Zarządzenie Nr 45/2007

Zarządzenie Nr  45/2007

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 października 2007 roku


zmieniające zarządzenie nr 3/2007 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego


           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzenia nr  3/2007 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego wprowadza się następujące zmiany:

W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Instytutu Historii wchodzą:
1) Zakład Historii Starożytnej
2) Zakład Historii Średniowiecznej
3) Zakład Historii XVI-XVIII Wieku
4) Zakład Historii Powszechnej XIX Wieku
5) Zakład Historii Polski i Myśli Politycznej XIX Wieku
6) Zakład Historii Okresu 1918-1945
7) Zakład Historii po 1945 Roku
8) Zakład Nauk Pomocniczych Historii
9) Zakład Historii Kultury, Nauki i Oświaty
10) Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 listopada 2007 roku.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF


  45- zarz. zm. str. Wydz. Hum..pdf


 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka