Zarządzenie Nr 40/2007

Zarządzenie Nr 40/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.


 

Na podstawie § 86 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 30/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nie zatrudniania w Uczelni niektórych
osób jako nauczycieli akademickich dokonuje się następujących zmian:

1. Dotychczasowy § 1 zostaje oznaczony jako ust. 1.
2. W § 1 dodaje się ustęp 2 o treści w brzmieniu:
,,2. W jednostkach organizacyjnych Uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, w uzasadnionych przypadkach zwłaszcza, w przypadkach od których zależy uprawnienie lub zachowanie uprawnienia jednostki do nadawania stopnia doktora habilitowanego, przepis ust. l nie ma zastosowania."
3.  Wykreśla się dotychczasowy § 2 zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF


 40- zarz. zm. zarz. 30_2005 zatrud. naucz..pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka