Zarządzenie Nr 39/2007

Zarządzenie Nr 39/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 27 września 2007 roku


w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


 Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz uchwały Nr  12/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  22 lutego  2007 roku w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


§1

1. Realizację celów Uczelni wskazanych w uchwale Nr  12/2007 Senatu AŚ z dnia 22 lutego  2007 roku w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz koordynację zdań wynikających z tej uchwały powierza się Pełnomocnikowi ds. Niepełnosprawnych Studentów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanemu dalej Pełnomocnikiem.
2. Jednostką organizacyjną administracji Uczelni wykonującą  zadania wynikające z uchwały  o której  mowa w ust. 1, jest Dział Spraw Studenckich.

§2

1. Kompetencje Pełnomocnika określa § 2 zarządzenia Nr 55/2006 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw niepełnosprawnych studentów.
2. Do  kompetencji Pełnomocnika niż wynikające z zarządzenia, o którym mowa w ust. 1  należy:
1) podejmowanie działań w celu likwidacji barier całkowicie lub częściowo uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej Uczelni, w tym barier architektonicznych oraz na podejmowanie działań umożliwiających dostęp do zasobów informacyjnych,
2) udzielanie pomocy w zwiększeniu samodzielności studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych,
3) zapewnianie dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie realizować programu studiów w zwykłym cyklu,
4) weryfikacja dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia studentów i pracowników korzystających z pomocy Pełnomocnika,
5) udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni,
6) opiniowanie  wniosków kierowanych do organów  lub pracowników Uczelni  w sprawach, o których mowa w zarządzeniu,
7) udzielanie wyjaśnień osobom niepełnosprawnym w zakresie spraw objętych obowiązkami Pełnomocnika.

 


§ 3

1. Do korzystania z pomocy Pełnomocnika uprawnione są:
1) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
2) osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności oraz osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.
2. Korzystanie z pomocy Pełnomocnika wymaga uprzedniej rejestracji, o której mowa w § 4. Nie dotyczy to czynności, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 7.
3. Pełnomocnik może, za zgodą osoby niepełnosprawnej, udzieloną w formie pisemnej, reprezentować osobę zarejestrowaną we wszystkich sprawach wchodzących w zakres działania Pełnomocnika.

§4

1. Osoby ubiegające się o korzystanie z pomocy Pełnomocnika obowiązane są do wypełnienia kwestionariusza rejestracyjnego i złożenia w Dziale Spraw Studenckich do wiadomości Pełnomocnika odpowiedniej dokumentacji, w tym  medycznej dotyczącej choroby lub niepełnosprawności. W szczególności osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności obowiązane są złożyć kopię orzeczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu Spraw Studenckich.
2. Osoby ubiegające się o korzystanie z pomocy Pełnomocnika zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uczelnię oraz Pełnomocnika, w tym danych o stanie swojego zdrowia  zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. W przypadku, gdy Pełnomocnik  uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą do rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej, może zwrócić się o uzupełnienie dokumentacji lub zalecić odbycie wizyty u wskazanego lekarza lub konsultanta. Ewentualne koszty wizyty lekarskiej ponosi osoba niepełnosprawna. 
4. Dokumenty składane do Działu Spraw Studenckich, potwierdzające stan zdrowia osoby wnioskującej, nie mogą być wystawione wcześniej niż 90 dni przed ich złożeniem, z wyłączeniem orzeczeń stopniu niepełnosprawności.
5. W przypadku, gdy przedstawiona dokumentacja nie ma charakteru stałego, osoba niepełnosprawna lub przewlekle chora ubiegająca się lub korzystająca z pomocy Pełnomocnika jest obowiązana do uaktualniania dokumentacji na każde żądanie Pełnomocnika.
6. Jeśli zgromadzona dokumentacja oraz przeprowadzone konsultacje nie potwierdzają związku pomiędzy stanem zdrowia studenta, a trudnościami w realizacji programu studiów, Pełnomocnik może odmówić udzielenia lub kontynuowania pomocy w konkretnej sprawie. Odmowa udzielana jest w formie pisemnej. Od odmowy przysługuje odwołanie do prorektora ds. studenckich w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy.
7. Dokumentacja medyczna złożona do Działu Spraw Studenckich jest objęta ochroną zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2.

§ 5

1. Jeżeli niepełnosprawność lub choroba studenta ograniczają możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach odbywanych w trybie standardowym, w tym także możliwość składania  egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, student może wnioskować o zastosowanie rozwiązań alternatywnych wyrównujących jego szanse i uwzględniających jego aktualne możliwości.
2. Rozwiązania alternatywne mogą polegać w szczególności na:
1) stosowaniu dodatkowych urządzeń technicznych,
2) wprowadzeniu alternatywnych form zapisu dla wykorzystywanych materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych,
3) ułatwiania procesu studiowania w oparciu o odpowiednie przepisy Regulaminu studiów.
3. Wniosek o zastosowanie rozwiązań alternatywnych student  składa do właściwego  dziekana za pośrednictwem Pełnomocnika.
4. Wniosek, o którym mowa  w ust. 3 opiniuje  Pełnomocnik.  W swojej  opinii Pełnomocnik może zalecić  konieczność zastosowania rozwiązań wyrównujących szanse studenta oraz określić rodzaj i zakres zalecanych rozwiązań
5. Decyzję o zastosowaniu rozwiązań alternatywnych podejmuje dziekan w terminie 14 dniu od dnia wpłynięcia  wniosku studenta wraz  opinią Pełnomocnika..


§6

1. Nowe inwestycje realizowane w Uczelni  winny  uwzględniać kwestie przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Na wniosek kanclerza Pełnomocnik wydaje  opinię w przedmiecie przystosowania konkretnego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych przed realizacją danej inwestycji przez Uczelnię.  Wniosek kanclerza powinien być przedstawiony Pełnomocnikowi w terminie umożliwiającym  faktyczną realizację  jego zaleceń  w danej  inwestycji.  

§ 7

1. Jeśli niepełnosprawność lub choroba studenta nie pozwala na udział w zajęciach
w trybie standardowym Pełnomocnik może wnioskować do właściwego dziekana  o zmianę sposobu uczestnictwa w zajęciach studenta  niepełnosprawnego zgodnie z przepisami Regulaminu studiów.
2. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności studenta, Pełnomocnik może proponować dziekanowi zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności występujących jako: tłumacze języka migowego, lektorzy, stenotypiści, asystenci laboratoryjni pomagający studentom z niesprawnością rąk.
3. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne
sporządzanie notatek na wykładach, Pełnomocnik na wniosek studenta  może udzielić pozwolenia na zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach, w tym rejestrację dźwięku i obrazu  za pośrednictwem urządzeń technicznych. W pozwoleniu Pełnomocnik określa rodzaj urządzenia oraz okres jego użytkowania. Wzór pozwolenia zawiera  załącznik nr 1.
4. W przypadku stosowania urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz student zobowiązany jest do uprzedniego podpisania oświadczenia o wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek własny i zakazu dalszego rozpowszechniania, kopiowania lub powielania, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006  nr 90 poz. 631 ze zm). Wzór oświadczenia  stanowi załącznik nr 2.
5. O zastosowaniu rozwiązań, o których mowa w ust. 2-4 wykładowca informowany jest przez dziekana przed przystąpieniem do zajęć.

§8

1. W celu wspomożenia Pełnomocnika  w realizacji jego zadań tworzy się Radę ds. Studentów Niepełnosprawnych, zwanej dalej Radą, powoływaną przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.
2. Rada powoływana jest na okres  kadencji organów Uczelni.
3. W skład Rady wchodzi od ośmiu do dwunastu osób, w tym:
1) Pełnomocnik
2) co najmniej po jednym  przedstawicielu jednoosobowych organów Uczelni każdego z wydziałów,
3) co najmniej trzech przedstawicieli studentów, w tym co najmniej jeden przedstawiciel samorządu i dwóch przedstawicieli studentów niepełnosprawnych.
4. Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich może powołać w skład Rady ekspertów spoza Uczelni w liczbie nie większej niż dwóch.
5. Przewodniczącego Rady powołuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.
6. Liczbę członków Rady na daną kadencję określa prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.
7. Rada zbiera się co najmniej raz w roku akademickim .Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący.
8. Do zadań Rady należy:
1) przedstawianie prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich oceny realizacji zadań wynikających z zarządzenia ,
2) proponowanie kierunków polityki Uczelni w zakresie wskazanym w zarządzeniu ,
3) wskazywanie obszarów wykluczenia i marginalizacji osób niepełnosprawnych w Uczelni,
4) proponowanie kierunków działań Pełnomocnika .


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że członkowie Rady, o której mowa w § 8 zarządzenia, powołani zostaną po rozpoczęciu kadencji 2008-2012.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz załącznikami w formacie PDF


 39- zarz. niepełnosprawni studenci.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka