Zarządzenie Nr 47/2007

Zarządzenie Nr  47/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  13  listopada 2007 roku


w sprawie ustalenia składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Wydawnictwa Uczelni


 Na podstawie § 43 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§1

Ustala  się następujący skład Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Wydawnictwa Uczelni :
1. prof. AŚ dr hab. Mieczysław Poborski   -  przewodniczący
2. prof. AŚ dr hab. Jadwiga Muszyńska
3. mgr inż. Marian Nowakowski

§2

Do zadań komisji, o której mowa w § 1 należy:
1) określenie kryteriów wyboru kandydata,
2) ogłoszenie konkursu,
3) zbieranie i rozpatrzenie zgłoszonych ofert,
4) przedstawienie rektorowi Uczelni w terminie do dnia 5 grudnia 2007 roku proponowanego kandydata na stanowisko Kierownika Wydawnictwa Uczelni.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 47- zarz. w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf


 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka