej doktoranta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, a w szczególności pożar, powódź lub suszę.
2. Doktorant może otrzymać zapomogę, o której jest mowa w ust.1, nie częściej niż dwa razy         w roku akademickim.
3. Zapomoga może być wypłacona z tej samej przyczyny tylko jeden raz.


VIII. Postanowienia końcowe
                                                                 
§ 19


Prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, określa do dnia 15 września każdego roku ustalenia szczegółowe w zakresie :
1)  wysokości stypendium socjalnego (w zależności od dochodu),
2)  wysokości stypendium za wyniki w nauce,
3)  kwotę przyznaną dla poszczególnych Wydziałów stanowiących podstawę naliczania stypendium za wyniki w nauce,
4)  wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
5)  wysokość stypendium mieszkaniowego,
6)  wysokość stypendium na wyżywienie,
7)  wysokość zapomóg.
2. Ustalenia szczegółowe, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.


§ 20

1. Stypendia nie pobrane w terminie mogą być wznowione tylko raz.
2. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów Doktoranckich, w oparciu o umotywowany wniosek doktoranta, może wznowić wypłatę stypendium po raz drugi.

§ 21

1.     Doktorant, który ukończy studia broniąc pracę doktorską w terminie wcześniejszym  niż  określony w Regulaminie studiów, ostatnie stypendium socjalne otrzymuje w miesiącu, którym utracił status doktoranta. 
2.      Doktorant ostatniego roku studiów pobierający stypendium za wyniki w nauce, który ukończy studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż  określony w Regulaminie studiów, może wystąpić pisemnie do dziekana za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich   o jednorazowe wypłacenie, przysługującego mu do końca okresu studiów, tego stypendium. Wypłata łączna stypendium powinna nastąpić nie później niż w pierwszym przypadającym terminie wypłat stypendiów dla doktorantów danego wydziału.

§ 22

1. Doktorant, który pobrał świadczenie nienależne, jest obowiązany do jego zwrotu.
2. Za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się:
1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części,
2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd przez doktoranta kierownika studiów doktoranckich, dziekana lub rektora.


§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem oraz przepisami stanowiącymi podstawę jego wydania, ostateczną decyzję podejmuje rektor.

 

 

 

 


 
Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej
dla doktorantów 
wrzesień 2007 r.

 Zgodnie z postanowieniem regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (zarządzenie Nr …/2007  rektora AŚ w Kielcach z dnia …………2007 roku) ustala się, co następuje:
 
Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla doktorantów wypłacane są od października    2007 r. do czerwca 2008 r. (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie za październik i  listopad  2006 r.).


I. STYPENDIUM SOCJALNE
 
 Wysokości stypendium socjalnego:
           

Dochód (netto) Wysokość stypendium
   0 – 300 zł 250 zł
301 – 504 zł 170 zł

II. STYPENDIUM MIESZKANIOWE

Wysokość stypendium mieszkaniowego dla doktorantów zamieszkujących w domu studenta Uczelni i w innych obiektach niż dom studenta :

Dochód Wysokość dopłaty
 0  – 300 zł 200 zł
301 – 504 zł 170 zł

III. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 158,17 zł.

IV.  STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE


Stypendium za wyniki w nauce -   420 zł

V. STYPENDIUM SPECJALNE

W związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu w wysokości przyznawane jest świadczenie w wysokości 200 zł.

VI. STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE

  Wysokości stypendium na wyżywienie :

Dochód (netto) Wysokość stypendium
0  – 300 zł 170 zł


VII. ZAPOMOGA

Ustala się wysokość zapomóg:

1) śmierci rodzica, małżonka, opiekuna prawnego, dziecka, rodzeństwa  będącego na  utrzymaniu  rodziców lub opiekunów prawnych- 500 zł,
2) udokumentowanej, długotrwałej ciężkiej choroby doktoranta lub jego dziecka potwierdzonej zaświadczeniem  wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce  chorobowej- do 250 zł.
3) z tytułu nagłego pogorszenia sytuacji materialnej doktoranta spowodowanej przez: klęskę żywiołową , a w szczególności pożar, powódź lub suszę do 400 zł.

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 1 października 2007 roku.

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka