Zarządzenie Nr 27/2007

Zarządzenie Nr  27/2007
 
Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  13 lipca 2007 roku

w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852), zarządza się co następuje:

§ 1


1. Za godziny ponadwymiarowe nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni na podstawie stosunku pracy, otrzymują wynagrodzenie obliczone według następujących stawek z zastrzeżeniem ust. 2:

Lp.

stanowisko

stawka za godzinę obliczeniową, odpowiadająca 45 minutom

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

58 zł

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

52 zł

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca

49 zł

4

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

32 zł

 

2. Wysokość stawki godzinowej za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach podyplomowych  lub  kursach dokształcających nie może być wyższa niż dwukrotność stawki za godzinę obliczeniową zajęć ponadwymiarowych dla poszczególnych stanowisk obowiązujących w Uczelni i nie wyższa niż maksymalne stawki za godzinę ponadwymiarową ustalone w przepisach rozporządzenia ministra ds. szkolnictwa wyższego w sprawie warunków wynagradzania pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
3. W przypadku, w którym studia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające organizowane są na zamówienie zewnętrznego zleceniodawcy rektor może ustalić inne stawki niż określone w niniejszym zarządzeniu, jeżeli wymagają tego potrzeby zleceniodawcy, o ile nie pozostają one w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 2

Zasady wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe regulują odrębne przepisy.

§ 3

1. Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 28/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  27- zarz. stawki godz. ponadwym..pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka