Zarządzenie Nr 30/2007

Zarządzenie Nr 30/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 13 lipca  2007 roku


w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2007/2008


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu, zarządza się co następuje:

§ 1


Kandydaci na studia doktoranckie stacjonarne w zakresie historii składają następujące dokumenty w terminie do 1.09.2007 r. w sekretariacie Instytutu Historii:
1) Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych.
2) Ankieta kandydata na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie historii.
3) Kwestionariusz osobowy kandydata na stacjonarne studia doktoranckie.
4) Opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej.
5) Odpis dyplomu (lub dyplomów) ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego magistra lub równorzędnego, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2006/2007 wyjątkowo-zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego (lub równorzędnego).
6) Dokument wydany przez właściwy dziekanat lub instytut potwierdzający średnią ocen uzyskanych na studiach.
7) Suplement do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy-ze studiów I i II stopnia).
8) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata.
9) 4 fotografie kolorowe w wymiarze 37x52 mm.
10) Inne dokumenty wskazane przez Radę Wydziału, w tym  zaświadczenie znajomości języków obcych.
11) Potwierdzenie wniesienia na konto Uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.


§ 2

Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie stacjonarne w zakresie historii odbędzie się w dniu 19.09.2007 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 30- zarz. rekrutacja_st.doktor.pdf

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka