Zarządzenie Nr 24/2007

Zarządzenie Nr  24/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 czerwca 2007 roku

w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych

 Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz § 148 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

§1.

1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego  w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku.
2. Nauczyciele akademiccy wykorzystują urlop wypoczynkowy w tym roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo, w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, a w szczególności w okresie przerwy letniej, w terminie ustalonym w planie urlopów.
3. Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.
4. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze    proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach:
1) zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego,
2) ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego,
3) podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.
5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

§2.

1. Plan urlopów ustala:
1) rektor dla prorektorów, dziekanów i kierowników jednostek międzywydziałowych,
2) dziekan dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale,
3) kierownik jednostki międzywydziałowej dla podległych pracowników.
2. Dziekani ustalają  plany urlopów na podstawie projektów planów przygotowanych przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
3. Osoby, o których mowa w §2 ust. 1, przy sporządzaniu  planów urlopów, kierują się koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy w uczelni oraz wnioskami pracowników dotyczącymi terminu wykorzystania urlopu.
4. Projekty planów urlopów, w dwu egzemplarzach, sporządza się i przedkłada do zatwierdzenia do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
5. Zatwierdzenie planów urlopów powinno nastąpić do 15 maja każdego roku
6. Jeden egzemplarz planu urlopów otrzymują kierownicy jednostek organizacyjnych wydziałów i kierownicy jednostek międzywydziałowych a drugi – Dział  Kadr
7. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty przez kierowników jednostek organizacyjnych.

 

 

§ 3.

1. Podstawą do rozpoczęcia wykorzystania przez nauczyciela akademickiego urlopu wypoczynkowego jest karta urlopowa sporządzona na podstawie decyzji o terminie urlopu zawartej w planie urlopów lub na wniosku nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu wypoczynkowego przed sporządzeniem planu urlopów lub w innym terminie od pierwotnie planowanego.
2. Karta urlopowa winna być wystawiona przez kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika lub przez osobę przez niego upoważnioną.
3. Kartę urlopową sporządza się w dwu egzemplarzach, po jednym dla:
1) pracownika,
2) jednostki organizacyjnej wystawiającej kartę.
4.   Karty urlopowe winny być przechowywane w jednostce je wystawiającej przez okres 3 lat, licząc od roku następnego po roku, za który nauczyciel akademicki wykorzystał  urlop wypoczynkowy, a następnie winny być przekazane do Działu Kadr.
5. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego, zarówno na wniosek pracownika jak i jego przełożonego następuje wyłącznie z ważnych przyczyn, na podstawie decyzji rektora w odniesieniu do prorektorów, dziekanów i kierowników jednostek międzywydziałowych, natomiast, w stosunku do pozostałych nauczycieli akademickich odpowiednio – dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej.
 


§ 4.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wydziałów oraz kierownicy jednostek      międzywydziałowych sporządzają i przekazują do Działu Kadr, na podstawie kart i wniosków urlopowych , w terminie do 31 stycznia roku następnego,  zestawienia zawierające informacje o terminach i o liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez poszczególnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej. Dane z  zestawień są  ewidencjonowane w systemie informatycznym i stanowią podstawę do naliczenia wynagrodzenia za wykorzystany w roku ubiegłym urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników wynagrodzenia.
2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych wydziałów oraz kierowników jednostek międzywydziałowych, do wystawiania, w razie potrzeby lub na wniosek pracownika, zaświadczeń o ilości dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym, że jego postanowienia  mają zastosowanie do urlopów wypoczynkowych, które mogą być udzielane w roku kalendarzowym 2007 oraz w latach następnych.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  24 - zarz. urlopy naucz.akad.pdf


 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka