Zarządzenie Nr 33/2007

Zarządzenie Nr 33  /2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  27   lipca 2007 roku


w sprawie uzupełnienia składu  Rady  ds. Komputeryzacji Uczelni


Na podstawie § 54 ust. 2 pkt 3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§1

W § 1 zarządzenia nr 3/2006 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  12 stycznia 2006r.  w sprawie powołania członków Rady ds. Komputeryzacji Uczelni wprowadza się pkt 12 w brzmieniu:

„12) mgr inż. Andrzej Opoka.”

§2


Zarządzenie wchodzi  wżycie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  33 - zarz. uzup. Rady ds. Kom. zm 3_2006.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka