Zarządzenie Nr 26/2007

Zarządzenie Nr  26/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 2 lipca  2007 roku


w sprawie uchylenia zarządzenia rektora


Na podstawie art. 66 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuję:

§ 1

Uchyla się zarządzenie Nr 66/2005 rektora Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach, z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  26- zarz. uchylenie zarządzenia 66_2005.pdfKilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka