Zarządzenie Nr 23/2007

Zarządzenie Nr  23/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia    29  czerwca 2007 roku

zmieniające zarządzenie nr 43/2005 w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów instytutów i ich zastępców, kierowników jednostek międzywydziałowych i ich zastępców oraz kierowników zakładów

 Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 roku, Nr 164 poz. 1365 ze zm.), §18 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz. 1852) oraz §86 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

§ 1

1. W tabeli zamieszczonej w §1 zarządzenia nr 43/2005 w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów instytutów i ich zastępców, kierowników jednostek międzywydziałowych i ich zastępców oraz kierowników zakładów, po punkcie 11 dodaje się punkt  12 o treści:
     „12.     Kierownik Katedry      - 500 zł”

2. W §2 dodaje się pkt. 5 i 6 o następującym brzmieniu:

5. Pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż trzy miesiące.
6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi akademickiemu w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków zawodowych.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2007 roku.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  23 - zarz. dod. funk. zm 43_2005.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka