Zarządzenie Nr 25/2007

Zarządzenie Nr  25 /2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie określenia wysokości kosztów Uczelni w badaniach naukowych finansowanych ze środków pochodzących z ministerstwa właściwego ds. nauki 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Wysokość kosztów Uczelni (narzutu) w badaniach własnych, badaniach statutowych oraz projektach badawczych (tzw. ”granty”) finansowanych ze środków pochodzących z ministerstwa właściwego ds. nauki  ustala się w wysokości 15% wartości projektu.

§ 2

Wysokość narzutu w pozostałych formach badań naukowych finansowanych  ze środków pochodzących z ministerstwa właściwego ds. nauki ustalana jest indywidualnie przez prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

§ 3

Naliczony  narzut w  95%  przeznaczony jest na zmniejszenie kosztów własnych jednostek organizacyjnych Uczelni, a w 5% na zmniejszenie kosztów ogólnouczelnianych  związanych z obsługą badań oraz projektów badawczych. 


§ 4

Traci moc obowiązującą:

1) zarządzenie Nr 3/1997  Rektora b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  3 lutego 1997 roku w sprawie określenia wysokości narzutu w badaniach naukowych,
2) zarządzenie Nr 10/2000 Rektora b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  10 kwietnia  lutego 2000 roku zmieniające  zarządzenie Nr 3/1997  Rektora WSP z dnia  3 lutego 1997 roku w sprawie określenia wysokości narzutu w badaniach naukowych.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  25- zarz. koszty badań nauk..pdf

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka