Zarządzenie Nr 32/2007

Zarządzenie Nr  32/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27  lipca 2007 roku


w sprawie powołania Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich

 Na podstawie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród  ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród rektora dla nauczycieli akademickich w następującym składzie:
1. prof. dr hab. Mieczysław Poborski  -  przewodniczący
2. prof. dr hab. Andrzej Bogaj
3. prof. dr hab. Janusz Jarosiński
4. prof. dr hab. Anna Grochulska
5. prof. dr hab. Ryszard Kuriata
6. prof. dr hab. Tadeusz Kuder
7. prof. Janusz Król
8. prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
9. prof. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon
10. dr  Barbara Szal -  przedstawiciel ZNP
11. dr Ewa Opozda  -  przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

§2

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie i opiniowanie:
1) wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych,
2) wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej,
3) wniosków o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
4) wniosków o przyznanie nagrody rektora dla nauczycieli akademickich.

§3

Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Dział Kadr.

§4

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 65/2005 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 listopada 2005 roku w  sprawie powołania Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych dla pracowników a także nagród dla nauczycieli akademickich.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 32- zarz. w spr. powołania Uczeln.Komisji ds orderów i nagród.pdf

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka