Zarządzenie Nr 46/2007

Zarządzenie Nr  46/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 października 2007 roku


w sprawie Regulaminu Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 44 ust. 4   Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 51/2007  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej. 


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz załącznikami w formacie PDF


  46 -zarz. Regulamin Biblioteki Głównej AŚ.pdf

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN
Biblioteki Głównej

Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach


Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1

Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach    zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164,   poz. 1365 ze zm.), zwana dalej „Ustawą”,
b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz.539 ze zmianami),
c) Statutu Uczelni,
d) niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną ogólnouczelnianą, która poprzez  biblioteczne formy pracy uczestniczy w rozwijaniu badań naukowych oraz w procesie dydaktycznym Uczelni.
2. Do zadań Biblioteki w Uczelni należy w szczególności:
a) organizowanie sprawnej obsługi nauczycieli akademickich i studentów w ramach    jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, obejmującego swoim zasięgiem   wszystkie instytuty,
b) prowadzenie prac bibliograficzno-dokumentacyjnych rejestrujących dorobek naukowy i dydaktyczny nauczycieli akademickich przygotowanie użytkowników do sprawnego korzystania z usług Biblioteki poprzez ich szkolenie.

§ 3

1. Biblioteka jest włączona w ogólnokrajowy system biblioteczno-informacyjny jako ogniwo sieci bibliotek szkół wyższych.
2. Do zadań Biblioteki w zakresie, o którym mowa w ust.1 należy:
1) wymiana materiałów bibliotecznych i informacji,
2) wymiana usług,
3) organizowanie i uczestniczenie w zjazdach i konferencjach naukowych,
4) podejmowanie wspólnych problemów organizacyjnych i naukowych.

 

§ 4

1. Biblioteka spełnia w środowisku lokalnym rolę biblioteki naukowej.
2. Do zadań Biblioteki w zakresie, o którym mowa w ust. l należy:
a) współpraca z innymi bibliotekami i placówkami naukowymi i kulturalnymi,
b) współdziałanie w tworzeniu informacji o zbiorach i usługach,
c) udostępnianie zbiorów wszystkim potrzebującym,
d) współpraca w tworzeniu bazy niezbędnej do prowadzenia badań regionalnych.

§ 5

Biblioteka współpracuje z Radą Biblioteczną, która jest organem opiniodawczym rektora Uczelni.


Rozdział II

Organizacja wewnętrzna Biblioteki

§ 6

1. Biblioteką kieruje dyrektor Biblioteki powoływany przez rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. Dyrektor Biblioteki powoływany jest na okres kadencji organów Uczelni.
2. Dyrektor Biblioteki kieruje działalnością Biblioteki przy współpracy dwóch zastępców   dyrektora Biblioteki:
       1) zastępcy dyrektora Biblioteki do spraw organizacji informacji naukowej,
       2) zastępcy dyrektora Biblioteki do spraw udostępniania zbiorów.
3. Zastępców dyrektora Biblioteki powołuje rektor na wniosek dyrektora Biblioteki,      zaopiniowany przez Radę Biblioteczną. Zastępcy dyrektora Biblioteki powoływani są na okres kadencji organów Uczelni.  
4. Dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej określa szczegółowe kompetencje i obowiązki zastępców dyrektora Biblioteki.
5. Dyrektor Biblioteki, w miarę występujących potrzeb, może powoływać spośród pracowników Biblioteki komisje problemowe, którym przydziela określone zadania,
w celu opiniowania bądź opracowywania materiałów.

§ 7

Do kompetencji dyrektora Biblioteki należy:
1) sprawowanie nadzoru nad administracją i działalnością Biblioteki oraz reprezentowanie    Biblioteki na zewnątrz,
2) określanie perspektywicznych kierunków rozwoju Biblioteki,
3) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych Biblioteki i nadzór nad ich   realizacją,
4) kierowanie gospodarką finansową Biblioteki w ramach przydzielonych środków,
5) czuwanie  nad gospodarką finansową Biblioteki z uwzględnieniem utrzymania równowagi   przychodowo-kosztowej,
6) planowanie i sprawozdawczość,
7) podejmowanie decyzji w zakresie oceny dzieł wykonywanych przez pracowników Biblioteki co do ich twórczego charakteru w rozumieniu przepisów o prawie autorskim,
8) nadzór nad funkcjonowaniem Pracowni Dydaktyczno-Wydawniczej,
9) nadzór nad funkcjonowaniem Oddziału Automatyzacji Procesów Bibliotecznych.

§ 8

1. W Bibliotece działa Rada Pracowników Biblioteki.
2. W skład Rady Pracowników Biblioteki wchodzą:
1) dyrektor Biblioteki jako przewodniczący,
2)  zastępcy dyrektora Biblioteki,
3)  kierownicy oddziałów i czytelń,
4)  przedstawiciel grupy kustoszy i starszych bibliotekarzy,
5) przedstawiciel grupy bibliotekarzy, młodszych bibliotekarzy i magazynierów.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i pkt. 5  wybierane są na ogólnym zebraniu pracowników Biblioteki w głosowaniu tajnym.
4. W posiedzeniach Rady Pracowników Biblioteki uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku, które działają w Bibliotece.

§ 9

1. Do kompetencji Rady Pracowników Biblioteki należy w szczególności:
1) opiniowanie regulaminu wewnętrznego,
2) zatwierdzanie planów pracy i ocena ich realizacji,
3) opiniowanie w sprawach dotyczących:
a) organizacji i struktury Biblioteki,
b) działalności naukowej, dydaktycznej i bibliograficznej,
c) planowania rozwoju kadry, w szczególności awansowania i nagradzania pracowników oraz oceny pracowników,
d) spraw socjalnych.
2. Uchwały Rady Pracowników Biblioteki podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W sprawach personalnych uchwały  podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 10

W Bibliotece działa Rada Naukowa, która ocenia działalność naukową  własnych   pracowników, w skład której wchodzą:  dyrektor Biblioteki , pracownicy posiadający tytuł lub stopień naukowy, bibliotekarze dyplomowani. 

                                                                        § 11

1.  Do obowiązków zastępcy dyrektora Biblioteki do spraw organizacji informacji naukowej  należy:
1) Nadzór merytoryczny nad działalnością:
a) Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
b) Oddziału Opracowania Formalnego Zbiorów,
c) Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów,
d) Oddziału Informacji Naukowej z czytelniami Bibliologiczną i Multimedialną,
e) Oddziału Zbiorów Specjalnych z Czytelnią,
f) Sekcji Wydawnictw Ciągłych.
2) koordynacja pracy Komisji do spraw gromadzenia zasobu i Komisji do spraw selekcji księgozbioru Biblioteki.
3) nadzór nad świadczeniem usług reprograficznych.
4) nadzór nad szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników w zakresie komputerowego wprowadzania zbiorów do bazy danych i klasyfikacji piśmiennictwa
5) koordynacja prac zespołów powołanych do rozwiązywania doraźnych i długofalowych   problemów,
6) współudział w pracy jednego z oddziałów Biblioteki.
2.  W uzasadnionych przypadkach mogą być powierzane przez dyrektora Biblioteki inne obowiązki zgodnie z potrzebami Biblioteki.


§ 12

1. Do obowiązków zastępcy dyrektora Biblioteki do spraw udostępniania zbiorów należy:
1) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem :
a) Oddziału Wypożyczania Zbiorów,
b) Oddziału Czytelni Głównej,
c) Zewnętrznych Oddziałów Udostępniania Zbiorów,
d) Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
2) koordynacja prac zespołów powołanych do rozwiązywania doraźnych i długofalowych problemów,
3) współudział w pracy jednego z oddziałów Biblioteki,
4) w uzasadnionych przypadkach mogą być powierzane przez dyrektora Biblioteki inne obowiązki zgodnie z potrzebami Biblioteki.

§ 13

1. Kierownika Oddziału Biblioteki powołuje rektor na wniosek dyrektora Biblioteki zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
2. Do zadań kierownika Oddziału należy:
1) organizowanie oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem pracy Oddziału,
2) reprezentowanie Oddziału w Radzie Pracowników Biblioteki.
3. W uzasadnionych przypadkach mogą być powierzane przez dyrektora Biblioteki inne obowiązki zgodnie z potrzebami Biblioteki.

§ 14

1. Do zadań Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów należy:
1) zakup nowości wydawniczych przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji,
2) uzupełnianie zbiorów poprzez zakup antykwaryczny, aukcyjny, wymianę międzybiblioteczną dubletów oraz dary,
3) ewidencja zbiorów oraz druk ksiąg inwentarzowych.
2. W uzasadnionych przypadkach mogą być powierzane przez dyrektora Biblioteki inne obowiązki zgodnie z potrzebami Biblioteki

§ 15

1. Do zadań Stanowiska ds. Skontrum należy:
1) kontrola zbiorów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Biblioteki ,
2) ustalanie braków, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli zbiorów i prowadzenie  dokumentacji,
2. W uzasadnionych przypadkach mogą być powierzane przez dyrektora Biblioteki inne obowiązki zgodnie z potrzebami Biblioteki.

 § 16

1. Do zadań Stanowiska ds. Selekcji należy:
1) systematyczne przeprowadzanie selekcji księgozbiorów w wypożyczalni i czytelniach   Biblioteki ,
2) selekcja księgozbiorów przejętych od instytucji i  osób prywatnych.
2. W uzasadnionych przypadkach mogą być powierzane przez dyrektora Biblioteki inne obowiązki zgodnie z potrzebami Biblioteki.

 

§ 17

 Do zadań Oddziału Opracowania Formalnego Zbiorów należy:
1) komputerowe wprowadzanie bieżących nabytków wydawnictw zwartych  do bazy         
2) elektronicznej zgodnie z obowiązującym formatem,
3) systematyczne retrospektywne uzupełnianie ww. bazy zgodnie z potrzebami Wypożyczalni,
4) tworzenie kartotek haseł wzorcowych (autorskich, tytułowych i korporatywnych) zgodnie z wymogami Centrum NUKAT
5) współpraca z Centrum NUKAT w Warszawie w zakresie współkatalogowania zbiorów
 i tworzenia katalogu centralnego NUKAT ,
6) udział w szkoleniach i warsztatach poświęconych opisowi bibliograficznemu różnych typów   
7) dokumentów  oraz zasadom  tworzenia kartoteki wzorcowej haseł formalnych.

§ 18

 Do zadań Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów należy:
1) komputerowe opracowywanie rzeczowe nowych nabytków wydawnictw zwartych i ciągłych   oraz wprowadzanie ich do bazy elektronicznej, zgodnie z językiem haseł przedmiotowych   KABA,
2) systematyczne retrospektywne uzupełnianie bazy, zgodnie z potrzebami Wypożyczalni,
3) tworzenie kartoteki języka haseł przedmiotowych KABA zgodnie z wymogami  Centrum     NUKAT,
4) udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Centrum NUKAT w Warszawie  w zakresie języka haseł przedmiotowych KABA.

§ 19

Do zadań Sekcji Wydawnictw Ciągłych należy:
1) zakup wydawnictw ciągłych  przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji,
2) uzupełnianie wydawnictw ciągłych poprzez zakup antykwaryczny, aukcyjny, wymianę międzybiblioteczną dubletów oraz dary, akcesja oraz ewidencja wydawnictw ciągłych wpływających do Biblioteki oraz jej agend ,
3) bieżące opracowanie formalne wydawnictw ciągłych oraz retrospektywne opracowanie
wydawnictw znajdujących w  czytelniach,
4) współpraca z Centrum NUKAT w zakresie współkatalogowania wydawnictw ciągłych,
5) kopiowanie do bazy lokalnej rekordów  bibliograficznych i wzorcowych khw z bazy   NUKAT.

    § 20

 Do zadań Oddziału Informacji Naukowej z czytelniami Bibliologiczną i Multimedialną należy:
1) obsługa użytkowników w zakresie informacji bibliograficznej, rzeczowej i katalogowej w oparciu o zbiory własne i bazy komputerowe,
2) udostępnianie wydawnictw na nośnikach elektronicznych,
3) udostępnianie zbiorów w Czytelni Bibliologicznej,
4) udostępnianie stanowisk komputerowych w Czytelni Multimedialnej oraz informacja   
5) merytoryczna dla użytkowników,
6) prowadzenie katalogów zbiorów własnych,
7) dokumentowanie działalności Uczelni poprzez  m.in.:
   a) współudział w prowadzeniu katalogu prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych,
   b) opracowywanie bibliografii publikacji naukowych pracowników,
   c) bieżące i retrospektywne tworzenie bazy „Akademia Świętokrzyska w prasie 
      lokalnej”.


§ 21

1. Do zadań Oddziału Wypożyczania Zbiorów należy:
1) udostępnianie zbiorów na zewnątrz,
2) organizacja magazynów Biblioteki,
2. Do zadań Wypożyczalni Międzybibliotecznej należy:
1) realizacja zamówień z innych bibliotek w kraju lub bibliotek zagranicznych
2) wypożyczanie  zbiorów własnych na zamówienie innych bibliotek.

§ 22

 Do Sekcji Magazynów należy :
1) opracowanie komputerowe zamówień na książki oraz ich realizacja  w Wypożyczalni i  Czytelni Głównej,
2) kontrola poprawności układu księgozbioru w Wypożyczalni,
3) współudział w ekspedycji książek  do wszystkich agend Biblioteki.

§ 23

 Do zadań Oddziału Czytelni Głównej należy:
1) współudział w gromadzeniu zbiorów, 
2) udostępnianie wydawnictw zwartych i ciągłych (czasopism polskich i zagranicznych)
3) udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki,
4) organizacja magazynów Czytelni Głównej.

§ 24

 Do zadań zewnętrznych agend Biblioteki należą:
1) współudział w gromadzeniu zbiorów,
2) udostępnianie zbiorów,
3) działalność informacyjno-bibliograficzna,
4) współpraca z wydziałem lub instytutem,
5) organizacja wystaw tematycznych i nowości książkowych.

§ 25

 Do zadań Oddziału Zbiorów Specjalnych z Czytelnią należy:
1) współudział w gromadzeniu zbiorów specjalnych, opracowanie, ewidencja i udostępnianie    
2) zbiorów specjalnych,
3) informacja o zbiorach specjalnych,
4) prowadzenie katalogów zbiorów specjalnych,
5) współpraca z oddziałami Biblioteki w sprawach dotyczących zbiorów specjalnych.


§ 26

 Do zadań Pracowni Dydaktyczno-Wydawniczej należy:
1)  organizacja szkolenia biblioteczno-informacyjnego dla studentów,
2) opracowywanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla         użytkowników Biblioteki,
3) dokumentowanie działalności naukowej własnych pracowników , organizacja konferencji   
4) naukowych ,
5) organizowanie wystaw tematycznych we współpracy z innymi oddziałami Biblioteki oraz     
6) wydawanie katalogów wystaw.

§ 27

 Do zadań Oddziału Automatyzacji Procesów Bibliotecznych należy:
1) zapewnienie prawidłowej pracy informatycznego systemu bibliotecznego oraz spójności   udostępnianych baz,
2) automatyzacja pracy wszystkich oddziałów Biblioteki,
3) wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących pracy Biblioteki,
4) administrowanie zasobami informatycznymi Biblioteki ,
5) prezentacja  Biblioteki i jej zasobów w sieci internetowej,
6) szkolenie pracowników Biblioteki w zakresie wdrażanych rozwiązań.

§ 28

Wszyscy pracownicy  Biblioteki  podlegają okresowej ocenie dokonanej przez Komisję Oceniającą powołaną przez Senat.
                                                                      § 29

Strukturę organizacyjną Biblioteki przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III

Finanse Biblioteki

§ 30

Biblioteka działa w oparciu o środki finansowe pochodzące z:

1) dotacji ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
2) opłat za zajęcia dydaktyczne,
3)  przychodów finansowych pochodzących od Użytkowników(zob. zał. do Regulaminu),
4)  innych źródeł.
                                                                    § 31

Wszelkie zobowiązania finansowe wobec Biblioteki  regulowane będą za pośrednictwem przelewów  bankowych, przekazów pocztowych lub regulowane bezpośrednio w kasie Uczelni.

 


Rozdział IV

Korzystanie ze zbiorów

§ 32

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych określa „Regulamin korzystania ze zbiorów” zatwierdzony przez rektora.


Rozdział V
  Biblioteka Filii w Piotrkowie Trybunalskim

§ 33

1. Biblioteka Filii w Piotrkowie Trybunalskim jest częścią Biblioteki Głównej Uczelni.
2. Biblioteka Filii w Piotrkowie Trybunalskim działa na podstawie Regulaminu zaopiniowanego przez prorektora ds. Filii i dyrektora  Biblioteki Głównej, a zatwierdzonego przez rektora


 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka