Zarządzenie Nr 43/2007

Zarządzenie Nr  43/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  8  października 2007 roku

w sprawie regulaminu Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 1 i 2   Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1


Wprowadza się Regulamin Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do  niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 49/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  16 listopada  2006 roku w sprawie regulaminu Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF


 43- zarz. Regulamin SK MA _2007.pdf

 

 

Pobierz załącznik - wniosek o przyłączenie w formacie PDF


 43- Regulamin SK MA _wniosek_marzec_2007.pdf

 

 

 

 

Regulamin
 Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 
I. Postanowienia ogólne


§ 1


1. Regulamin określa zasięg oraz zasady funkcjonowania Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanej dalej SK MA.
2. Nadzór nad wykorzystywaniem SK MA sprawuje Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, a w zakresie funkcjonowania i spraw technicznych Uczelniane Centrum Informatyczne.
3. Z usług SK MA mogą korzystać:
1) osoby posiadające aktualną legitymację studencką Akademii Świętokrzyskiej oraz ważną kartę mieszkańca Domu Studenta
2) organizacje studenckie, mające swoje siedziby na terenie MA, na wniosek przewodniczącego Samorządu Studenckiego, zatwierdzonego przez kierownika Działu Spraw Studenckich
3) pracownicy administracji Miasteczka Akademickiego
zwani dalej użytkownikami.
4. Sieć Komputerowa Miasteczka Akademickiego jest częścią Uczelnianej Sieci Komputerowej a użytkowników SK MA obowiązują postanowienia Regulaminu USK.


II. Struktura SK MA


§ 2


1. Sieć Komputerowa Miasteczka Akademickiego w zakresie infrastruktury teletechnicznej składa się z:
1) sieci lokalnych w Domach Studenta, zrealizowanych w oparciu o okablowanie strukturalne
2) sieci szkieletowej Miasteczka Akademickiego łączącej sieci lokalne w Domach Studenta
3) przyłącza światłowodowego SK MA do rdzenia USK
4) serwera dostępowego.


III. Przyłączanie do SK MA


§ 3


1. Do SK MA może być podłączony jedynie komputer użytkownika, zdefiniowanego w § 1 ust. 3.
2. Komputer może być podłączony do sieci na podstawie wniosku o przyłączenie do SK MA, składanego w Uczelnianym Centrum Informatycznym. Wzór wniosku o przyłączenie do SK MA stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Zabrania się przyłączania do SK MA komputerów, na które nie zostały złożone wnioski o przyłączenie do SK MA.
4. Komputer przyłączony do sieci musi być sprawny technicznie, dotyczy to zwłaszcza karty sieciowej.
5. Urządzenia (komputery, drukarki, skanery) włączane do sieci lokalnych w Domach Studenta muszą być zasilane za pomocą dedykowanych gniazd energetycznych okablowania strukturalnego.
6. Włączenie więcej niż jednego komputera może być zrealizowane za pomocą przełącznika, będącego na wyposażeniu MA lub własnego, uzgodnionego z administratorem SK MA. Zasilanie dodatkowych urządzeń musi być realizowane poprzez filtry antyprzepięciowe, podłączone do dedykowanego gniazda energetycznego okablowania strukturalnego. Zabronione jest przyłączanie do sieci urządzeń zasilanych z innych gniazd energetycznych.
7. Dostęp do SK MA uzyskuje wyłącznie komputer o adresie sprzętowym karty sieciowej, podanym we wniosku o przyłączenie do SK MA i jedynie poprzez gniazdo sieciowe w pokoju użytkownika.
8. Wszystkie komputery przyłączone do SK MA muszą używać konfiguracji opartej o automatyczny przydział adresów (DHCP).
9. Dostęp do zasobów USK oraz Internetu realizowany jest poprzez serwer dostępowy w oparciu o identyfikator użytkownika (nazwa użytkownika) oraz jego osobiste hasło na następujących zasadach:
1) użytkownik musi mieć założone, na podstawie wniosku o przyłączenie do SK MA, konto dostępowe na serwerze. Konto zostanie założone w terminie do 7 dni od złożenia w/w wniosku
2) użytkownik musi się zalogować poprzez aplikację dostępową za pomocą przydzielonej nazwy użytkownika i hasła
3) sposób konfiguracji dostępu do SK MA przedstawiony jest na stronie WWW serwera dostępowego, którego adres określony jest w instrukcji dla użytkownika we wniosku o przyłączenie do SK MA
4) w przypadku problemów z instalacją lub obsługą aplikacji dostępowej użytkownik powinien skontaktować się z administratorem SK MA.


IV. Administrowanie SK MA


§ 4


1. Siecią komputerową Miasteczka Akademickiego administruje administrator lokalny, zwany administratorem SK MA, powoływany w uzgodnieniu z Uczelnianym Centrum Informatycznym.
2. Administrator SK MA ma prawo zablokować użytkownikowi dostęp do SK MA w przypadku naruszenia lub niestosowana się do:
1) Regulaminu USK
2) Regulaminu SK MA
3) Regulaminu Domu Studenta
4) prawa oraz etykiety sieciowej
5) instrukcji i zaleceń podawanych przez administratora SK MA do wiadomości użytkowników.
3. W przypadku zablokowania dostępu informacja o przyczynie blokady i sposobie dalszego postępowania podana będzie do wiadomości użytkownika.
4. Administrator nie jest odpowiedzialny za konfigurowanie i naprawianie komputerów użytkowników.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu sieci spowodowane wadliwym funkcjonowaniem komputerów użytkowników lub przerwy wynikające z przyczyn losowych (awarie zasilania, awarie łącza zewnętrznego itp.).
6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały i oprogramowanie zainstalowane na komputerach użytkowników, jak również za sposób, w jaki ono działa.


V. Zasady korzystania z SK MA


§ 5


1. Zabrania się wykorzystywania komputera użytkownika do przyłączania do SK MA innych komputerów.
2. Zabrania się użytkownikom rozpowszechniania  w sieci  treści narażających na utratę dobrego imienia Uczelni lub pozostające w sprzeczności jej podstawowymi zadaniami, a w szczególności zamieszczania treści pornograficznych lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.
3. Użytkownik odpowiada za działania w sieci swoje oraz osób trzecich korzystających z jego komputera.
4. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo własnych zasobów komputerowych poprzez instalowanie oprogramowania antywirusowego, zapór sieciowych i innych programów zabezpieczających.
5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji i zaleceń podawanych przez administratora SK MA do wiadomości użytkowników.
6. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw autorskich i umów licencyjnych dotyczących danych i oprogramowania umieszczonych na komputerze, który jest w jego posiadaniu.
7. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o stan techniczny okablowania i urządzeń aktywnych znajdujących się w jego pokoju. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w strukturze sieci bez zezwolenia administratora.
8. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia administratorowi SK MA lub wyznaczonemu pracownikowi administracji Miasteczka Akademickiego przeprowadzenia kontroli poprawności wykonanego przyłączenia w pokoju.
9. Dostęp do SK MA dla użytkowników, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1  zapewniany jest od 1 października danego roku do 30 czerwca roku następnego.
10. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu SK MA użytkownik zobowiązany jest zgłaszać administratorowi SK MA.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka