Zarządzenie Nr 22/2007

Zarządzenie Nr 22/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 lipca  2007 roku

w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw wdrożenia  Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią


Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm) i § 86 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§1

Z dniem 20 czerwca 2007 r. odwołuję prof. dr hab. Marka Pajka z funkcji pełnomocnika do spraw wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią.


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 22- zarz. odwoł. pełn. ZSI.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka