Zarządzenie Nr 16/2007

Zarządzenie Nr  16/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  14 maja  2007 roku

w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu, zarządza się co następuje:

§ 1


Rejestracja kandydatów na studia
1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej (ER) pod adresem internetowym
https://www.pu.kielce.pl/rekrutacja obsługiwanym przez Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI).
2. Rejestracja internetowa będzie czynna przez całą dobę w okresie rejestracji wynikającym z harmonogramu rekrutacji w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa będzie działać w trybie tylko do odczytu. Dla dodatkowych naborów terminy rejestracji dodatkowej zostaną podane w drodze decyzji Rektora.
3. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną i wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez Akademię Świętokrzyską (AŚ) potwierdzenia bankowego o wpłynięciu na konto Uczelni tej opłaty.
4. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub zmian wpisów spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów AŚ.
5. Osobom, które nie dysponują dostępem do internetu Uczelnia zapewni dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji, zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie dokumentów i obsługę kandydatów.
6. Decyzję odnośnie miejsca przyjmowania dokumentów, składanych przez kandydatów podejmuje dziekan wydziału i podaje do wiadomości nie później niż w dniu rozpoczęcia rejestracji.
7. Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, po zarejestrowaniu zgłaszają się do sekretarza instytutowej komisji rekrutacyjnej, przedstawiając stosowane dokumenty.

§ 2


Tryb rejestracji kandydatów
1. W celu rejestracji kandydat:
a) składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) zakłada osobiste konto rejestracyjne; identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a w przypadku gdy kandydat nie posiada numeru PESEL zgłasza się bezpośrednio do sekretarza IKR,
c) wypełnia internetowy formularz danych osobowych dostępny na stronie, o której mowa w
§ 1 ust. 1, w tym podaje informacje o ukończonej szkole i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,
d) dokonuje wyboru kierunku studiów,
e) legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „nowej matury” lub matury międzynarodowej (IB) podaje wyniki i poziom egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,
f) legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „starej matury” podaje formę, skalę ocen i wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym lub w przypadku braku takiej oceny – ocenę końcoworoczną,
g) legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia podaje ocenę z dyplomu oraz informacje wskazane w uchwale rekrutacyjnej i zawarte w formularzu,
h) wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości podanej przez system ER na konto bankowe wygenerowane przez system ER.
2. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.
3. Kandydat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. AŚ nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowanych tym hasłem. W sprawach związanych ze zmianą hasła kandydat winien skontaktować się z sekretarzem instytutowej komisji rekrutacyjnej.
4. Osobiste konto rejestracji kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, wyboru i ewentualnych zmian kierunków i trybów studiów, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i wyników tych etapów oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji oraz do komunikacji kandydata z komisją rekrutacyjną.
5. Informacje przekazane kandydatowi za pomocą jego osobistego konta rejestracji uznaje się za dostarczone kandydatowi. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracji. Kandydat otrzyma jedynie pisemną decyzję komisji rekrutacyjnej w przedmiocie przyjęcia na studia.

§ 3


Opłata rekrutacyjna
1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2007/2008 ustala się w sposób następujący:
a) opłata rekrutacyjna na kierunki artystyczne (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, malarstwo) wynosi 120 zł,
b)  opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki – 100% maksymalnej stawki opłaty wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
c) opłata rekrutacyjna wnoszona przez kandydatów  na studia drugiego stopnia, będących absolwentami studiów pierwszego stopnia prowadzonych w AŚ wynosi 50% maksymalnej stawki opłaty rekrutacyjnej określonej w pkt. a lub b.
2. Kandydat winien wnieść opłatę rekrutacyjną po dokonaniu rejestracji, nie później jednak niż w terminach określonych w § 5.
3. Wpłynięcie opłaty na konto AŚ zostanie potwierdzone na indywidualnej stronie rejestracyjnej kandydata.
4. Kandydat, który wniósł opłatę na konto AŚ i nie otrzymał potwierdzenia na indywidualnej stronie rejestracyjnej zobowiązany jest zgłosić się do sekretarza instytutowej komisji rekrutacyjnej z pokwitowaniem wpłaty w celu potwierdzenia opłaty w systemie ER.
5. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:
a) braku potwierdzenia rejestracji i niespełnienia wymagań określonym w § 1 ust. 3,
b) nieruchomienia kierunku studiów.
6. Kandydat może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty rekrutacyjnej w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości przewyższającej kwotę wynikającą z rejestracji na określoną liczbę kierunków. Decyzję podejmuje przewodniczący UKR.
7. Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu rekrutacji na wniosek osoby zainteresowanej na jej adres lub konto podane we wniosku.

§ 4


Zakończenie rejestracji i termin składania dokumentów
1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty w terminach określonych w § 5:
1) wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
2) świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE); kopię świadectwa ukończenia szkoły - kandydat na studia pierwszego stopnia;
3) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE) - kandydat na studia drugiego stopnia;
4) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE) oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia w specjalizacji nauczycielskiej;
5) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo;
6) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły położnych (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek położnictwo;
7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku – druk orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. – Dz. U.97120.767) – kandydat na kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne;
8) kserokopię dowodu osobistego (w przypadku posiadania starego wzoru tylko strony 1-3);
9)  4 fotografie (w tym  jedną fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm czyli 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny).
2. Kandydat zakwalifikowany do odbywania studiów, który nie złoży dokumentów określonych  w ust.1,  zostaje skreślony z listy kandydatów.

§ 5


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego roku akademickim 2007/2008


Rozpoczęcie rejestracji - 1 czerwca 2007 r.

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

Rejestracja i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: do 13 lipca 2007 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: do 17 lipca 2007 r.

Termin dostarczenia dokumentów: do 24 lipca 2007 r.

Kierunek (specjalność):

Biologia (biologia ogólna, biologia z geografią)

Chemia (analiza chemiczna, chemia techniczna, chemia z ochroną środowiska, chemia z biologią)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (egzamin: 16.07.)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (egzamin:16-17.07; ogłoszenie wyników kwalifikacji: 23.07; termin dostarczenia dokumentów: 27.07)

Ekonomia (regionalna polityka gospodarcza)

Filologia (filologia rosyjska, filologia rosyjska z filologią polską, filologia rosyjska z filologią angielską,

język rosyjski biznesu)

Filologia polska (filologia polska z językiem angielskim, filologia polska z językiem rosyjskim, filologia polska z komunikacją medialną, filologia polska z wiedzą o kulturze)

Fizjoterapia (termin dostarczenia dokumentów: 27.07.)

Fizyka (fizyka medyczna, fizyka z informatyką)

Geografia

Historia (dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja, społeczno-ekonomiczna, historia i edytorstwo naukowe, historia i wiedza o społeczeństwie, historia i język angielski)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (biblioteki szkolne i publiczne, prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa, zarządzanie informacją)

Informatyka (teleinformatyka)

Matematyka (nauczanie matematyki i informatyki, zastosowanie matematyki w finansach i teleinformatyce)

Ochrona środowiska

Pedagogika, specjalności:

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (sprawdzian uzdolnień: 16.07.)

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej

 - resocjalizacja i profilaktyka społeczna

 - rewalidacja z terapią pedagogiczną

Pielęgniarstwo (termin dostarczenia dokumentów: 27.07.)

Politologia (społeczno-samorządowa, studia europejskie)

Położnictwo (termin dostarczenia dokumentów: 27.07.)

Zarządzanie (ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa, rachunkowość)

Zdrowie publiczne (termin dostarczenia dokumentów: 27.07.)

FILIA w Piotrkowie Trybunalskim

kierunek (specjalność):

Ekonomia (logistyka i marketing, ubezpieczenia, procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej, metody ilościowe w gospodarce żywnościowej, gospodarka samorządów terytorialnych)

Filologia (filologia angielska)

Filologia polska (filologia polska z dziennikarstwem, filologia polska z informacją naukowa i bibliotekoznawstwem, nauczycielska)

Historia (historia ogólna, archiwistyka, historia z historią wojskowości, współczesne stosunki międzynarodowe)

Pedagogika (pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, doradztwo zawodowe, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego)

Socjologia (socjologia społeczności lokalnych, socjologia organizacji i zarządzania)

Stosunki międzynarodowe (bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska i polityka regionalna, eurologistyka)

 

 

 

 

Rejestracja  i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: do 10 września 2007 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: do 17 września 2007 r.

Termin dostarczenia dokumentów: do 21 września 2007 r.

Kierunek (specjalność):

Filologia (filologia angielska, filologia germańska)

Malarstwo (egzamin: 11-12.09.)

Pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (sprawdzian uzdolnień: 13-14.09.)

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA  NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

Rejestracja i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: do 20 lipca 2007 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: do 24 lipca 2007 r.

Termin dostarczenia dokumentów: do 30 lipca 2007 r.

Kierunek (specjalność):

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (rejestracja: 17.07.; egzamin: 18-19.07.)

Ekonomia (regionalna polityka gospodarcza)

Filologia (filologia rosyjska, filologia rosyjska z filologią polską)

Filologia polska (filologia polska z językiem angielskim, filologia polska z językiem rosyjskim, filologia polska z komunikacją medialną, filologia polska z wiedzą o kulturze)

Fizjoterapia

Geografia

Historia (dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja, społeczno-ekonomiczna, historia i edytorstwo naukowe, historia i wiedza o społeczeństwie, historia i język angielski)

Informatyka (teleinformatyka)

Matematyka (nauczanie matematyki i informatyki, zastosowanie matematyki w finansach i teleinformatyce)

Ochrona środowiska

Pedagogika, specjalności:

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (rejestracja:17.07; sprawdzian uzdolnień: 18.07.)

 - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej

 - resocjalizacja i profilaktyka społeczna

 - rewalidacja z terapią pedagogiczną

Politologia (społeczno-samorządowa, studia europejskie)

Zarządzanie (ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa, rachunkowość)

Zdrowie publiczne

FILIA w Piotrkowie Trybunalskim

kierunek (specjalność):

Ekonomia (logistyka i marketing, ubezpieczenia, procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej, metody ilościowe w gospodarce żywnościowej, gospodarka samorządów terytorialnych)

Filologia (filologia angielska)

Filologia polska (filologia polska z dziennikarstwem, filologia polska z informacją naukowa i bibliotekoznawstwem, nauczycielska)

Historia (historia ogólna, archiwistyka, historia z historią wojskowości, współczesne stosunki międzynarodowe)

Pedagogika (pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, doradztwo zawodowe, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego)

Socjologia (socjologia społeczności lokalnych, socjologia organizacji i zarządzania)

Stosunki międzynarodowe (bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska i polityka regionalna, eurologistyka)

 

 

 

 

Rejestracja i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: do 10 września 2007 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: do 17 września 2007 r.

Termin dostarczenia dokumentów: do 21 września 2007 r.

Kierunek (specjalność):

Biologia (biologia ogólna, biologia z geografią)

Chemia (analiza chemiczna, chemia techniczna, chemia z ochroną środowiska)

Filologia (filologia angielska, filologia germańska)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (biblioteki szkolne i publiczne, prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa, zarządzanie informacją)

Pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (sprawdzian uzdolnień: 13-14.09.)

 

 

 

Rejestracja i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: do 1 grudnia 2007 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: do 8 grudnia 2007 r.

Termin dostarczenia dokumentów: do 22 grudnia 2007 r.

Kierunek (specjalność):

Pielęgniarstwo (studia pomostowe)

Położnictwo (studia pomostowe)

 

 

 

STUDIA stacjonarne i niestacjonarne DRUGIEGO STOPNIA

 

 

Rejestracja i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: do 16 lipca 2007 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: do 20 lipca 2007 r.

Termin dostarczenia dokumentów: do 27 lipca 2007 r.

Kierunek (specjalność):

Biologia

Chemia (analiza chemiczna, chemia techniczna, chemia z ochroną środowiska)

Ekonomia (regionalna polityka gospodarcza)

Filologia (język rosyjski biznesu)

Filologia polska

Geografia

Historia

Matematyka (nauczanie matematyki i informatyki, zastosowanie matematyki w finansach i teleinformatyce)

Pedagogika, specjalności:

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (egzamin: 19.07.)

- pedagogika szkolna i środowiskowa (egzamin: 19.07.)

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej

- resocjalizacja i profilaktyka społeczna

- rewalidacja z terapią pedagogiczną

- pedagogika ogólna

Politologia (społeczno-samorządowa, studia europejskie)

Zarządzanie (marketing międzynarodowy, zarządzanie finansami, rachunkowość i ekonomika opodatkowania)

FILIA w Piotrkowie Trybunalskim

kierunek (specjalność):

Filologia polska (filologia polska z dziennikarstwem, filologia polska z informacją naukowa i bibliotekoznawstwem, nauczycielska)

Historia (historia ogólna, archiwistyka, historia z historią wojskowości, współczesne stosunki międzynarodowe)

Pedagogika (pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, doradztwo zawodowe, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacja artystyczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika wychowania obronnego z wychowaniem fizycznym, pedagogika zdrowia i wychowanie fizyczne, pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną )

 

 

 

Rejestracja i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: do 8 września 2007 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: do 15 września 2007 r.

Termin dostarczenia dokumentów: do 21 września 2007 r.

Kierunek (specjalność):

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo

 

 

 

 

Rejestracja i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej: do 10 września 2007 r.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji: do 17 września 2007 r.

Termin dostarczenia dokumentów: do 25 września 2007 r.

Kierunek (specjalność):

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów muzycznych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (biblioteki szkolne i publiczne – studia niestacjonarne)

Pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (egzamin: 14.09.)


§ 6

Kandydat przyjęty na I rok studiów powinien we wskazanym przez instytutową komisję rekrutacyjną terminie wnieść opłatę za indeks i legitymację w wysokości wskazanej przez system ER (wniesienie opłaty w terminie późniejszym skutkuje opóźnieniem w wydaniu w/w dokumentów).


§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 16 -zarz.-rejestracja.pdf
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka