Zarządzenie Nr 28/2007

Zarządzenie Nr  28/2007

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  13 lipca 2007 roku


w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych  dla nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w ramach projektu unijnego Studia podwyższające kwalifikacje pielęgniarek i położnych, Nr Z/2.26/II/2.1/22/06.


 
     Na podstawie art. 131 ust.1 i ust.2, art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 21, poz. 1852) zarządza się, co następuje:  

 


 § 1


1. Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w projekcie objętym niniejszym zarządzeniem może być dokonana:
1) według stawek kosztu pracy brutto przewidzianych w kosztorysie projektu za godzinę dydaktyczną, tj. 110 zł za wykład i 70 zł za ćwiczenia oraz 50 zł wynagrodzenie lektorów – kurs językowy,
2) według stawek wynagrodzenia brutto za godzinę dydaktyczną, tj. za wykład, ćwiczenia oraz wynagrodzenia lektorów – kurs językowy, które  ustala kierownik projektu na podstawie § 1 ust. 1, pkt 1,
3) jednorazowo po zakończeniu roku akademickiego i rozliczeniu pensum pracownika wraz z najbliższą wypłatą wynagrodzenia zasadniczego.


2. Zarządzenie dotyczy zajęć realizowanych w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 28 - zarz. stawki w projekcie unijnym pielegniarki.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka