Zarządzenie Nr 37/2007

Zarządzenie Nr 37/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 
z dnia 26 września 2007 roku


zmieniające zarządzenie Nr 24/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych


Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz § 148 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1


W zarządzeniu Nr 24/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych § 3 ust. 4 o brzmieniu:

,,4. Karty urlopowe winny być przechowywane w jednostce je wystawiającej przez okres 3 lat, licząc od roku następnego po roku, za który nauczyciel akademicki wykorzystał urlop wypoczynkowy, a następnie winny być przekazane do Działu Kadr."


zastępuje treścią w brzmieniu:


,,4. Karty urlopowe winny być przechowywane w jednostce je wystawiającej przez okres 3 lat, licząc od roku następnego po roku, za który nauczyciel akademicki wykorzystał urlop wypoczynkowy, a następnie winny być zniszczone, zgodnie z przepisami kancelaryjno ¬ archiwalnymi.”


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF


 37- zarz. zm. 24_2007 urlop. wyp. naucz.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka