Zarządzenie Nr 18/2007

Zarządzenie Nr  18/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 czerwca 2007 roku

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia
w roku akademickim  2007/2008

 Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2007/2008 w wysokości:
1) kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - 120 zł
b) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - 120 zł
c) malarstwo      - 120 zł
d) pozostałe kierunki     -   85 zł
 

2) studia podyplomowe     -   80 zł
3) kursy dokształcające     -    20 zł


§ 2

1. Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi.
2. Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są studenci AŚ Kielce, podejmujący za zgodą dziekanów, studia na drugim kierunku.
3. Absolwenci studiów pierwszego stopnia AŚ Kielce, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 % kwoty ustalonej w § 1 ust. 1.

§ 3

Koszty przygotowania, obsługi i serwisu elektronicznej rekrutacji oraz działania marketingowo-promocyjne Uczelni finansowane są z funduszu utworzonego z wpływów z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 15%. Fundusz pozostaje w dyspozycji prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

   18 - zarz.-opłata rekrutacyjna 2007_2008.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka